PROTOKÓŁ z zebrania sprawozdawczego Rady Osiedla Hałcnów za 2015 rok, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2016 roku.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 17.oo. W zebraniu udział wzięło 61 osób, w tym zaproszeni goście ( listy obecności stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania ) .

Na początku zebrania Przewodnicząca Rady Osiedla Hałcnów Anita Szymańska przywitała wszystkich przybyłych na zebranie mieszkańców oraz gości w tym:- p. Lubomir Zawierucha- Zastępca Prezydenta Miasta Bielska- Białej,

 

- p. Bronisław Szafarczyk- Radny Rady Miejskiej w Bielsku- Białej,

- p. Ryszard Radwan- Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej,

- p. Jarosław Lubowiecki- Miejski Zakład Komunikacji w Bielsku- Białej,

- p. Andrzej Kostyński- Miejski Zarząd Dróg w Bielsku- Białej,

- p. Andrzej Kelner- Kierownik Referatu Straży Miejskiej w Bielsku- Białej,

- p. Marcin Wacławski- Dzielnicowy Komisariatu IV Policji w Bielsku- Białej,

- p. Marek Szlagor- Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Bielsku- Białej,

- p. Janusz Sidło- Kierownik Działu Inwestycji Aqua S.A. w Bielsku- Białej,

- p. Miłosz Jastrząb- Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej,

- ks. Proboszcz Stanisław Morawa- Parafia NNMP w Bielsku- Białej Hałcnowie,

- p. Iwona Gębała- wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku- Białej,

- p. Małgorzata Wawrzuta- dyrektor Gimnazjum nr 6 w Bielsku- Białej,

- p. Krystyna Stanclik- dyrektor Przedszkola nr 43 w Bielsku- Białej,

- p. Maria Satława- prezes hałcnowskiego koła PZERiI,

- p. Edward Kołek- prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hałcnowa,

- p. Renata Zuber- prezes PSKS „Beskidy”,

- p. Marek Kózka- prezes OSP w Bielsku- Białej Hałcnowie,

- radni osiedlowi.

Następnie Przewodnicząca Rady Osiedla Hałcnów Anita Szymańska przedstawiła porządek zebrania:

  1. Przywitanie gości i mieszkańców.
  2. Wybór prowadzącego, protokolanta i komisji wniosków.
  3. Wręczenie „Hałcnowskich Aniołów”.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego.
  5. Wnioski, zapytania, dyskusja.
  6. Zakończenie spotkania.

Przewodnicząca RO Anita Szymańska zapytała, czy wszyscy zebrani są za przyjęciem porządku obrad. Zarządzono głosowanie: za- wszyscy obecni, przeciwko- 0, wstrzymało się- 0. Porządek obrad został przyjęty.

Ad.2.Wybór prowadzącego, protokolanta i komisji wniosków.

Następnie Przewodnicząca RO Anita Szymańska zapytała, czy ktoś składa swoją kandydaturę na prowadzącego zebranie. Żadnych kandydatur nie było. W związku z powyższym Przewodnicząca RO Anita Szymańska zaproponowała swoją kandydaturę na prowadzącego zebranie oraz kandydaturę zastępcy przewodniczącej RO p. Szymona Okamfera. Zarządzono głosowanie: za - wszyscy obecni, przeciwko- 0, wstrzymało się- 0.

Na prowadzących zebranie zostali wybrani- p. Anita Szymańska, p. Szymon Okamfer.

Następnie prowadząca zebranie zarządziła wybór protokolanta zebrania. Zapytała, czy ktoś składa swoją kandydaturę na protokolanta. Żadnych kandydatur nie było. W związku z powyższym prowadząca zaproponowała kandydaturę p. Moniki Stanclik na protokolanta. Zarządzono głosowanie: za - wszyscy obecni, przeciwko- 0, wstrzymało się- 0.

Na protokolanta zebrania została wybrana- p. Monika Stanclik.

Następnie prowadząca zebranie zarządziła wybór komisji wniosków. Do komisji wniosków prowadząca zaproponowała kandydatury p. Krystyny Stanclik i p. Tomasza Damka. Zarządzono głosowanie: za- wszyscy obecni, przeciwko- 0, wstrzymało się- 0.

Do komisji wniosków wybrani zostali- p. Krystyna Stanclik, p. Tomasz Damek.

Ad.3. Wręczenie „Hałcnowskich Aniołów”.

Następnie przystąpiono do wręczania tradycyjnych lokalnych nagród dla wyróżniających się hałcnowian i osób działających dla dobra Hałcnowa, czyli „Hałcnowskich Aniołów”.

