Informacja o planowanej budowie kanalizacji sanitarnej w północno-wschodnim rejonie Dzielnicy Hałcnów     06.09.2016.

Opierając się na koncepcji zaprezentowanej na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 22.10.2015 r. AQUA S.A. podjęła działania rozpoczynające proces projektowania, a następnie budowy kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części Hałcnowa. Wraz z budową kanalizacji planowana jest częściowa wymiana wodociągów. Opracowana została szczegółowa koncepcja budowy kanalizacji o długości około 25 km wraz z 5 przepompowniami dla obsłużenia około 480 budynków. Harmonogram prac przewiduje ogłoszenie w IV kwartale 2016 roku przetargu publicznego na wykonanie kanalizacji wraz z poprzedzającym projektem budowlanym, na który wykonawca uzyska pozwolenie na budowę i przystąpi do budowy. Planujemy, że opracowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę potrwa około 8 miesięcy. Budowa kanalizacji rozpocznie się w IV kwartale 2017 roku i zakończy najpóźniej w 2019 roku.

 

AQUA S.A. planuje współfinansowanie budowy kanalizacji ze środków Funduszu Spójności UE, o które zamierza wystąpić z wnioskiem w IV kwartale 2016 roku.

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej jest uwarunkowane uzyskaniem efektu ekologicznego polegającego na faktycznym podłączeniu mieszkańców do kanalizacji i zawarciu umowy o świadczenie usługi odbioru ścieków. Z tego też względu, w okresie podłączania budynków do kanalizacji będą prowadzone kontrole przez Straż Miejską.

Przyłącze od granicy działki do budynku zobowiązany jest wykonać każdy mieszkaniec własnym kosztem i staraniem. Może on skorzystać z dotacji Gminy w wys. 100 zł za 1 mb przyłącza na podstawie przedstawionych rachunków.

Z przebiegiem kanalizacji można się zapoznać na załączonej mapce, którą można powiększyć i zidentyfikować swój budynek.

Niestety, budowa kanalizacji w rejonie ul. Witosa stoi obecnie pod znakiem zapytania. Brak zgód niektórych właścicieli terenu na jej przeprowadzenie przez ich własność, uniemożliwia dokończenie opracowania dokumentacji. Wraz z Radą Osiedla Hałcnów i radnym Przemysławem Drabkiem (Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej), prowadzimy w tej sprawie rozmowy z właścicielami posesji...

    Bronisław Szafarczyk

Zachęcam do komentowania na forum : KLIKNIJ