PROTOKÓŁ z zebrania sprawozdawczego Rady Osiedla „Hałcnów” – za rok 2014

10 kwietnia 2015r. godz.17.00

Zebranie rozpoczął przewodniczący ustępującej Rady Osiedla Hałcnów Edward Kołek. Na wstępie zaproponował, by wszyscy uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej w 75 jej rocznicę i oraz ofiar katastrofy smoleńskiej w 5 jej rocznicę.

Ilość mieszkańców dzielnicy Hałcnów uczestniczących w zebraniu: 69 osób, 13 gości (według załączonej listy - Załącznik nr 1).

Przed i w trakcie zebrania wszystkim gościom przedstawiana była przygotowana przez byłego już wiceprzewodniczącego ROH, a obecnie radnego Rady Miejskiej Bielska-Białej, Bronisława Szafarczyka- prezentacja multimedialna, w której pokazano dzielnicę Hałcnów, jej urokliwe miejsca i główne inicjatywy społeczne, przejawy aktywności kulturalno-oświatowej, parafialnej i sportowej.

Na wstępie zebrania Przewodniczy Rady Osiedla p. Edward Kołek powitał mieszkańców obecnych na zebraniu, a następnie w ich i Rady Osiedla imieniu gości przybyłych na zebranie:

 1. Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej p. Lubomira Zawieruchę,
 2. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka,
 3. Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej:
 4. pana Szczepana Wojtasika,
 5. pana Karola Markowskiego,
 6. Naczelnika Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UM w Bielsku-Białej p. Ryszarda Radwana,
 7. Naczelnika Wydziału Informatyki UM w Bielsku-Biała oraz opiekuna RO w Hałcnowie p. Miłosza Jastrzębia,
 8. Przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji - mł. asp. Damiana Rabę - dzielnicowego Komisariatu IV Policji w Bielsku-Białej,
 9. Przedstawicieli Straży Miejskiej Bielska-Białej: p. Wiesława Wojaczka i p. Andrzeja Kelnera- Kierownika Referatu SM,
 10. Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg p. Andrzeja Kostyńskiego,
 11. Przedstawiciela Miejskiego Zakładu Komunikacji p. Jarosława Lubowieckiego,
 12. Dyrektora do spraw inwestycji Spółki AQUA p. Jadwigę Halkę,
 13. Byłego hałcnowskiego radnego p. Franciszka Nikla,
 14. Dyrektor SP nr 28 p. Jolantę Fajkis oraz zastępcę p. Iwonę Gębałę,
 15. Członków ustępującej Rady Osiedla „Hałcnów”,
 16. Wszystkie wyróżnione „Hałcnowskimi Aniołami” osoby.

Na przewodniczącego zebrania zaproponowano Edwarda Kołka, protokolantami zebrania zostali Renata Zuber i Marek Mielnik, a członkami Komisji Wniosków Renata Zuber, Jan Nycz oraz Marek Mielnik.

W wyniku przeprowadzonego głosowania zebrani przyjęli powyższe propozycje jednogłośnie.

Prowadzący zebrania p. Edward Kołek przedstawił planowany porządek zebrania sprawozdawczego Rady Osiedla Hałcnów, który został jednogłośnie przyjęty przez zgromadzonych.

             Porządek zebrania

 1. 1.Powitanie zaproszonych gości i mieszkańców Hałcnowa.
 2. 2.Powołanie prowadzącego zebranie, protokolanta i Komisji Wniosków.
 3. 3.Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. 4.Wyróżnienia „Hałcnowskimi Aniołami” i podziękowania:

- dla księdza prałata Stanisława Morawy- proboszcza hałcnowskiej parafii pw. NNMP,

- dla Franciszka Nikla- wieloletniego radnego RM B-B,

- dla Władysława Miroty- hałcnowskiego historyka i publicysty,

- dla Andrzeja Rojka- fotografika i hałcnowskiego kronikarza,

- dla Dobroczyńców:

– Andrzeja i Adama Bąków z Cukierni „Jedyna”,

– Tadeusza Badury, prezesa „Anga-uszczelnienia mechaniczne” sp. z oo.,

– Marka Adamczyka, prezesa „Spomet S.C.”

- dla sportowców PSKS „Beskidy”

 1. 5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Osiedla Hałcnów w 2014 r.
 2. 6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie finansowe.
 3. 7.Informacja o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Osiedla.
 4. 8.Dyskusja na temat sprawozdań.
 5. 9.Pytania mieszkańców do rady i do zaproszonych gości.
 6. 10.Wystąpienie Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej pana Lubomira Zawieruchy.
 7. 11. Wyjaśnienia i odpowiedzi zaproszonych gości.
 8. 12.Przedstawienie wniosków końcowych.
 9. 13.Zakończenie zebrania.

Ad.4 Wyróżnienia i podziękowania

Przed sprawozdawczą częścią zebrania wyróżniono zasłużonych mieszkańców Hałcnowa.

W imieniu Rady Osiedla Hałcnów tradycyjne już lokalne nagrody dla wyróżniających się hałcnowian, czyli „Hałcnowskie Anioły”, wręczył Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej pan Lubomir Zawierucha.