Na marcowym spotkaniu Rada Osiedla tradycyjnie wybrała Hałcnowskie Anioły- osoby, które w szczególny sposób działają w naszej hałcnowskiej społeczności. Rada przyznała także Małe Hałcnowskie Anioły.

O wręczenie 2 Małych Hałcnowskich Aniołów została poproszona dyrektor Gimnazjum nr 6 w Bielsku- Białej- p. Małgorzata Wawrzuta.

Małe Hałcnowskie Anioły przyznano dla:

Kai Stanaszek i Patrycji Bożek- absolwentek Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku- Białej, uczennic Gimnazjum nr 6 w Bielsku- Białej, za odwagę w uratowaniu człowieka, który chciał popełnić samobójstwo, za wykazanie się dojrzałością, wrażliwością i nieobojętnością w trudnej sytuacji.

Następnie, o wręczenie Hałcnowskich Aniołów poproszono ks. Proboszcza Stanisława Morawę.

Hałcnowskie Anioły przyznano dla:

Pani Renaty Zuber, prezes PSKS „Beskidy”, za wieloletnią oddaną pracę z dziećmi i młodzieżą poprzez sport, przekazywanie ideałów zdrowej sportowej rywalizacji i wartości aktywności fizycznej w duchu chrześcijańskim oraz aktywny udział w życiu naszej dzielnicy.

Pana Bronisława Szafarczyka, Radnego Rady Miejskiej w Bielsku- Białej, za zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów i reprezentowanie interesów mieszkańców Hałcnowa, dbanie o rozwój naszej dzielnicy, inicjatywy zmierzającej do poprawy stanu hałcnowskiej infrastruktury oraz aktywny udział w życiu naszej dzielnicy.

Pana Edwarda Koła, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hałcnowa, za wieloletnią działalność na rzecz hałcnowskiej społeczności, jako byłego radnego, następnie przewodniczącego Rady Osiedla oraz aktualnie prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hałcnowa, za inicjowanie i organizowanie wydarzeń integrujących mieszkańców oraz aktywny udział w życiu naszej dzielnicy.

Ad.4.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego.

Przewodnicząca RO p. Anita Szymańska odczytała sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady Osiedla Hałcnów za 2015 rok. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu ).

Uczestnicy spotkania nie zgłosili do sprawozdania merytorycznego żadnych uwag.

W trakcie odczytywania sprawozdania pokazana została na slajdach krótka prezentacja radnych osiedlowych (zdjęcie + krótka informacja).

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jan Nycz odczytał sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Hałcnów za 2015 rok. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu) .

Odczytany został również protokół Komisji Rewizyjnej oraz poinformowano o udzieleniu absolutorium Zarządowi Rady Osiedla Hałcnów za 2015 rok.

Ad.5. Wnioski, zapytania i dyskusja.

Pytanie 1.

pani D. M.- ul. Witosa- zasygnalizowała problem mieszkańców ul. Witosa od nr 87, domy nie są podłączone do kanalizacji, 1-2 tygodnie temu funkcjonariusze Straży Miejskiej sprawdzali podłączenia do kanalizacji, jak nie ma podłączenia mieszkańcy są karani mandatami; p. Midura przypomniała, że mieszkańcy nie są podłączeni do kanalizacji nie z własnej winy, aby podłączyć się w obecnej sytuacji mieszkańcy musieliby zakupić pompy i ponosić dodatkowe koszty tej inwestycji i odprowadzania ścieków „pod górę”, mieszkańcy chcieliby podłączyć się do kanalizacji na zasadzie grawitacyjnej tak jak większość, mieszkańcy tej części ulicy, chcieliby w końcu rozwiązania problemu.

pan Z. B.- ul. Witosa- dodał, że przy jego posesji jest działka miasta, która mogłaby zostać wykorzystania, aby zrobić tam przepompownię wykorzystywaną dla celów o których mowa. Ponadto poruszył problem zniszczonych, rozjeżdżonych dróg przez ciężkie samochody.

Odp. udzielił p. Janusz Sidło- wniosek w sprawie podłączenia mieszkańców ul. Witosa do kanalizacji poddawany jest analizie, rozważane są różne warianty, istnieje koncepcja budowy kanalizacji grawitacyjnej bez konieczności budowy przepompowni, Aqua wystąpi z inicjatywą spotkania z mieszkańcami.

P. Bronisław Szafarczyk dodał, że z p. Jadwigą Halką ustalono już, że jest potrzeba zorganizowania spotkania z mieszkańcami, być może Aqua na tym spotkaniu zaproponuje rozwiązania, które większość mieszkańców usatysfakcjonują. Na spotkanie mogą przyjść wszyscy zainteresowani mieszkańcy, nie tylko ci którzy podpisali się pod wnioskiem.

