SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA „HAŁCNÓW” W ROKU 2019

Na budowie naszego hałcnowskiego miasteczka ruchu rowerowego roboty powoli, ale stale postępują. Zbliża się termin jego otwarcia, a tym samym termin kolejnego Hałcnowskiego Pikniku BRD. Tymczasem kończą się wakacje, dzieci pójdą do szkoły. Jeszcze rozkojarzone, jeszcze żyją wakacjami.

 Zdjęcie przedstawia obiecane dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych, z którego korzystają dzieci szkolne. Wprawdzie cztery miesiące po terminie, ale jest! Grunt, że zdążyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Teraz przejście na ul. Janowickiej jest juz z daleka lepiej widoczne.  

Zbliża się pierwszy po wakacjach dzień w szkole. Dzieci jeszcze rozkojarzone, jeszcze myślą o wakacjach. Zadbajmy o ich bezpieczeństwo na drodze, zwalniajmy kiedy widzimy takie oznakowanie. Tu zawsze może pojawić się dziecko, tu zasze może dojść do nieprzewidzianej sytuacji.

Bronisław Szafarczyk

 

Pobierz, wypełnij i wrzuć do skrzynki znajdującej się w kościele pod chórem. Wkrótce skrzynki pojawią się też w hałcnowskich placówkach handlowych.

 

Podziękowanie dla poprzedniej Rady Osiedla

Korzystając z okazji chciałam gorąco podziękować poprzedniej Radzie Osiedla, z panem Edwardem Kołkiem na czele, za cztery lata owocnej i służącej społeczności Hałcnowa pracy. Ilość załatwionych spraw, szereg podjętych inicjatyw i wypracowanie zasad współpracy z instytucjami działającymi w obrębie naszego osiedla, stanowi niezwykle cenny wkład w rozwój lokalnej społeczności. Wyrażam nadzieję na kontynuację rozpoczętych przez poprzednią Radę tematów i dalszą współpracę, której celem jest rozwój naszego Osiedla oraz integracja jego mieszkańców. Mam nadzieję, że nowa Rada sprosta oczekiwaniom mieszkańców Hałcnowa, których reprezentuje.

Wybór nowej Rady Osiedla

Członkowie nowej Rady Osiedla na posiedzeniu w dniu 2 czerwca b.r. wybrali w głosowaniu Zarząd Osiedla, który stanowią: Przewodnicząca Rady Osiedla – Anita Szymańska, Zastępca Przewodniczącej – Szymon Okamfer, Sekretarz – Monika Stanclik, Skarbnik – Krystyna Stanclik. Wybrana także została Komisja Rewizyjna w składzie: Jan Nycz, Jarosław Nalewajek, Jerzy Raczek.

Rada Osiedla Hałcnów ustaliła rejony, którymi opiekują się poszczególni jej członkowie. Do nich w pierwszej kolejności należy zgłaszać problemy, które zdaniem mieszkańców powinny zostać rozwiązywane przez Radę. Rejony te pokazuje poniższa mapa dzielnicy. 

Pozostałe rejony znajdują się pod opieką Przewodniczącej i jej Zastępcy.

PROTOKÓŁ z zebrania sprawozdawczego Rady Osiedla „Hałcnów” – za rok 2014

10 kwietnia 2015r. godz.17.00

Zebranie rozpoczął przewodniczący ustępującej Rady Osiedla Hałcnów Edward Kołek. Na wstępie zaproponował, by wszyscy uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej w 75 jej rocznicę i oraz ofiar katastrofy smoleńskiej w 5 jej rocznicę.

Ilość mieszkańców dzielnicy Hałcnów uczestniczących w zebraniu: 69 osób, 13 gości (według załączonej listy - Załącznik nr 1).

Przed i w trakcie zebrania wszystkim gościom przedstawiana była przygotowana przez byłego już wiceprzewodniczącego ROH, a obecnie radnego Rady Miejskiej Bielska-Białej, Bronisława Szafarczyka- prezentacja multimedialna, w której pokazano dzielnicę Hałcnów, jej urokliwe miejsca i główne inicjatywy społeczne, przejawy aktywności kulturalno-oświatowej, parafialnej i sportowej.

Na wstępie zebrania Przewodniczy Rady Osiedla p. Edward Kołek powitał mieszkańców obecnych na zebraniu, a następnie w ich i Rady Osiedla imieniu gości przybyłych na zebranie:

 1. Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej p. Lubomira Zawieruchę,
 2. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka,
 3. Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej:
 4. pana Szczepana Wojtasika,
 5. pana Karola Markowskiego,
 6. Naczelnika Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UM w Bielsku-Białej p. Ryszarda Radwana,
 7. Naczelnika Wydziału Informatyki UM w Bielsku-Biała oraz opiekuna RO w Hałcnowie p. Miłosza Jastrzębia,
 8. Przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji - mł. asp. Damiana Rabę - dzielnicowego Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej,
 9. Przedstawicieli Straży Miejskiej Bielska-Białej: p. Wiesława Wojaczka i p. Andrzeja Kelnera- Kierownika Referatu SM,
 10. Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg p. Andrzeja Kostyńskiego,
 11. Przedstawiciela Miejskiego Zakładu Komunikacji p. Jarosława Lubowieckiego,
 12. Dyrektora do spraw inwestycji Spółki AQUA p. Jadwigę Halkę,
 13. Byłego hałcnowskiego radnego p. Franciszka Nikla,
 14. Dyrektor SP nr 28 p. Jolantę Fajkis oraz zastępcę p. Iwonę Gębałę,
 15. Członków ustępującej Rady Osiedla „Hałcnów”,
 16. Wszystkie wyróżnione „Hałcnowskimi Aniołami” osoby.

Na przewodniczącego zebrania zaproponowano Edwarda Kołka, protokolantami zebrania zostali Renata Zuber i Marek Mielnik, a członkami Komisji Wniosków Renata Zuber, Jan Nycz oraz Marek Mielnik.

W wyniku przeprowadzonego głosowania zebrani przyjęli powyższe propozycje jednogłośnie.

Prowadzący zebrania p. Edward Kołek przedstawił planowany porządek zebrania sprawozdawczego Rady Osiedla Hałcnów, który został jednogłośnie przyjęty przez zgromadzonych.