Wyróżnieni:

-          ks. Stanisław Morawa,

-          pan Franciszek Nikiel,

-          pan Władysław Mirota,

-          pan Andrzej Rojek,

-          panowie Adam i Andrzej Bąkowie,

-          pan Tadeusz Badura,

-          pan Marek Adamczyk

to osoby szczególnie dla Hałcnowa zasłużone, poświęcające dla dobra mieszkańców naszej dzielnicy swój czas, energię, pomysłowość, a także pieniądze. Tacy właśnie ludzie sprawiają, że Hałcnów wyróżnia się pozytywnie na tle innych dzielnic naszego miasta. Otrzymali oni także podziękowania na piśmie i drobne upominki książkowe przygotowane przez ROH.

           Kolejną grupą wyróżnionych w dzielnicy Hałcnów byli młodzi zawodnicy Parafialnego Klubu Sportowego P-SKS „Beskidy”. Na wstępie Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UM w Bielsku-Białej pan Ryszard Radwan nawiązał do historii powstania hałcnowskiego Klubu, wspomniał jego założyciela śp. Stefana Zubera. Obecnie Prezesem Klubu jest p. Renata Zuber. Pan Naczelnik w swoim wystąpieniu przedstawił zakres działalności Klubu. Głównie szkoleniem dzieci i młodzieży w 14 sekcjach sportowych; w grach zespołowych takich jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna oraz w sportach indywidualnych: pływanie, badminton, tenis ziemny i przede wszystkim tenis stołowy. Młodzież Klubu prezentuje bardzo wysoki poziom w rozgrywkach. Ich osiągnięcia wyróżniają się wśród innych klubów parafialnych i szkolnych na terenie Bielska-Białej. Klub jest organizatorem ponad 20 cyklicznych imprez sportowych, podczas których współpracują różne organizacje działające w Hałcnowie. Pan Naczelnik Ryszard Radwan podziękował również w swoimwystąpieniu p. Jolancie Fajkis - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej za pomoc udzieloną Klubowi przez udostępnianie im pomieszczeń sali gimnastycznej na zajęcia sportowe. Dziękując prezes Klubu Renacie Zuber, w kilku słowach podkreślił jak ważne funkcje: wychowawcze, edukacyjne i opiekuńczą realizuje Klub P-SKS Beskidy.

Na zakończenie swojego wystąpienia p. naczelnik poinformował, że Prezydent Miasta Bielska-Białej wyróżnił nagrodami rzeczowymi za osiągnięte wyniki sportowe niżej wymienionych zawodników:

Konrada Burdę, Maksymiliana Targosza, Rafała Mikociaka, Krzysztofa Korczyka, Tomasza Tomczaka, Łukasza Stępniewskiego, Gabriela Bartelmusa, Michała Szewczyka.

Zawodnicy piłki nożnej reprezentowali Klub na turniejach międzynarodowych. Wszyscy zawodnicy zwyciężali także w zawodach organizowanych w ramach Parafiady Diecezji Bielsko -Żywieckiej. Podziękował również rodzicom za pomoc w realizacji dzieci swoich sportowych pasji. Bukiet kwiatów jak również wyróżnienie od Prezydenta Miasta Bielska-Białej otrzymała p. Renata Zuber, Prezes Klubu P-SKS Beskidy i członek Rady ds. Sportu przy Prezydencie Miasta.

            Wyróżnienie otrzymał również Edward Kołek, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Hałcnowa, za organizowane w dzielnicy turnieje szachowe, które swym zasięgiem objęły niemal całą południową Polskę i gromadziły oprócz amatorów zawodników o mistrzowskich kategoriach i wysokich rankingach FIDE.

Ad.5 Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Osiedla w 2014r.

Przewodniczący zebrania pan Edward Kołek odczytał sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Hałcnów za rok 2014 ( Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Uczestnicy spotkania nie zgłosili do sprawozdania żadnych uwag.

Ad.6 Przedstawienie Sprawozdania finansowego Rady Osiedla za 2014 r.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Rady Osiedla Hałcnów w roku 2014, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla Hałcnów Jan Nycz przedstawił Sprawozdanie finansowe za 2014r. (sprawozdanie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Informacja o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Rady Osiedla przez Radę Osiedla „Hałcnów”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej oraz stosowne uchwały Rady Osiedla o przyjęciu sprawozdań i poinformował o udzieleniu Zarządowi Osiedla (Edward Kołek, Bronisław Szafarczyk, Iwona Gębała, Robert Rudnicki) absolutorium za 2014 rok. Głosowanie przez Radę Osiedla „Hałcnów” odbyło się w dniu 18 marca 2015r. (kopie uchwał URO/1/III/2015 i URO/2/III/2015w sprawie sprawozdania finansowego oraz absolutorium dla Zarządu Osiedla Hałcnów stanowią Załączniki nr 4 i 5 do niniejszego protokołu).

Ad.8

Uczestnicy spotkania nie zgłosili uwag do w/w sprawozdań.