Pani D. M. zapytała jeszcze, czy można prosić Straż Miejską o nie nakładanie mandatów do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Odp. udzielił p. Andrzej Kelner – oczywiście, do czasu powzięcia decyzji w tej sprawie kontrole zostaną odłożone.

Odp. p. Bronisław Szafarczyk w sprawie zniszczonych dróg- podjęto temat na posiedzeniu Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej, aby przyjrzeć się temu problemowi z bliższa, bo rzeczywiście ciężkie samochody Sita niszczą drogi, czekamy na odpowiedź Prezydenta Miasta .

Odp. p. wiceprezydenta Lubomira Zawieruchy – Sita wywozi śmieci na zlecenie Gminy, bieżące utrzymanie dróg można by przerzucić na firmę przewozową, ale kwota tej usługi na pewno zostanie włożona w przetarg, więc ostatecznie i tak miasto za to zapłaci, w związku z tym nadal musi się to odbywać na zasadzie bieżącego utrzymania dróg przez miasto.

Pytanie 2.

pan J. T. - poruszył problem zawężania o ok. 70 cm dróg, czy można by spróbować odnowić pobocza, które się i tak już zapadają oraz poruszył problem odbioru śmieci- nie są dotrzymywane terminy odbioru śmieci przez Sitę.

Odp. p. wiceprezydenta Lubomira Zawieruchy- co do zawężania pasa ruchu- prośba o konkretne ulice i przykłady i do tego się miasto odniesie, prośba o pisma.

Odp. p. wiceprezydenta Lubomira Zawieruchy- co do opóźnień w odbiorze odpadów- za opóźnienia przepraszamy, opóźnienia z reguły wynikają i mają związek z warunkami pogodowymi lub przypadającymi świętami, na przełomie stycznia i lutego opóźnienia związane było z awariami samochodów, prośba o wyrozumiałość, zgłaszanie wszelkich dłuższych opóźnień oraz aby dać troszkę więcej czasu, aby mogło to wszystko dobrze zafunkcjonować.

Pytanie 3.

pan T. A. - ul. Janowicka - prośba o rozwiązanie problemu mokrych odpadów, tzn. trawy, problem pojawi się z powrotem niedługo, ilość worków dostarczanych przez Sitę na trawę jest nieadekwatna do opłaty wnoszonej do Sity, poza tym w umowach podpisywanych z mieszkańcami zawarte były inne warunki niż są obecnie, czy ilość trawy odbieranej przez Sitę się zmieni i czy jest możliwy powrót do stanu w jakim wchodziła ustawa śmieciowa.

Odp. p. wiceprezydenta Lubomira Zawieruchy- w związku z problemem dotyczącym nieprzyjemnych zapachów wydostających się z miejskiego wysypiska śmieci trzeba było podjąć pewne kroki zmierzające do załagodzenia tej sytuacji i jej rozwiązania, część trawy jest kompostowana, część wywożona poza miasto, strumień odpadów zielony jest dużo większy niż zakładano początkowo, zbudowane na miejskim wysypisku urządzenia pozwolą na odbiór odpadów zielonych w dotychczasowych ilościach, jednak istnieje możliwość indywidualnego wywozu dowolnej ilości odpadów zielonych do PSZOK-ów przy ul. Krakowskiej i ul. Straconki.

Pytanie 4.

pan T. A. - ul. Janowicka - poruszył problem drzew rosnących przy ul. Janowickiej w okolicach posesji nr 20 koło pasa drogowego za rowem, drzewa są mocno pochylone, świerki suche- prośba o usunięcie drzew o których mowa, zagrażających zdrowiu i życiu osób poruszających się i przebywających w pobliżu.

Odp. p. wiceprezydenta Lubomira Zawieruchy- sprawdzone zostanie do kogo należy ten teren, jeżeli Gmina jest właścicielem to wydana zostanie decyzja po wcześniejszym sprawdzeniu, jeżeli jest to teren prywatny to zostanie wystosowane pismo do właściciela terenu o usunięcie drzew.

Pytanie 5.

pan T. A. - ul. Janowicka - kiedy zostanie wyremontowana droga- łącznik od cmentarza do ul. Janowickiej, zrobienie nawierzchni miało być zrealizowane po wykonaniu kanalizacji- kanalizacja zrobiona, a droga nadal nie, następnie po wykonaniu remontu cmentarza i ogrodzenia cmentarza- remonty wykonano, a drogi nadal nie ma; zrobienie nawierzchni na tym łączniku jest obiecywane od 10 lat i był czas aby zabezpieczyć też na ten cel środki finansowe, kiedy można się spodziewać podjęcia zdecydowanych działań w tym temacie i realizacji zadania.

