Rada Osiedla

O budżecie miasta, budżecie MZD i robotach drogowych na terenie dzielnicy Hałcnów – rozmowa z dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg, panem Wojciechem Walusiem.

Panie Dyrektorze, jaki jest stan naszych dróg i ulic wszyscy wiemy. Mieszkańcy miasta – w tym także dzielnicy Hałcnów – oczekują, by drogi były w jak najlepszym stanie. Aby nawierzchnie były równe, bez dziur i wybojów, aby ulice wyposażone były w chodniki, a wody opadowe odprowadzane były bez komplikacji dla otoczenia. Mamy jednak pełną świadomość tego, że realizacja wszelkich prac na drogach możliwa jest jedynie w ramach dostępnych środków budżetowych. Proszę wyjaśnić jak ogólnie wygląda budżet zarządu dróg i w jaki sposób jest dzielony na poszczególne, planowane roboty drogowe.

Budżet MZD to fragment budżetu Miasta Bielska-Białej. W oczywisty sposób stan finansów Miasta przekłada się na budżet Zarządu Dróg. Struktura budżetu jest analogiczna nie tylko do budżetu miejskiego, ale również do domowego budżetu. Podstawowy podział środków to bieżące utrzymanie i inwestycje. Do tego dochodzą remonty wydzielonych ciągów ulic.
Zasadą konstruowania budżetu jest w pierwszej kolejności zapewnienie bieżącego utrzymania dróg w porównywalnym poziomie finansowania do lat poprzednich oraz konstruowanie rozpoczętych inwestycji, a jeżeli środków będzie więcej – to remonty.

Od szeregu miesięcy urzędnicy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wraz z radnymi Rady Miejskiej pracują nad nowymi zasadami funkcjonowania rad osiedli. Mówi się o konieczności zmniejszenia liczby osiedli i ich rad, a także o tym, że rady te powinny móc odgrywać większą rolę, aniżeli obecnie. Jakakolwiek jednak reorganizacja poparta musi być nowymi zasadami organizacyjnymi i inną, aniżeli obecnie, gospodarką finansową. 
Rada Osiedla Hałcnów otrzymała do przeanalizowania i zaopiniowania projekty ordynacji wyborczej do rad osiedli, nowego statutu osiedla oraz zasad dysponowania przez osiedle środkami finansowymi. Treeść tych dokumentów przedstawiamy poniżej.
Wszystkich mieszkańców Hałcnowa zapraszamy do zapoznania się z nimi i do wyrażenia swoich opinii – poprzez opcję „Napisz do nas” lub poprzez dyskusję na naszym Forum.  Rada swoją opinię musi sformułować do 15 września 2012 r. – przekazane opinie mieszkańców będą więc dla niej niezwykle pomocne.

 

Interpelacja radnego Romana Matyji:

 

                                                                                              Bielsko-Biała, dnia 20.02.2013 r.

Roman Matyja

Radny Rady Miejskiej

 w Bielsku-Białej

INTERPELACJA

w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Sz. P. Prezydencie.

 Budżet obywatelski zwany też budżetem partycypacyjnym jest demokratycznym procesem , który powierza obywatelom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego. Dzięki temu mieszkańcy mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków.

Władze samorządowe oddają część budżetu (w polskiej praktyce 1-2%) do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują na co przeznaczyć pieniądze.

Zalety tego działania to:

- integracja społeczności lokalnej,

- większa identyfikacja z miejscem zamieszkania,

- edukacja mieszkańców.

Po raz pierwszy Budżet Partycypacyjny został wprowadzony w Porto Alegre w Brazylii. Budżet obywatelski jest coraz popularniejszy w Europie; Francja, Anglia, Niemcy, Włochy, Hiszpania. W Polsce budżet partycypacyjny wprowadzają bądź wprowadziły m.in. Sopot, Poznań, Łódź. Płock, Dąbrowa Górnicza, Chorzów.

Bielsko-Biała jako nowoczesne miasto znajdujące się na czołowych miejscach w wielu rankingach nie może więc odbiegać od czołówki i w tej dziedzinie.

Sz. P. Prezydencie.

Zgłaszam wniosek w sprawie podjęcia działań w celu wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego dla miasta Bielsko-Biała.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia niektórych samorządów proponuję;

1. Wydzielić z budżetu miasta na rok 2014 kwotę 6 mln zł na realizację budżetu partycypacyjnego

2. Podzielić tę kwotę na 30 jednostek pomocniczych (osiedli)

3. Przeprowadzić zgodnie z harmonogramem następujące działania:

 - akcję edukacyjną 

- zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do 30 czerwca

- weryfikację i opiniowanie projektów przez urzędników lipiec-sierpień

- dyskusję nad projektami przez mieszkańców wrzesień

- głosowanie mieszkańców nad projektem październik

- ogłoszenie wyników listopad

Działania te polegać mają na:

Edukacji tzn.:

– przeprowadzenie kampanii informacyjnej,

- założenie strony internetowej.