W tym punkcie głos zabrał radny Szczepan Wojtasik – zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej. Poinformował, iż aktualny przewodniczący ma obowiązek prowadzenia rady do najbliższych wyborów, które odbędą się 10 maja br. W Urzędzie Miejskim zgłosiło chęć startowania do nowej rady osiedla 18 osób. Pan radny zaprosił wszystkich do licznego udziału w najbliższych wyborach. Podziękował również przewodniczącemu ROH Edwardowi Kołkowi za współpracę i wręczył mu papieski kalendarz na 2015 r.

Ad.9, 10 i 11 Dyskusja i pytania do Rady i do zaproszonych gości, wystąpienia mieszkańców Hałcnowa z wnioskami

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja zgromadzonych mieszkańców osiedla. Prowadzenie dalszej części posiedzenia tradycyjnie już przejął pan Bronisław Szafarczyk – były wiceprzewodniczący ROH, a obecnie radny RM B-B.

Pyt. 1. Jerzy Raczek ul. Rodzinna 30 poruszył problem wywozu mokrych odpadów przez SITA. W myśl nowych przepisów mieszkańcy Bielska-Białej będą mieli ograniczone możliwości oddawania trawy, natomiast sąsiednie gminy będą mogły to robić bez ograniczeń. Pozostałą część odpadów zielonych mieszkaniec będzie musiał kompostować.

Odpowiedzi od razu udzielił z-ca prezydenta Lubomir Zawierucha. Stwierdził, iżrzeczywiście zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwałą ws. gospodarki odpadami nastąpiły zmiany dot. wywozu odpadów mokrych. Dotychczasowe odpady kuchenne wywożone będą nadal wg obowiązującego grafiku, a odpady zielone zostaną ograniczone do 1 worka na miesiąc. Decyzja ta została podjęta z uwagi na wysokie koszty transportu, ponadto jak się okazało w ubiegłym roku, instalacja zamontowana w 2008 roku nie pozwala przerobić tak dużej ilości odpadów, jakie były przywożone do ZGO (dla przykładu pewna pani przywiozła jednorazowo 27 worków skoszonej trawy). Wszystko to ostatecznie spowodowało ogromne problemy ze smrodem na terenie Gminy. Problem odpadów mokrych dotyczy też całej Polski. Jednocześnie poinformował, że każdy mieszkaniec zameldowany na terenie miasta, może przekazać nieodpłatnie i osobiście odpady do MZO.

Edward Kołek poinformował, że na ostatnim swym posiedzeniuROH sformułowała stanowisko dot. gospodarki śmieciowej. Poruszono w nim następujące problemy:

-        wywóz odpadów mokrych,

-        wywóz odpadów problemowych np. opony, urządzeń elektrycznych, pojemników po farbach itp.,

-        wprowadzenie samochodów dwukomorowych, które byłyby wykorzystywane w wąskich ulicach oraz tam gdzie jest ograniczenie tonażu,

-        mycie i dezynfekcja pojemników na śmieci.

Pyt. 2 Stanisława Matyja ul. Taternicza – przedstawiła problem możliwości podłączenia do kanalizacji, która jest wykonywana na ich ulicy Taterniczej po stronie gminy Wilamowice.. Możliwość taką mają mieszkańcy Pisarzowic. Właściciele budynków mieszkający po stronie Bielska-Białej nie zostali uwzględnieni do podłączenia.

Na pytanie odpowiedziała dyrektor ds. inwestycyjnych AQUA SA pani Jadwiga Halka.

Stwierdziła ona, iż ulica Taternicza należy do ulic granicznych, które wchodzą na teren innej gminy. Problem należy zgłosić się do gminy Wilamowice, która powinna podłączyć pozostałe budynki do kanalizacji. Będzie się to jednak wiązało z innymi opłatami za ścieki, ponieważ w Bielsku-Białej i Wilamowicach obowiązują różne opłaty za wodę.

Pyt. 3 Jan Nycz z ul. Pisarskiej

-          odczytał informacje dot. wykonywania kanalizacji na terenie gminy Bielska-Białej zawarte w „Magazynie Ratuszowym”. Wg przedstawionych tam danych ponad 98 % terenów miasta zostało już podłączone do kanalizacji, czego na pewno jednak nie można powiedzieć o Hałcnowie;

-          poruszył problem nieterminowego wywozu odpadów, głównie popiołu;

-          zwrócił uwagę na ryzyko kradzieży pojemników, które przez kilka dni stoją na ulicy z uwagi na nieterminowe wywozy.

Pani Jadwiga Halka z AQUY – wyjaśniła, że rzeczywiście 98 % miasta jest skanalizowane, co wcale nie koliduje z sytuacją, iż aktualnie 1/3 mieszkańców Hałcnowa nie ma kanalizacji. W 2008 r. wykonano 30 km w ramach projektu Lipnik. W ubiegłym roku wykonano kolejne podłączenia w związku z realizacją podłączeń części Komorowic.

W ramach realizacji umowy z Bestwiną projekt kanalizacji obejmie ulice: Pod Kasztanem, Deszczową, Nad Słonicą, 13 Zakrętów. Koncepcja zostanie wykonana w ciągu najbliższych 2 lat, a realizacja może nastąpić ok. 2020 r. Zaproponowała również, by w tej sprawie spotkać się z mieszkańcami tego rejonu np. we wrześniu br. Na terenie dzielnicy Hałcnów do wykonania jest jeszcze 30 km sieci kanalizacyjnej.