Odp. p. Andrzeja Kostyńskiego- aktualnie brak jest środków finansowych, aby wykonać taką inwestycję drogi o szerokości 3-3,5 m, ani nie ma podstawy prawnej, ponadto łącznik ten nie ma statusu drogi publicznej, ponadto część drogi przebiega po terenach prywatnych, sprawa jest w toku uzgadniania z właścicielami terenu, zostały już wystosowane pisma do właścicieli, w najbliższym czasie oczekujemy odpowiedzi,

Odp. p. wiceprezydenta Lubomira Zawieruchy- sprawa rzeczywiście ciągnie się już dość długo, lecz w Bielsku- Białej jest 30 rad osiedli, z których każda zgłasza tego typu problemy i wysuwa wnioski dotyczące budowy dróg, sprawa jednak jest w toku i po otrzymaniu odpowiedzi od właścicieli terenów być może uda się ruszyć ją dalej,

Odp. p. Bronisława Szafarczyka- problemem jest to, że droga nie jest przekazana do MZD we władanie, część drogi przebiega przez tereny prywatne, sprawa jest w trakcie ustalania statusu prawnego, prośba o wyrozumiałość i cierpliwość.

Pytanie 6.

pan Szymon Okamfer - czy jest jakiś pomysł rozwiązania problemu skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Krzemionki, jest to skrzyżowanie bardzo niebezpieczne ( zwłaszcza wyjazd z ul. Krzemionki na ul. Wyzwolenia ), na ul. Krzemionki jest brak chodnika, poruszanie się tamtędy jest bardzo niebezpieczne, a chodzą tamtędy dzieci, osoby z dziećmi w wózkach, osoby starsze, ponadto była wystosowana prośba do Policji o częstsze kontrole prędkości w tym rejonie, nawet Państwo Konior zgodzili się udostępnić część swojego parkingu na wyznaczenie miejsca postoju patrolu Policji.

Odp. p. wiceprezydenta Lubomira Zawieruchy- „wszystkie drogi są nasze”, a więc postaramy się i dołożymy wszelkich starań, aby postarać się rozwiązać tę sprawę, został już złożony projekt, aby rozrysować skrzyżowanie lub rondo w tym miejscu, trzeba pozyskać grunty i wyasygnować kwotę 2-2,5 mln zł aby zrealizować ten projekt i rozwiązać ten problem

Odp. P. Marka Szlagora- Policja jest bardzo wdzięczna za propozycję umożliwienia postoju patrolu Policji na parkingu Państwa Konior, takie inicjatywy są przyjmowane bardzo chętnie, bo Policja ma niewiele miejsc, w których bezpiecznie i bezkolizyjnie może zatrzymać pojazd do kontroli bez powodowania utrudnień w ruchu.

Pytanie 7.

Pan W.- ul. Pod Kasztanem- poruszył problem przystanku na ul. Janowickiej- podobno przystanek ma być przeniesiony o ok. 200 m od swojego aktualnego miejsca, teraz jest ok. 100 m od skrzyżowania z ul. Pod Kasztenem, większość mieszkańców nie chce przeniesienia przystanku oraz czy nie można by przenieść przystanku ewentualnie w rejon Delikatesów „Rąba”.

Odp. przewodniczącej RO p. Anity Szymańskiej- w sprawie przeniesienia przystanku na ul. Janowickiej - odbyło się spotkanie w terenie- wizja lokalna- z udziałem zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiego Zakładu Komunikacji i Zarządu Dróg Powiatowych. Dyskutowano nad koncepcją przeniesienia przystanku ok 200 m w stronę Janowic gm. Bestwina. Poproszono wszystkich mieszkańców o wyrażenie opinii na ten temat. Jednak sprawa nie jest taka prosta. Należałoby tam wybudować chodnik i przystanek, a jest to już teren poza Bielskiem. W budowę musiałby zainwestować Zarząd Dróg Powiatowych i Gmina Bestwina i nie wiadomo, czy na to się zgodzą. Czekamy na decyzję. Pozostali mieszkańcy z okolicy nie wnoszą zastrzeżeń do aktualnego umiejscowienia przystanku. Wszyscy proszeni są o opinie na ten temat, mieszkańcy mogą się wypowiedzieć do 20 kwietnia, potem Rada Osiedla będzie musiała wydać jakąś opinię w tej sprawie.