- przygotowanie wkładki do Magazynu Ratuszowego,

- dobrej współpracy z mediami,

- utworzenie punktów konsultacyjnych,

- zorganizowanie spotkań z mieszkańcami np. w RO

Zgłaszać propozycję projektów mogą:

- każdy mieszkaniec Bielska-Białej posiadający prawa wyborcze poparty 20 podpisami

- organizacje pozarządowe

- rady osiedla

Projekty składane na wniosku listownie, elektronicznie lub osobiście w punktach konsultacyjnych. Formularze z propozycjami podlegałyby weryfikacji formalnej przez pracowników urzędu. Dyskusja mieszkańców odbywałaby się w obiektach użyteczności publicznej np. RO, w dni powszednie, w godzinach popołudniowych. Głosowanie odbywa się osobiście, korespondencyjnie, elektronicznie. Głosowanie jest jawne. Głosujący musi podać swoje dane adresowe, które potem ulegną zniszczeniu. W wyniku głosowania powstaje ranking projektów. W przypadku gdy nie rozdysponuje się środków Prezydent będzie mógł je przydzielić do dzielnicy o największej frekwencji w głosowaniu. Po ogłoszeniu wyników następuje wprowadzenie środków na realizację projektów do budżetu miasta na 2014 rok.

Budżet Obywatelski to dobry pomysł na zwiększenie udziału mieszkańców we współrządzeniu i współdecydowaniu o ważnych dla nich sprawach. To świetna lekcja współodpowiedzialności za swoje miasto.

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

 

UCHWAŁA NR ……../…../13

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia …………………… 2013 r.

 

 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat Budżetu Miasta Bielska-Białej na 2014 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz 1536 z późn. zm.), 

Rada Miejska postanawia:

§ 1.

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Bielska-Białej na temat części wydatków z budżetu Miasta Bielska-Białej na 2014 rok.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, nazywane są dalej „Budżetem Partycypacyjnym”.

§ 2.

Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 Załącznik do w/w uchwały:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ……../……/13

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia …………………….. 2013r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Bielska-Białej określane są jako „Budżet Partycypacyjny”.

2. Postuluje się, aby kwota z budżetu miasta Bielska-Białej, której dotyczy Budżet Partycypacyjny wynosiła 6 milionów złotych (słownie: sześć milionów zł).

3. Konsultacje w ramach Budżetu Partycypacyjnego prowadzone są w oparciu o 30 jednostek pomocniczych Miasta Bielska-Białej (Osiedli).

4. Dla każdego z Osiedli, o ile to możliwe w siedzibie Rady Osiedla ustanawia się Punkty Konsultacyjne, których adresy i godziny funkcjonowania zostaną określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

5. W ramach Budżetu Partycypacyjnego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, które dotyczą przede wszystkim mieszkańców danego Osiedla.

6. Kwota na projekty w danym Osiedlu zostanie określona Zarządzeniem Prezydenta Miasta i może być zróżnicowana w szczególności w zależności od liczby mieszkańców, lub powierzchni Osiedla. Kwota ta może być przeznaczona na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji.

7. W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów, w którymś z Osiedli lub nie rozdysponowaniu wszystkich środków dla danego Osiedla istnieje możliwość przesunięcia ich decyzją Prezydenta Miasta do Osiedli o największej frekwencji w głosowaniu lub ewentualnie ich rozdysponowanie na projekty, którym brakuje części środków, aby zostały rekomendowane do realizacji.

8. Budżet Partycypacyjny Miasta Bielska-Białej obejmuje następujące etapy:

a) Akcja Edukacyjna

b) Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów – do 30 czerwca 2013r.

c) Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – do 31 sierpnia 2013r.

d) Zapoznanie mieszkańców z propozycjami projektów - wrzesień 2013r.

e) Głosowanie mieszkańców na projekty – październik 2013r.

f) Ogłoszenie projektów do realizacji w 2014 roku – listopad 2013r.

9. Szczegółowy harmonogram Budżetu Partycypacyjnego zostanie określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta

Rozdział 2.

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów 

§ 2. 1. Propozycję projektu może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Osiedla. Propozycję projektu mogą również zgłaszać osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej działające na podstawie przepisów prawa, w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego i organy Osiedli.