Z uwagi na to, iż w Hałcnowie teren jest pofałdowany, sieć wymaga przepompowni, tranzyt ścieków jest kosztowny. Aktualnie przygotowywana jest koncepcja dla Hałcnowa, projekt ma powstać do września. Dlatego wtedy można zorganizować spotkanie, gdzie zostanie zaprezentowany projekt. Projekt będzie realizowany przez 2 lata, końcowa realizacja 2018-20. Należy przy tym uwzględniać, iż Hałcnów to prywatne nieruchomości, przejście przez działkę wymaga zgód właścicieli, przygotowania podkładów mapowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami AQUA nie dostanie dofinansowania, jeżeli nie ma 120 mieszkańców na 1km sieci. W przypadku pozyskania dotacji z Unii Europejskiej to pokryje to koszty w 50%, pozostałe 50% to koszt AQUY, na który spółka musi zaciągnąć kredyt.

Kanalizacja będzie wykonywana tam, gdzie jest odpowiednie zagęszczenie, pozostałe osoby będą musiały zainwestować w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jan Nycz – poinformował, iż w sprawie możliwości podłączenia do kanalizacji części budynków znajdujących się na granicy informował się już w gminie Wilamowice, która nie widzi takiej możliwości.

Ponadto skierował pytanie do radnego Karola Markowskiego, dotyczącebasenu w Hałcnowie - na jakim pomysł jest etapie i gdzie będzie budowany.

Radny Karol Markowski oświadczył, iż w sprawie budowy basenu prowadził wstępne rozmowy z kolegami radnymi. Na ten rok budżet jest zamknięty, niemniej jednak przed opracowaniem kolejnego budżetu zwróci się do prezydenta o wybudowanie takiego obiektu w dogodnym miejscu.

Radny Przemysław Drabek stwierdził, że Prezydent Miasta Bielska-Białej planuje budowę jednego basenu na terenie miasta, trwają rozmowy, gdzie będzie budowany, wstępnie proponowano lokalizację na granicy Hałcnowa i Komorowic.

Prowadzący zebranie zaproponował, aby pozostałe uwagi dotyczące kanalizacji zostały złożone na piśmie
w celu przekazania nowej radzie do dalszego procedowania.

Franciszek Nikiel, były radny w swej wypowiedzipowrócił do kilku spraw.

Zauważył, iż podłączenie ul. Taterniczej do kanalizacji prowadzonej przez gminę Wilamowice byłoby najprostsze, jednak może być problem z uwagi na to, iż ceny wody jakie obowiązują na terenie Gminy Bielsko-Biała są niższe niż w Wilamowicach. Zaproponował, aby AQUA zawarła porozumienie z gminą Wilamowice umożliwiające mieszkańcom na przyłączenie do Wilamowic, ale po cenach obowiązujących na terenie B-B.

Poinformował również, iż sprawa budowy basenu wielokrotnie była rozpatrywana przez prezydenta. Wg planu zagospodarowania przestrzennego na cele sportowo-rekreacyjne zostały przewidziane tereny przy ul. Janowickiej. Analizowany był również teren szkolny, ale konieczne byłoby przesunięcie placu zabaw. Najlepsze rozwiązania to zakup terenu od sióstr Serafitek, jednak to wymagałoby zmiany planu zagospodarowania, gdyż aktualnie są to użytki rolne.

Pyt. 4 Ryszard Pochopień ul. Janowicka 110

-     zapytał jaką działalnościgospodarczą można wprowadzić między domy mieszkalne; w 2001 r. sąsiad wystąpił do Urzędu Miejskiego o uzyskanie pozwolenia na budowę placu manewrowego, co udało się zablokować. W 2008 powstały sale wykładowe, a sąsiadowi odebrano wybudowany plac manewrowy, ponadto na sąsiedniej działce ma powstać hurtownia drzewa i stali;

-     zastrzeżenia budzi sposób wykonania chodnika dla pieszych przy ul. Janowickiej - najpierw wykonano chodnik, a potem nastąpił demontaż krawężników pod przejście dla pieszych;

-     na przystanku przy ul. Janowickiej powstał parkan, który następnie został zlikwidowany - kto ponosi koszty niesolidnie projektowanych prac;

-     kolejny przykład to niewłaściwie wykonana kanalizacja ul. Sucharskiego - po każdej zimie zapadają się studzienki, wypadają dziury, które regularnie muszą być naprawiane;

-     na ul. Janowickiej studzienki kanalizacyjne zostały wykonane tak, że wymuszają na kierowcach najeżdżanie kołami na pokrywy studzienek i kratki ściekowe oraz uszkadzanie ich.

Odpowiedzi udzielił Lubomir Zawierucha.

W spawie prowadzonej działalności gospodarczej przy ul. Janowickiej Prezydent poprosił o złożenie wystąpienie na piśmie, aby właściwe jednostki ustosunkowały się do sprawy.

Ponadto wyjaśnił, iż naprawy, które robione są po wykonanym odbiorze nie obciążają miasta, lecz wykonywane są na gwarancji.