Odp. p. Bronisława Szafarczyka- jeżeli chodzi o ewentualną możliwość przeniesienia przystanku w okolice Delikatesów „Rąba” to jest to niemożliwe, ponieważ przystanki w przeciwnych kierunkach były by zlokalizowane na tym samym poziomie w zbyt małej odległości od siebie, co stwarzałoby zagrożenie w ruchu, jest formalny zakaz usytuowania w ten sposób przystanków.

Pytanie 8.

pani Małgorzata Wiśniewska - ul. Księżycowa - kiedy można by się spodziewać remontu ulicy Księżycowej, stan nawierzchni jest zły.

Odp. przewodniczącej RO p. Anity Szymańskiej- w przyszłym tygodniu będzie objazd dróg w Hałcnowie, zostanie sporządzony wykaz dróg do remontów, zostanie wystosowane pismo do MZD w sprawie napraw, Mieszkańcy ponadto proszeni są o zgłaszanie do RO takich dróg do remontów.

Odp. p. wiceprezydenta Lubomira Zawieruchy- drogi o których mowa, a które wymagają już napraw to drogi budowane dawno, były to drogi budowane starymi metodami, bez korytowania, w związku z brakiem środków finansowych na tak duże inwestycje póki co pozostaje jedynie łatanie i bieżące naprawy, kiedy będzie radykalne podejście do remontu tych dróg to niestety trudno powiedzieć, nie wiadomo.

Pytanie 8.

pani D.M. - ul. Witosa- czy da się coś więcej zrobić w sprawie zwiększenia patroli drogówki na ul. Witosa, jest tam nagminnie przekraczana prędkość przez kierowców.

Odp. p. Marka Szlagora- Policja oprócz pojazdów oznakowanych posiada pojazdy nieoznakowane i są dokonywane częste kontrole drogowe na tej ulicy, niestety z wyników tej kontroli wynika, że prędkość jest przekraczana nie tylko przez kierowców z rejestracjami spoza Bielska, ale również przez mieszkańców tej ulicy, oczywiście nadal będą kontrole i kierowcy będą pociągani do odpowiedzialności za popełniane wykroczenia.

Pytanie 9.

pan B.- jakie są możliwości korzystania z wody z własnej studni, jak rozliczane będą ścieki?

Odp. p. Janusz Sidło- preferujemy opomiarowanie poboru wody ze studni, ile wody Pan zużyje tak będzie naliczona opłata za ścieki.

Przy okazji p. Janusz Sidło poinformował, że w Hałcnowie obecnie 3 firmy projektowe zbierają wywiad odnośnie kanalizacji, prośba o daleko idącą współpracę i zrozumienie, aby udało się jak najszybciej zrealizować zadanie, czasami nitka kanalizacyjna musi wejść na teren prywatny, prośba, aby podpisywać zgody, bo bez tego realizacja zadania będzie niemożliwa i może się okazać , że przez brak jednego podpisu większa część domów nie zostanie podłączona do kanalizacji.

Pytanie 10.

p. K.- ul. Hałcnowska- prośba o interwencję w sprawie przeniesienia przystanku na ul. Hałcnowskiej przed rondem, jest problem z dojściem z przystanku do ronda- nie ma chodnika.

Odp. p. Bronisława Szafarczyka- rzeczywiście o przeniesieniu przystanku decyzję podjął MZK w Bielsku- Białej, podyktowane to było zbyt bliską odległością przystanku od ronda, jednak nowe usytuowanie przystanku wzbudziło sprzeciw okolicznych mieszkańców, był problem z dojściem do ronda, ludzie poruszali się po drodze, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych, ponadto wysiadanie z autobusu odbywało się wprost na płot oraz błotnistą ziemię, po interwencji przystanek z powrotem czasowo przeniesiono bliżej ronda w poprzednie miejsce, do czasu rozwiązania problemu.

Odp. p. wiceprezydenta Lubomira Zawieruchy- dodając, problem pewnie zostanie rozwiązany w momencie, gdy całościowo miasto podejdzie do remontu ul. Hałcnowskiej jak realizowana będzie inwestycja budowy ulicy „Nowohałcnowskiej”, a więc wymuszony będzie jakby remont ul. Hałcnowskiej, wtedy sprawa na pewno powróci.

Pytanie 11.

p. Edward Kołek- zapytał o stan prawny łącznika wzdłuż ul. Witosa- obok Gimnazjum nr 6 w Bielsku- Białej

Odp. p. Andrzeja Kostyńskiego- jest to droga gminna poza zarządem MZD, jest problem z granicami, czeka na uprawomocnienie decyzji i do dalszego remontu.