2. Propozycję projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

3. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Osiedla, a w przypadku zgłaszania projektów przez osoby prawne i jednostki, o których mowa w ust.1 – zgodnie z zasadami reprezentowania na zewnątrz wynikającymi z przepisów prawa, rejestrów, ewidencji lub innych dokumentów o charakterze statutowym.

4. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (stanowisko „Informacja”), w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości oraz w Punktach Konsultacyjnych.

5. Nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego ogłasza Prezydenta Miasta poprzez umieszczenie informacji na: stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego, stronie miasta, stronie BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Punktach Konsultacyjnych i w mediach.

6. Formularz składa się w terminie do 30 czerwca 2013 r.

a) listownie na adres: Urząd Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”,

b) osobiście w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta Plac Ratuszowy 6 (stanowisko „Informacja”),

c) lub elektronicznie na adres i w sposób wskazany w ogłoszeniu.

Rozdział 3.

Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

§ 3. 1. Formularze z propozycjami projektów podlegają wstępnej weryfikacji formalnej przez komórkę właściwą Urzędu Miejskiego.

2. Z powodów formalnych odrzucane są propozycje projektów nie spełniające wymogu wskazanego w § 2 ust. 1, 2, 3 oraz projekty złożone po terminie wskazanym w § 2 ust. 6 niniejszych zasad.

3. Formularze z propozycjami projektów podlegają procesowi opiniowania przez wydziały właściwe Urzędu Miejskiego.

4. Przez wydanie opinii rozumie się: sporządzenie kosztorysu dla projektu oraz uznanie projektu za możliwy do realizacji lub niemożliwy do realizacji wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi rekomendacjami alternatywnego rozwiązania dla projektu.

5. Z weryfikacji i opiniowania propozycji projektów sporządza się informację dla każdego z Osiedli zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszych zasad, na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego oraz w Punktach Konsultacyjnych.

6. Informacja, o której mowa w § 3 ust. 5 zawierająca listę złożonych projektów dla danego Osiedla lub Osiedli jest podawana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Budżetu Partycypacyjnego, BIP Urzędu Miejskiego, w Punktach Konsultacyjnych.

Rozdział 4.

Głosowanie mieszkańców na projekty 

§ 5. 1. Głosowanie mieszkańców w poszczególnych Osiedlach na projekty zarządza Prezydent. Lista projektów pod głosowanie w danym Osiedlu zawiera tytuł projektu, krótką charakterystykę projektu i szacunkową wycenę kosztów dla danego projektu.

2. W głosowaniu udział biorą pełnoletni mieszkańcy danego Osiedla.

3. Na projekty z listy dla danego Osiedla mogą głosować tylko mieszkańcy tego Osiedla.

4. Głosowanie odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie i elektronicznie we wszystkich Osiedlach jednocześnie przez nie mniej niż 5 dni kalendarzowych.

5. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danego Osiedla poprzez rozdysponowanie przy odpowiednich projektach liczby 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec.

6. Wzór karty/formularza wymieniony w ust. 5 niniejszego paragrafu określony zostanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

7. Głosowanie jest jawne. Na karcie/formularzu elektronicznym, każdy głosujący podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadcza, iż w dniu głosowania jest osoba pełnoletnią, a dane które podał są zgodne z prawdą.

8. Wyniki oblicza i opracowuje, dla każdego z Osiedli, komórka właściwa Urzędu Miejskiego, kierując się następującymi zasadami:

a) liczy liczbę oddanych głosów w Osiedlu z uwzględnieniem głosowania bezpośredniego, korespondencyjnego i elektronicznego,

b) za ważne uznaje głosy, które spełniają warunki wymienione w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

c) liczy ilość punktów dla każdego z projektów,

d) na podstawie przyznanych punktów tworzy się ranking projektów,

e) na podstawie rankingu przyznaje z sumy środków dla Osiedla, o którym mowa w § 1 ust. 6 niniejszych zasad środki niezbędne do realizacji projektu, w kolejności od projektu, który otrzymał największą ilość punktów, aż do wyczerpania wszystkich środków Osiedla,

f) w przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście, zarekomendowany do realizacji uznaje się kolejny, który jest do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do dyspozycji Osiedla,

g) w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów wybiera się ten z większą kwotą.

9. Z każdego z głosowań sporządza się protokół zawierający wyniki głosowania zawierające:

a) liczbę oddanych głosów w Osiedlu.

b) liczbę zdobytych punktów przez poszczególne projekty,

c) listę projektów rekomendowanych do realizacji roku 2014 wraz z szacunkowymi kwotami ich realizacji.