Bronisław Szafarczyk uzupełnił tę wypowiedź następującymi wyjaśnieniami:

- bariery przy ul. Janowickiej zostały wykonane niezgodnie z projektem i należało je zdemontować,

- studzienki kanalizacyjne na ul. Janowickiej zostały wykonane zgodnie z projektem,

- poprzednie przejście dla pieszych na ul. Janowickiej usytuowane było koło kapliczki. Po zagrodzeniu przez właściciela przejścia pomiędzy ul. Janowicką a 13 Zakrętami konieczne było wyznaczenie nowego miejsce na przejście. Dla bezpieczeństwa dzieci, które w tym miejscu udają się do szkoły, planowane jest jeszcze wykonanie - po drugiej stronie drogi kawałka chodnika,

- podobne bardziej bezpieczne przejście dla dzieci ma powstać przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Księżycowej –zbudowany zostanie chodnik o długości ok. 15 m.

Pyt. 5 Małgorzata Szymańska ul. Okręgowa poruszyła problem uszkadzania wyremontowanej drogi przy ul. Okręgowej i Pisarskiej przez samochody dewelopera, który w tym rejonie buduje osiedle małych domów wielorodzinnych.

Odpowiedzi udzielił z-ca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Andrzej Kostyński.

Każdy deweloper przed przystąpieniem do inwestycji zobowiązany jest do zawarcia porozumienia
z MZD oraz wpłacenia kaucji. Środki finansowe wykorzystywane są na remonty. Samochody jeżdżące bez wymaganych zezwoleń ścigane są przez Straż Miejską i policję.

Następnie głos zabrała Jolanta Fajkis, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28.

Przypomniała, iż przez wiele lat czyniliśmy starania o boisko i basen dla Hałcnowa. Zapewnienie budowy basenu na terenie Hałcnowa mieliśmy już wiele lat przed powstaniem wielofunkcyjnego boiska sportowego. Przemawia za tym istniejąca infrastruktura np. komunikacja oraz parking. Ponowiła prośbę, aby basen powstał jednak na terenie Hałcnowa, tym bardziej, iż pan radny Markowski w prowadzonej kampanii wyborczej dla Komorowic obiecał obiekty sportowe, boisko, a dla Hałcnowa basen.

Pyt. 6 Henryk Banet   ul. Pisarska 55 poruszył 3 kwestie:

- wnioskował o poszerzenie drogi –ul. Pisarskiej,

- zapytał, czy prawdą jest, że planowane jest jej połączenie ul. Pisarskiej z Komorowicami,

-zaproponował wprowadzenie nowego oznakowania ulicy, aby zakaz do 3,5 t nie dotyczył mieszkańców, aby uniknąć problemu np. z dowozem opału do własnego budynku.

Odpowiedzi udzielił radny Bronisław Szafarczyk.

Zgodnie z projektem przedłożonym przez Generalną Dyrekcję Dróg planowane jest połączenie ul. Zagrody z ul. Pisarską pod przyszłą drogą ekspresową w kierunku na Kosztowy.

Odpowiedź uzupełnił dyr. Andrzej Kostyński z MZD.

Wyjaśnił, iż kierowcy w Polsce są bardzo wyedukowani i odchodzą od przestrzegania tych tabliczek. Niemniej jednak każdy mieszkaniec, który chce dowieźć coś do domu, może wystąpić do MZD o jednorazową zgodę. Takie pozwolenie wydawane jest od ręki i nieodpłatnie.

Pyt. 7 Józef Bednarz ul. Braka

- poruszył problem ulicy Braka, która pozbawiona jest nawierzchni,

-wnioskował także o przekazanie dalszej części drogi na rzecz Gminy.

Sprawę ul. Braka wyjaśnił Bronisław Szafarczyk.

W sprawie przejęcia ulicy prowadzone były rozmowy z Naczelnikiem Mienia Gminnego i Rolnictwa Panią Granuszewską. Ul. Braka po ostatniej aktualizacji została dopisana do listy ulic, które mają zostać przejęte w trwały zarząd przez MZD. Wówczas będzie możliwość jej wyremontowania.

Pyt. 8 Ryszard Śliwa ul. Bojki, przedstawiciel części południowej Hałcnowa, poruszył kilka zagadnień:

-     przy budowie kanalizacji wymagane jest odpowiednie zagęszczenie budynków na 1 km sieci. Ul. Witosa spełnia te wymogi, wskazane jest rozważenie ujęcia w planach kanalizacyjnych tego obszaru;

-     wyremontowania wymaga ul. Krańcowa, której część należy do Lipnika, a część do Kóz. Należy zadbać o stan nawierzchni oraz wykonać odwodnienie, ponieważ występuje tam duże natężenie ruchu samochodów i pieszych;

-      często jest przekraczana prędkość na ul. Witosa, która dla wielu kierowców służy jako tor wyścigowy. Nie jest również przestrzegana przez kierowców linia ciągła, zdarzają się liczne wyprzedzania. Prośba o interwencję policji, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców wyjeżdżających z bocznych ulic;

-      konieczne jest podjęcia działań w celu lepszego oznakowania przejścia dla pieszych przy Gimnazjum nr 6, np. przez zamontowanie stosownych spowalniaczy;

-      rejon ul. Witosa i ulic sąsiednich jest częścią dzielnicy, która najbardziej jest narażona na negatywne oddziaływanie śmietnika, od czasu zbierania trawy rozpoczął się smród, szczególnie w okresie letnim, czego nie było w poprzednich latach.