Pytanie 12.

p. Jerzy Raczek- ul. Rodzinna- zgłosił 3 problemy zgłaszane przez mieszkańców: ul. Romantyczna- mieszkańcy prosiliby o 2 przyczepy kamienia aby utwardzić zniszczoną drogę, prace wykonali by nakładem sił własnych; ul. Rodzinna- brak asfaltu, ponadto woda nie leci rowem tylko do studzienek; ul. Rodzinna do ul. Architektów- ten łącznik jest w bardzo złym stanie, prośba o naprawę.

Odp. p. Andrzeja Kostyńskiego- jak już wcześniej było powiedziane, w najbliższym czasie odbędzie się objazd dróg i zostanie sporządzony wykaz ulic do remontów, stwierdzimy które drogi wymagają naprawy w pierwszej kolejności, a jeżeli chodzi o kamień to MZD nie preferuje dawania materiałów do wykonywania prac remontowych we własnym zakresie, taka droga na pewno zostanie ujęta w wykazie dróg do remontów o którym była już mowa; a jeżeli chodzi o rowy przy drogach to są one w utrzymaniu MZD i jak jest potrzeba to ze 2 razy w roku powinny być oczyszczone, prośba o zgłaszanie takich rowów do czyszczenia.

Pytanie 13.

pan T.R.- ul. Rodzinna- co odpowiadać mieszkańcom, którzy przychodzą z prośbą o interwencję w sprawie rozjeżdżania dróg przez Sitę,a w najbliższym czasie aut będzie jeździło więcej bo będą przecież również odbierać szkło

Odp. p. wiceprezydenta Lubomira Zawieruchy- jak już wcześniej była mowa- rozjeżdżane drogi będą naprawiane na zasadzie bieżącego utrzymania dróg, w czasie objazdu dróg hałcnowskich zostanie sporządzony wykaz ulic do remontu w najbliższym czasie, prośba o podawanie konkretnych lokalizacji, będzie również spowodowane spotkanie z Sitą, aby jakoś rozwiązać ten problem.

Pytanie 14.

p. R.- ul. Żywa- od dłuższego czasu ul. Żywa oczekiwała na remont, i remont ten rozpoczął się, i w dniu wczorajszym w czasie największego deszczu po wybraniu kamieni na mokre dziury pracownicy zaczęli wylewać asfalt, pytanie, na jaki czas planowany jest ten remont bo długo dobry stan nawierzchni na pewno się nie utrzyma.

Odp. p. Andrzeja Kostyńskiego- sprawa zostanie sprawdzona.

Więcej pytań nie było. Przewodnicząca RO p. Anita Szymańska poinformowała, że wnioski we wszystkich sprawach można zgłaszać w siedzibie RO w czasie dyżurów oraz zawsze przez e-maila przez stronę halcnow.pl w zakładce napisz do Rady Osiedla oraz na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Ad.6.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Rady Osiedla Hałcnów podziękowała wszystkim za przybycie, a gościom za przybycie i udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania.

Protokolant   Monika Stanclik                                                 Przewodnicząca RO„Hałcnów ”   Anita Szymańska

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA HAŁCNÓW W ROKU 2015

Rada Osiedla Hałcnów kadencji 2015 – 2019 została wybrana w wyniku wyborów bezpośrednich, które odbyły się 10 maja 2015 roku. W trakcie siedmiu miesięcy działalności Rada Osiedla zapoznała się z prowadzonymi dotychczas pracami oraz wytyczyła najważniejsze kierunki swej działalności w kadencji 2015-2019, tj.:

1) poprawa i rozwój infrastruktury w naszym osiedlu (dróg, oświetlenia, kanalizacji, komunikacji autobusowej, parku i placu zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych, itp.),

2) bezpieczeństwo w ruchu drogowym i bezpieczeństwo publiczne,

3) organizacja i wspieranie organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców Hałcnowa;

4) rozszerzenie działalności informacyjnej skierowanej do mieszkańców,

5) reagowanie na propozycje, postulaty i interwencje zgłaszane przez mieszkańców osiedla,

6) współpraca z instytucjami miejskimi (Urząd Miejski i Rada Miejska Bielska – Białej, Policja, Straż Miejska, MZK, MZD, Aqua i inne) oraz instytucjami, placówkami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w Hałcnowie (szkoły, przedszkola, Dom Kultury, Parafia, OSP, Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „Beskidy”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa, Koło Emerytów i Rencistów…),

7) stały kontakt z mieszkańcami osiedla.

