Na terenie naszej dzielnicy znajduje się kilka skrzyżowań, które trudno nazwać bezpiecznymi. Jednym z nich jest skrzyżowanie ulicy Wyzwolenia z ulicą Krzemionki. Wszyscy wiemy jak trudno w godzinach szczytu wyjechać z ulicy Krzemionki w kierunku centrum miasta. Czasami na możliwość bezpiecznego przejazdu i kontynuowania jazdy trzeba poczekać i kilka minut. Niekorzystny kąt, pod którym krzyżują się te ulice, powoduje znaczne ograniczenie widoczności, szczególnie odczuwane przez kierowców ciężarówek i samochodów dostawczych. Kierowcom pojazdów osobowych też niełatwo upewnić się, czy od strony Pisarzowic ktoś nie nadjeżdża. Jeśli do tego dodamy brak odpowiedniego uporządkowania ruchu pieszego, sąsiedztwo parkingów dla klientów sklepu i parkujące w otoczeniu skrzyżowania samochody ograniczające dodatkowo widoczność, to będziemy mieli pełny obraz zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Trudno liczyć na to, że ruch zmaleje, a zagrożenia znikną. Najwyższa pora pomyśleć o przebudowie skrzyżowania do kształtu, który zapewni lepsze warunki ruchu i wyższy poziom jego bezpieczeństwa.

Okazuje się, że Miejski Zarząd Dróg dostrzega problem i rozważa możliwość przebudowy skrzyżowania. Trudno na razie mówić o jakichś konkretach, jako że w drogownictwie nic nie powinno być dziełem przypadku i decyzji podejmowanych arbitralnie, bez rozpoznania potrzeb i możliwości technicznych. Każda decyzja powinna zostać poprzedzona odpowiednimi analizami ruchowymi i rozważaniami możliwości zastosowania różnych rozwiązań – no i przy uwzględnieniu wielkości budżetu, jakim się dysponuje. Miejski Zarząd Dróg zlecił więc uprawnionemu i doświadczonemu projektantowi, dokonanie niezbędnych analiz. Obejmują one przeprowadzenie stosownych obserwacji ruchowych, pomiarów natężenia ruchu drogowego, pomiarów istniejących warunków widoczności i porównanie ich z wymaganiami w tym zakresie, a następnie dokonanie obliczeń przepustowości i wykonanie projektu koncepcyjnego rozwiązania – najlepiej w kilku wariantach.
Projektant, na podstawie przeprowadzonych analiz, opracował trzy warianty przebudowy skrzyżowania:
• Wariant 1 – tzw. skrzyżowanie skanalizowane z wysepkami i sygnalizacją świetlną
• Wariant 1a – skrzyżowanie skanalizowane, ale bez wysepek na ul. Wyzwolenia i z sygnalizacją świetlną
• Wariant 2 – małe rondo.
Wszystkie te rozwiązania wymagają przebudowy ulicy Krzemionki, tak aby poprawić kąt pomiędzy krzyżującymi się ulicami. Rozwiązują też problem ruchu pieszego poprzez wybudowanie chodników i wyznaczenie przejść dla pieszych. W każdym z wariantów przewidziano budowę zatok autobusowych na ul. Wyzwolenia i usytuowanie przystanku na jezdni przebudowanej ulicy Krzemionki.
Nazwa „skrzyżowanie skanalizowane” oznacza takie ukształtowanie skrzyżowania, by powstały na nim osobne „kanały” ruchu dla odrębnych relacji przejazdowych. Fizyczne rozdzielenie kierunków wysepkami daje uporządkowanie ruchu i wyższy poziom bezpieczeństwa dla pieszych, którzy zyskują dodatkowe miejsca azylu dla oczekiwania na możliwość przejścia przez jezdnię. Piesi, upewniając się przed przejściem przez jezdnię, muszą zwracać uwagę tylko na pojazdy nadjeżdżające z jednego kierunku. Na pojazdy z kierunku przeciwnego będą zwracali uwagę dopiero wówczas, gdy znajdą się na wysepce. Pamiętać tu jednak trzeba, że wysepka rozdzielająca kierunki jazdy, tworzy dwa odrębne przejścia. Kiedy piesi znajdują się po jej jednej stronie, to pojazdy mogą swobodnie poruszać się po drugiej stronie wysepki. W przypadku sygnalizacji świetlnej, kiedy światło czerwone zastanie pieszego na wysepce, musi on na tej wysepce czekać na zmianę świateł.
No i jeszcze jeden problem związany z tym skrzyżowaniem. Od wielu lat stoi na nim krzyż, zapewne doskonale znany wielu mieszkańcom osiedla. Krzyż stoi w niezbyt ciekawym otoczeniu, które śmiało można nazwać bałaganem informacyjnym. Jak sądzę, w przypadku przebudowy skrzyżowania powinno znaleźć się dla niego nowe, godne miejsce, pozwalające na właściwe jego eksponowanie, bez elementów zaśmiecających ład przestrzenny. Czy będzie to zadaniem projektanta, czy też nasza społeczność powinna zaangażować się w ten problem?
Zapraszamy mieszkańców dzielnicy do dyskusji nad wariantami przebudowy skrzyżowania – nad plusami i minusami proponowanych rozwiązań. Porozmawiajmy też na temat usytuowania wspomnianego krzyża i sposobu zagospodarowania jego otoczenia.
Dyskusję uruchamiamy na naszym forum internetowym - jej wyniki stanowić będą doskonały materiał pomocniczy do podejmowania decyzji o ostatecznym kształcie skrzyżowania. Za pośrednictwem naszej Rady Osiedla i radnego – Pana Franciszka Nikla – przekażemy je władzom miasta.

Do pobrania:
http://www.halcnow.pl/temp_kat/sygnalizacja_wys.pdf
http://www.halcnow.pl/temp_kat/sygnalizacja.pdf
http://www.halcnow.pl/temp_kat/rondo.pdf