B. Szafarczyk starałsię odpowiedzieć na niektóre z podniesionych problemów.

Zaprosił na forum Hałcnowa, gdzie zamieszczone są wyniki kontroli policji. Patrole z radarem poruszały się po Hałcnowie w samochodach oznakowanych jak i nieoznakowanych.

Najwięcej wykroczeń odnotowano na ulicy Janowickiej 77 wykroczeń, natomiast 44 na ul. Witosa.

W kwestii ul. Krańcowej – do jej remontu przygotowuje się Starostwo Powiatowe.

L. Zawierucha dodał, iż będzie to naprawa, ale nie przebudowa.

Poinformował, iż w sprawie ul. Witosa prowadzone są rozmowy ze starostą bielskim dotyczące naprawy koziańskiego odcinka drogi, jej poszerzenia i wykonania odwodnienia.

Dyr. A. Kostyński uzupełnił obie wypowiedzi. Poinformował, że MZD przygotowuje się do nowego projektu dla całego odcinka ul. Witosa. Zamontowanie spowalniaczy wymaga dodatkowych konsultacji z MZK w związku z tym, iż tą ulicą jeżdżą autobusy. Podczas ostatniego objazdu dzielnicy Hałcnów wykonanego wspólnie z przewodniczącym ROH E. Kołkiem i radnym B. Szafarczykiem objechano 36 ulic, dla których dokonano ustaleń dotyczących bieżących remontów i napraw oraz działań naprawczych w dłuższej perspektywie.

Informacja szczegółowa z tego objazdu będzie zamieszczona na stronie www.halcnów.pl.

Pyt. 9 Jadwiga Woźniak ul. Taternicza

Prosiła o rozważenie, czy są możliwości poszerzenia ul. Taterniczej.

Lubomir Zawierucha wyjaśnił, że sama ulica jest bardzo długa, z czego do Gminy Bielsko-Biała należy krótsza część. Prowadzone są rozmowy z Wójtem Gminy Bestwina na temat zawarcia porozumienia, które pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków unijnych. Ratusz czeka na ogłoszenie konkursu dotyczącego remontów dróg wojewódzkich.

Pyt. 10 Władysław Lorenc ul. Wyżynna 16 w swej wypowiedzi podjął kilka problemów:

- kolejny raz poruszył problem ul. Wyżynnej, a konkretnie naprawy prywatnego fragmentu ulicy w tym części, w której jest właścicielem i zamontowanie tam oświetlenia;

- zwrócił też uwagę na problem zadymienia naszej dzielnicy przez właścicieli prywatnych nieruchomości, którzy palą w piecach byle czym i w okresie zimowym nie ma, czym oddychać. Uważa, że ten temat jest bardzo poważny i miasto powinno się włączyć w jego rozwiązanie;

- jest usatysfakcjonowany z wybudowania boiska, jest piękne, ale z uwagi na brak oświetlenia w godzinach wieczornych młodzież nie może z niego korzystać. Ponadto obiekt winien być dozorowany, oraz bardziej doinwestowany, aby długo służył mieszkańcom;

- stwierdził, iż inwestycje miejskie powinny iść równoległe z dużymi inwestycjami. Aktualnie miasto nie nadążą za obwodnicami, nie można na nie np. w Hałcnowie wjechać. Duży ruch samochodów na ulicy Wyzwolenia powoduje, że nie można włączyć się z bocznych ulic.

B. Szafarczyk zapewnił, iż wszystkie sprawy przedstawione na zebraniu zostały zaprotokołowane i przekazane do załatwienia wg kompetencji. Protokół z zeszłorocznego zebrania był podany do publicznej widomości na stronie www.halcnow.pl, gdzie można było się zapoznać z treścią.

W odniesieniu do fragmentu ul. Wyżynnej i problemu, czy jest on drogą publiczną czy nie, stwierdził, iż aktualny stan jest taki, że to połowa drogi należy do miasta, a pozostała część jest prywatną własnością. Ustawa wyraźnie mówi, co jest droga publiczną.

E. Kołek przypomniał, że w ubiegłym roku miało być wystąpienie p. Lorenca do urzędu w sprawie przejęcia drogi, a takiego pisma nie było.

L. Zawierucha poinformował, iż w poprzednim roku Gmina wydała 140 tys. zł na oświetlenie dzielnicy Hałcnów. Ulica Wyżynna jest na wykazie, szczegółowe wyjaśnienia mogą być udzielone po złożeniu pisma w tej sprawie do Urzędu Miejskiego;

- problem smogu – miasto wydaje rocznie 600 tys. zł na wymianę kotłów. Od kilku lat funkcjonuje program, w ramach, którego mieszkańcy mogą ubiegać o dofinansowanie w wysokości około 6 tys. zł na wymianę kotła;

- przy budowie drogi S1 były wskazywane uwagi dotyczące słabego skomunikowania dzielnicy, zrobiony został plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, miasto wykupiło już część działki pod inwestycję drogową oraz wykupuje następne działki od prywatnych właścicieli.