Bieżącymi pracami Rady Osiedla Hałcnów kierował Zarząd Osiedla w składzie:

Anita Szymańska – przewodnicząca

Szymon Okamfer – wiceprzewodniczący

Krystyna Stanclik – skarbnik

Monika Stanclik – sekretarz

Podczas drugiego spotkania utworzone zostały komisje problemowe, których zadaniem jest rozpatrywanie tematów z danego zakresu. Są to komisje: Infrastruktury, Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Środowiska, Komisja Turystyki, Sportu i Rekreacji oraz Komisja Oświaty i Kultury. Ponadto została sporządzona mapa na której wytyczono obszary którymi opiekować się mają poszczególni Radni osiedlowi, odpowiadające miejscu ich zamieszkania.

Zgodnie ze Statutem Osiedla Hałcnów członkowie Rady spotykali się na comiesięcznych posiedzeniach oraz pełnili dyżury, w czasie których mieszkańcy osiedla mogli zgłaszać problemy, bolączki i propozycje działań. Wśród zgłaszanych interwencji dominowały problemy drogowe. W spotkaniach często uczestniczył radny Rady Miejskiej, pan Bronisław Szafarczyk, z którym Rada Osiedla współpracuje na bieżąco, wymienia informacjami i uzupełnia w działaniach. Propozycje do planu pracy Rady zgłaszane były również drogą mailową – utworzony został specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz za pośrednictwem strony internetowej www.halcnow.pl
Posiedzenia Rady Osiedla uzupełnione były spotkaniami Zarządu Osiedla, który spotykał się dodatkowo w miarę potrzeb. W 2015 roku podjęto 6 Uchwał Rady Osiedla i 2 Zarządu Rady Osiedla.

Członkowie Zarządu Osiedla uczestniczyli także w szeregu spotkań organizowanych przez Straż Miejską i Kolegium Przewodniczących Rad Osiedli lub w spotkaniach innych Rad Osiedli np. Lipnik.

Przewodnicząca ROH prowadziła akcję informacyjną prac Rady Osiedla zarówno na forum hałcnowskiej strony internetowej, jak i w parafialnym miesięczniku „W moim Kościele”.

W trakcie siedmiomiesięcznej działalności podjęto następujące interwencje i wnioski, a także zorganizowano akcje i spotkania z mieszkańcami Hałcnowa:

- Współorganizacja wraz z Radnym Karolem Markowskim spotkania dotyczącego zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Kryształowej, Sieroszewskiego i Wyżynnej. Przybyło na nie około 120 osób. Na spotkaniu mieszkańcy wypracowali stanowisko, które Rada Osiedla w ich imieniu skierowała do Miejskiego Zarządu Dróg. Zadanie zostało sfinalizowane w postaci budowy 7 progów zwalniających usytuowanych na w/w ulicach.

- Współorganizacja wraz z Radnym Bronisławem Szafarczykiem spotkania z mieszkańcami, na wniosek firmy Aqua, dotyczącego kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Hałcnowie. Na spotkanie, które odbyło się w SP 28 przybyło około 170 osób, które mogły szczegółowo zapoznać się z planami Aqua dotyczącymi budowy kanalizacji oraz zadać pytania. Ponadto został udostępniony adres email do zapytań oraz mapy planowanej inwestycji zostały zamieszczone na stronie www.halcnow.pl

- Organizacja akcji informacyjnej o interwencyjnym odbiorze odpadów zielonych – listopad 2015.

- Wniosek do MZD o naprawę nawierzchni ulicy Pawła Bobka na wniosek mieszkańców ulicy Pawła Bobka – zadanie zrealizowane

- Wniosek do MZD o ustawienie lustra przy ul. Janowickiej / Nad Słonicą, na wniosek mieszkańców ulicy Nad Słonicą – zadanie zaakceptowane do realizacji po zakończeniu budowy chodnika przy ul. Janowickiej.

- Wniosek o naprawę urządzeń zabawowych znajdujących się na Placu Zabaw na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia / Księży Las – zadanie zrealizowane.

- Wniosek o naprawę oświetlenia przy ul. Krzemionki i Suchy Potok.

- Na wniosek inwestora – właściciela niezagospodarowanego terenu przy rondzie u zbiegu ulic Wyzwolenia / Janowickiej / Hałcnowskiej – Rada Osiedla została poproszona o zaopiniowanie projektu budowy drugiego wjazdu na w/w teren, a tym samym zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Rada Osiedla skierowała sprawę do Wydziału Komunikacji o wydanie opinii w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie ronda w centrum Hałcnowa, w oparciu o propozycję inwestora.

Pod koniec 2015 r. Rada Osiedla przyjęła także do realizacji w 2016 r. następujące nowe działania:

- Wydawanie Informatora Rady Osiedla w formie dwumiesięcznika dostępnego za darmo dla mieszkańców w placówkach handlowych na terenie Hałcnowa.

- Przygotowanie Kalendarium wydarzeń organizowanych przez instytucje i organizacje działające na terenie naszej dzielnicy.