Rozdział 6.

Ogłoszenie projektów do realizacji

§ 6. 1. Na podstawie wyników głosowania, tworzy się listę rekomendowanych projektów

do realizacji dla każdego z Osiedli w 2014 r.

2. Listę rekomendowanych projektów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego, stronie internetowej Miasta Bielska-Białej, stronie BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Punktach Konsultacyjnych.

W dniu 28 marca 2012 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla „Hałcnów” za rok 2011. Uczestniczyli w nim, oprócz mieszkańców dzielnicy, zaproszeni goście – przedstawiciele Urzędu Miejskiego z Zastępcą Prezydenta Miasta Bielska-Białej Panem Zbigniewem Michniowskim, radni miejscy – Pani Grażyna Staniszewska i Pan Franciszek Nikiel, przedstawiciele policji, straży miejskiej i innych miejskich instytucji.

Miłym akcentem w trakcie zebrania było podkreślenie osiągnięć Parafialno – Szkolnego Klubu Sportowego „Beskidy” kierowanego obecnie przez Panią Prezes Renatę Gąsiorek. Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult postanowił wyróżnić czołowe zawodniczki Klubu, a w jego imieniu pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe zawodniczkom wręczył Pan Ryszard Radwan Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

PROTOKÓŁ
z zebrania sprawozdawczego  Rady Osiedla „Hałcnów” – za rok 2011

 

 

Data zebrania: 28 marca 2012 r.
Ilość mieszkańców dzielnicy Hałcnów uczestniczących w zebraniu: 78 osób.
Na wstępie zebrania Przewodniczy Rady Osiedla Pan Edward Kołek powitał przybyłych gości:

1. Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Zbigniewa Michniowskiego.
2. Naczelnika Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UM w Bielsku-Biała p. Ryszarda Radwana.
3. Radnych Rady Miejskiej Bielska-Białej:
• Panią Grażynę Staniszewską,
• Pana Franciszka Nikla.
4. Przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji Pana podinsp. Mariusza Kulińskiego.
5. Przedstawicieli Straży Miejskiej Bielska-Białej:
• Panią strażnik Annę Huczek,
• Pana strażnika Marcina Białobrzeskiego.
6. Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Pana Andrzeja Kostyńskiego.
7. Przedstawiciela Miejskiego Zakładu Komunikacj Pana Błażeja Blicharskiego.
8. Przedstawiciela Spółki AQUA Pana Adama Bujarowicza.
9. Prezes P-SKS „BESKIDY” Panią Renatę Gąsiorek wraz ze sportowcami.
10. Członków Rady Osiedla Hałcnów.
11. Przybyłych na zebranie mieszkańców dzielnicy Hałcnów.
Po powitaniu gości, przewodniczący RO Pan Edward Kołek zaproponował, by przewodniczącym zebrania został Pan Bronisław Szafarczyk. Zebrani przychylili się do tej propozycji, wybrano również protokolanta zebrania w osobie Pana Marka Mielnika.

Nadchodzi czas podsumowania prawie rocznej działalności Rady Osiedla Hałcnów, istniejącej w obecnym składzie osobowym od kwietnia ubiegłego roku. Na kadencję 2011 – 2015 wytyczyła ona sobie najważniejsze kierunki działania:
• poprawa i rozwój infrastruktury w naszym osiedlu (dróg, oświetlenia, kanalizacji, komunikacji autobusowej, parku i placu zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych, itp.);
• bezpieczeństwo w ruchu drogowym i bezpieczeństwo publiczne;
• organizacja i wspieranie organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców Hałcnowa;
• reagowanie na wszelkie propozycje, postulaty i interwencje zgłaszane przez mieszkańców osiedla;
• współpraca z instytucjami miejskimi (Urząd Miejski i Rada Miejska Bielska – Białej, policja, Straż Miejska, MZK, MZD, Aqua i inne) oraz instytucjami, placówkami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w Hałcnowie (szkoły, przedszkola, Dom Kultury, parafia, OSP, Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju  Hałcnowa);
• poprawa kontaktu z mieszkańcami osiedla.

Aby sprawnie rozwiązywać istniejące problemy i realizować przyjęty plan pracy, powołano komisje tematyczne, które zajmowały się poszczególnymi zagadnieniami. Zgodnie ze Statutem Osiedla Hałcnów, członkowie Rady spotykali się na comiesięcznych posiedzeniach, pełnili też dyżury, w czasie których mieszkańcy osiedla mogli zgłaszać problemy, bolączki i propozycje działań.