Prezydent Jacek Krywult polecił sporządzenie listy potrzeb drogowych– na tej liście jest również KDZ1, czyli tzw. Nowohałcnowska. Rozwiązany zostanie też problem ulic Wysokiej, Kryształowej, Czerwonej, a rozstrzygnięcia nastąpią na pewno przed kolejnym spotkaniem z hałcnowianami;

- w sprawie ul. Kryształowej zlecony został projekt zamknięcie tranzytu, choć kosztem zwiększenia uciążliwości dla mieszkańców tego rejonu. Podobnych rozwiązań wymagają ul. Architektów, Kolonia i Rodzinna.

Dyrektor SP 28 Jolanta Fajkis wyjaśniła, iż oświetlenie boiska nie zostało wykonane głównie z powodu braku środków finansowych. Ponadto zaskoczyła nas zima. Podczas realizacji budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego, dzięki życzliwości wielu sponsorów głównie wykonawcy inwestycji, Barbary Tomali, udało się zrobić wiele dodatkowych rzeczy, więcej niż zakładał rzeczywisty projekt np. monitoring, są kamery skierowane na boisko i plac zabaw. Niemniej jednak dzięki pomocy radnego Szczepana Wojtasika uda się nam się jeszcze wykonać oświetlenie z dachu sali gimnastycznej.

Aktualnie boisko wykorzystywane jest w 110%, zarówno przez dzieci, młodzież oraz dorosłych.

Przy tej okazji należą się ogromne podziękowania dla Policji i Straży Miejskiej, które regularnie podejmują interwencje dot. przestrzegania porządku, trzeźwości kierowców, czy właściwego przewozu dzieci.

Powinniśmy dbać o wspólne dobro. Jednak mamy problemy z nieprzestrzeganiem Regulaminu, który zawieszony jest wersji tekstowej i rysunkowej. Eleganckie mamy przychodzą na plac zabaw w szpilkach powodując uszkodzenia mechaniczne nawierzchni, może to spowodować, iż utracimy gwarancję.

Dzisiaj zostały wprowadzone zabezpieczenie w postaci taśmy grodzącej, ale zachodzą obawy, że będą mało skuteczne.

Pyt. 11 Marek Mielnik ul. Ametystowa 44 poruszył problemy związane z występującym hałasem wzdłuż obwodnicy wschodniej (rejon Kępy Hałcnowskiej) i podjętymi dotychczas działaniami mającymi na celu jego zniwelowanie, oraz braku dalszej reakcji UM w Bielsku-Białej na istniejący problem mieszkańców tej części dzielnicy Hałcnów.

Zwrócił uwagę na kłopoty na skrzyżowaniu ul. Witosa z ul. Wyzwolenia i tworzące się w tym miejscu korki samochodowe oraz problemy włączenia się do ruchu przy wyjeździe z ul. Witosa na ul. Wyzwolenia.

Odnosząc się do stanowiska radnego Przemysława Drabka, który przedstawił koncepcję Prezydenta Miasta Bielska-Białej dotyczącą planu budowy jednego basenu na terenie miasta, w tym rozmów gdzie będzie budowany, poparł jego umiejscowienie na granicy Hałcnowa i Komorowic; zwrócił uwagę, by to wykorzystać i wspólnie z drugą dzielnicą Bielska-Białej, czyli Komorowicami, wnioskować o taka inwestycję, gdyż poparcie dwóch dzielnic większe szanse jej budowy w naszym rejonie niż działania samodzielne Hałcnowa i budowę basenu w centrum naszej dzielnicy. Obawia się, że np. osoby, które przyjadą na mszę św. w kościele nie będą mogły swobodnie zaparkować, gdyż parking może zostać zajęty przez osoby korzystające w tym samym czasie z basenu.

B. Szafarczyk zapewnił, iż jest zwolennikiem budowy basenu w Hałcnowie, a wraz z budową basenu musi powstać właściwa infrastruktura, dotyczy to również dodatkowych miejsc parkingowych.

L. Zawierucha odniósł się do wszystkich powyżej podniesionych problemów.

Wyjaśnił, że po każdym wykonaniu inwestycji wykonawca ma obowiązek po roku wykonać nowe badania. Poprzednie pomiary były wykonane wg starych norm. W tzw. międzyczasie nastąpiły zmiany obowiązujących norm i Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Katowicach zleciła wykonanie ponownych pomiarów. Miasto oczekuje na wyniki, problemem jest to, że Dyrekcja nie informuje o czasie, miejscach pomiaru oraz metodach.

Natomiast w sprawie rozwiązania natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Witosa trwają analizy, czy będzie tam sygnalizacja świetlna czy rondo.

Pyt. 12 panStokłosa ul. Janowicka poruszył problem mieszkańców ul. Janowickiej – poniżej sklepu, którzy borykają się ze ściekami z piekarni, głównie z tłuszczem. W poprzednich okresach miały już miejsce interwencje Straży Miejskiej, lecz przynosiły chwilowe rozwiązaniu problemu;

- na terenie za piekarnią gromadzony jest złom. W miejscu tym gromadzą się różne osoby na biesiady alkoholowe;

- tyły samochodów parkujących na parkingu przed piekarnią wystają na jezdnię, stwarzając tym zagrożenie w ruchu drogowym.