- Powołanie Komitetu Organizacyjnego, którego zadaniem będzie organizacja Dni Hałcnowa w 2017 roku, z okazji 40-lecia włączenia Hałcnowa do Bielska-Białej.

- Współorganizacja imprezy środowiskowej p.n.„Sadzenie Kasztana”

- Przygotowanie wykazu ulic, chodników i oświetlenia do remontu i budowy.

Rada Osiedla zajmowała się również zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w naszej dzielnicy. Kilkukrotnie gościliśmy na posiedzeniach Rady Osiedla przedstawicieli Straży Miejskiej. Podczas wrześniowego spotkania Rady Osiedla gościliśmy panią Krystynę Małecką - Kierownik hałcnowskiego Domu Kultury, Panią Laurę Warszawską - Prezes Akcji Katolickiej oraz pana Dariusza Szymoszka - Kierownika Referatu Rejonowych Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. W spotkaniu uczestniczyli też mieszkańcy Hałcnowa. Spotkanie było okazją do poświęcenia większej uwagi sprawom porządkowym związanym z naszym osiedlem, a leżącym w zakresie kompetencji Straży Miejskiej. Szczególnie dotyczy to gromadzenia się młodzieży w okolicy Domu Kultury i niszczenia budynku oraz zanieczyszczaniu jego otoczenia. Efektem było zwiększenie częstotliwości patroli
w tych rejonach.

W ramach pozostałej działalności Rada Osiedla zorganizowała wraz z Akcją Katolicką, Domem Kultury, Gimnazjum nr 6 i OSP uroczyste obchody Święta Niepodległości połączone z występami laureatów XVI Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej organizowanego przez Akcję Katolicką. Podczas uroczystości wręczono nagrody w Międzygimnazjalnym Konkursie im. Jana Pawła II, zorganizowanym przez Gimnazjum nr 6 przy współudziale Rady Osiedla. Nadzwyczajna frekwencja w czasie tych uroczystości świadczy o potrzebie organizowania takich obchodów świąt państwowych.

Rada Osiedla Hałcnów ściśle współpracowała z Parafialno-Szkolnym Klubem Sportowym „BESKIDY”, wspierając organizowane przez Klub zajęcia sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy. Przedstawiciele RO czynnie brali udział w tych zajęciach, organizując konkurs wiedzy o Hałcnowie podczas jesiennych Hałcnowskich Dni Sportu. Ze środków Rady ufundowano nagrody w zawodach sportowych.

Rada Osiedla dysponowała skromnymi środkami finansowymi w wysokości 5 tys. zł. przekazanymi z budżetu Miasta Bielska-Białej, które przeznaczyła na wsparcie działań statutowych (imprezy, konkursy, zawody sportowe, spotkania organizowane przez placówki oświatowe, Dom Kultury, P-SKS „Beskidy”, hałcnowskich emerytów oraz zakup sprzętu dla hałcnowskiej jednostki OSP).                               

Zarząd Rady Osiedla, mając na celu szerokie informowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach, kontynuuje współpracę z dzielnicowym portalem www.halcnow.pl działającym pod patronatem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Hałcnowa oraz z lokalnym religijno  – społecznym miesięcznikiem „W Moim Kościele”. W gazetce i na stronie internetowej opublikowano szereg artykułów poruszających problemy porządku, bezpieczeństwa i gospodarki na terenie osiedla, a także zamieszczono informacje o pracach podejmowanych przez Radę. Szczególne miejsce zajęła problematyka bielskiego budżetu obywatelskiego na rok 2016. Na stronie internetowej funkcjonuje osobny dział związany z działalnością Rady Osiedla, w którym zamieszczane są artykuły informujące o bieżącej działalności Rady, o wynikach interwencji i o realizacji postulatów zgłaszanych przez mieszkańców, a także o innych problemach związanych z funkcjonowaniem osiedla i miasta. Podobny dział istnieje również na towarzyszącym stronie forum dyskusyjnym. Funkcjonuje w nim kilkanaście wątków związanych z działalnością Rady Osiedla Hałcnów. Rada Osiedla na bieżąco śledzi dyskusje prowadzone na tematy nurtujące mieszkańców, a wnioski z dyskusji włącza do planu pracy.

Przez cały rok dobrze układała się współpraca z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej i jego wydziałami, Biurem Rady Miejskiej, wymienionymi wcześniej instytucjami, organizacjami i placówkami oraz radnymi.

Wszystkim gorąco dziękujemy za współpracę.

Anita Szymańska

Przewodnicząca Rady Osiedla

Szymon Okamfer

Wiceprzewodniczący RO