B. Szafarczyk odniósł się do tych problemów, stwierdzając, że sprawa niewłaściwego odprowadzania ścieków przez piekarnię przekazana zostanie do Wydziału Ochrony Środowiska.

Rada Osiedla, a tym bardziej miasto nie jest kompetentne w sprawie poszerzenia parkingu przy piekarni, z uwagi na to, że jest to teren prywatny. Miasto nie może inwestować w taki teren. Problemem może być   poszerzenia parkingu, gdyż budynek jest na skarpie, ingerencja może spowodować obsunięcie budynku.

Pyt. 13 Jacek Bień ul. Deszczowa 7 poruszył problem estetyki i warunków życia mieszkańców Hałcnowa. Czy Rada Osiedla zna przeznaczenie działki przy rondzie, po wyburzeniu dotychczasowego budynku. Aktualnie na tej działce prowadzony jest skład gruzu. Nie jest to pierwsze składowisko i sortowania gruzu w dzielnicy. Inne podobne są na działkach przy ul. Wyzwolenia i ul. Krzemionki.

B. Szafarczyk poinformował, iż zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego właściciel ma możliwość prowadzenia działalności związanej z handlem.

L. Zawierucha stwierdził, iż był zażenowany przejeżdżając koło tego terenu. Poinformował, iż właściciel nieruchomości wystąpił do Urzędu Miejskiego o zezwolenie na małe centrum handlowe oraz parking od strony cmentarza. Ponadto trwają rozmowy dot. rozwiązań komunikacyjnych.

B. Szafarczyk zaproponował, by przy okazji przenieść w inne miejsce przystanek autobusowy, co byłoby korzystne również dla inwestora.

F. Nikiel poinformował, że podejmował wiele interwencji w różnych okresach dotyczących tej posesji np. w sprawie pożarów nieruchomości, koszenia trawy, gromadzenia gruzu. Dokonany podział działki przez właściciela skomplikował sprawę.

B. Szafarczyk zachęcił wszystkich obecnych na spotkaniu do obejrzenia wystawy fotografii Andrzeja Rojka przedstawiających życie naszej dzielnicy.

Na zakończenie złożył podziękowanie dla wszystkich członków Rady Osiedla, szczególnie dla przewodniczącego Edwarda Kołka, za animację i realizację różnych ciekawych i wartościowych dla hałcnowian pomysłów.

Na tym zakończyła się merytoryczna część zebrania.

Ad.12

Prowadzący zebranie poinformował, że wnioski, które pojawiły się w wypowiedziach mieszkańców Hałcnowa, zostaną uporządkowane i przedstawione odpowiednim urzędnikom bielskiego ratusza i dyrektorom firm i instytucji , do których hałcnowianie się zgłaszali. Odpowiedzi na te wnioski będą publikowane na stronie www.halcnow.pl

Edward Kołek podziękował Bronisławowi Szafarczykowi za sprawne prowadzenie tej części zebrania.

Słowa podziękowania za czteroletnią pracę skierował do wszystkich członków Rady Osiedla Hałcnów obecnych na Sali(nieobecni byli tylko 2 członkowie rady)..

Stwierdził, iż wiele ważnych spraw zostało wykonanych oraz wiele zostało zapoczątkowane, co powinno zaowocować w następnych latach i dzięki nowej wybranej 10 maja 2015 r. radzie.

Na koniec przewodniczący E. Kołek zaprosił hałcnowian do dokonania wyboru nowej rady. Zgłosiło się do wyborów 18 kandydatów, z których część obecna jest na sali. Są to:

 1. Małgorzata Szymańska
 2. Jan Nycz
 3. Czesław Pawlik
 4. Janusz Tabiś
 5. Robert Sroka
 6. Monika Stanclik
 7. Małgorzata Wiśniewska
 8. Jerzy Raczek
 9. Dominik Zemanek. Wymienieni pokazali się obecnym na zebraniu mieszkańcom.

Do rady kandydują ponadto:

 1. Anita Szymańska
 2. Szymon Okamfer
 3. Tomasz Rozumek
 4. Tomasz Damek
 5. Marek Kózka
 6. Jarosław Nalewajek
 7. Janusz Gruszeczka
 8. Kazimierz Beck
 9. Krystyna Stanclik

Ad.13

Na zakończenie zebrania z-ca prezydenta Lubomir Zawierucha podziękował za zaproszenie na zebranie. Tereny Hałcnowa są mu znane z lat młodzieńczych. A obecnie docenia zaangażowanie i aktywność hałcnowian.

Edward Kołek poinformował, iż protokół z dzisiejszego spotkania zostanie zamieszczony na hałcnowskiej stronie internetowej www.halcnow.pl

Na tym zebranie zakończono.

Protokolanci:            Renata Zuber, Marek Mielnik                                                                                 

 Prowadzący zebranie: Edward Kołek - Przewodniczący Rady Osiedla Hałcnów

Bronisław Szafarczyk - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Hałcnów, obecnie radny Rady Miejskiej Bielska-Białej 

Skomentuj na forum: KLIKNIJ