• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Informacje i ogłoszenia
#21
Niektóre uchwały Rady Miejskiej
Chcę zwrócić uwagę na treści dwóch uchwał podjętych przez Radę na październikowej Sesji. Są to uchwały
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej,
 w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017”.
Treści wszystkich przyjętych uchwał znaleźć można na stronie internetowej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej. Dotyczy ona dwóch obszarów o powierzchni ok. 3,99 ha i ok. 4,24 ha, znajdujących się w rejonie ul. Wyzwolenia, między ul. Szlak i potokiem Krzywa. Teren objęty proponowaną zmianą planu jest w znacznej części zagospodarowany jako zakład produkcyjny firmy "Shiloh Industries" Sp. z o.o. Pozostała część przedmiotowego obszaru stanowi tereny zielone i użytki rolne. Teren objęty przewidywaną zmianą planu jest w zdecydowanej większości własnością prywatną.
Najważniejsza proponowana zmiana w obowiązującym dotąd planie, to dopuszczenie działalności mogącej „w istotny sposób oddziaływać na środowisko”. Projekt zmian poddawany będzie wszelkim procedurom obejmującym takie opracowania – a więc także wyłożenie do publicznej wiadomości oraz konsultacje z zainteresowanymi mieszkańcami. Zachęcam zainteresowane osoby by śledziły postęp prac i proponowane ustalenia planu, aby móc wnosić odpowiednie uwagi i zastrzeżenia.

Program ochrony powietrza atmosferycznego
Urząd Miejski w Bielsku-Białej przygotował na 2017 rok program ochrony powietrza atmosferycznego, skierowany do właścicieli budynków jednorodzinnych. Przewidziano w nim udzielanie dotacji do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła. Program będzie realizowany dzięki pożyczce, jaką urząd zaciągnął w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.
Według obowiązującego regulaminu dotację może uzyskać właściciel budynku, w którym znajduje się stare, pracujące źródło ciepła, przewidziane do likwidacji w ramach Programu. Budynek powinien być zgłoszony do użytkowania lub zasiedlony co najmniej 10 lat przed realizacją wymiany źródła ciepła w ramach niniejszego Programu. Dodatkowo właściciel budynku musi posiadać możliwość pokrycia całości kosztów inwestycji. Uzyskać można dotację w wysokości do 70% (ale nie więcej niż 7 tys. zł.) tzw. kosztów kwalifikowanych, takich jak:
 wycena robót i materiałów na podstawie inwentaryzacji oraz kosztorysu ofertowego wykonanego przez Instalatora,
 demontaż i protokolarne złomowanie starego źródła ciepła,
 zakup, dostawa i montaż nowego źródła ciepła,
 zakup, dostawę i montaż elementów technologii kotłowni,
 rozruch i odbiór końcowy nowej kotłowni wraz z odbiorem kominiarskim.
Szczegółowe informacje i druki wniosków do wypełnienia można uzyskać w Biurze Zarządzania Energią na placu Ratuszowym 6, pok. 511, tel. 33 497-15-24.
Szanowni Państwo, mamy w Hałcnowie, podobnie jak i w innych dzielnicach, powietrze bardzo zanieczyszczone wyziewami z kominów. Naukowcy już dawno udowodnili, że trujące związki odprowadzane z domowych pieców do atmosfery, są rakotwórcze. Powodują także wiele innych chorób, m.in. układu krążenia i oddechowego. Jednym ze sposobów ograniczania emisji tych trujących związków jest wymiana pieców w domowych kotłowniach na piece nowej generacji. Ponownie więc zwracam się z gorącym apelem do mieszkańców naszej dzielnicy o skorzystanie z możliwości stworzonej przez Urząd i podjęcie trudu wymiany nieefektywnych kotłów centralnego ogrzewania starego typu, na inny sposób ogrzewania naszych domów – albo na piece węglowe o najbardziej efektywnym i ekologicznym systemie spalania, albo też na ogrzewanie paliwem gazowym.
Jest to apel o rozsądek i troskę o czyste środowisko, w którym żyjemy. To od nas zależy, jakiego paliwa będziemy używać w domowych kotłowniach i w jaki sposób będziemy je spalać, to my mamy bezpośredni wpływ na nasze zdrowie.

Prace nad budżetem 2017
Od połowy listopada radni debatują na komisjach Rady Miejskiej nad projektem budżetu na rok 2017, przygotowanym przez Prezydenta Miasta. Uchwała budżetowa ma zostać przyjęta na sesji w dniu 20 grudnia 2016 r. – warto jednak już teraz zwrócić uwagę na niektóre jej postanowienia.
Po raz pierwszy miasto dołącza do grona miliarderów, jako że planowane dochody w roku 2017 to 1.013.256 tys. zł. – w tym dochody bieżące to ponad 870 mln zł, a dochody majątkowe nieco ponad 140 mln zł. (a przypomnę, że na rok 2016 planowano dochody na poziomie niespełna 786 mln zł). Na realizację wydatków przewiduje się ogółem kwotę ok. 1,065 mln zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami w wysokości ok. 52 mln zł pokryta ma być kredytami bankowymi i pożyczkami.
Najbardziej znaczące pozycje w budżecie miasta, to:
 transport i łączność ok. 279 mln zł (26,20 proc. wydatków)
 oświata i wychowanie ok. 314 mln zł (29,48 proc. wydatków)
 rodzina ok. 112 mln zł (10,54 proc. wydatków)
 administracja publiczna ok. 58,7 mln zł (5,52 proc. wydatków)
Z ciekawszych przedsięwzięć planowanych na rok 2017 warto wymienić:
 nakłady na MZK (tzw. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego – w tym zakup nowych autobusów) w wysokości ok. 31 mln zł (ponad 21 mln zł to środki z budżetu Unii Europejskiej)
 modernizację przystanków autobusowych za 1,5 mln zł
 rozbudowę Bielskiego Centrum Kultury
 rozbudowę ulicy Krakowskiej i Żywickiej (przewidziano ok. 43 mln zł, w tym ponad 36 mln zł z Unii Europejskiej)
 rozbudowę ulic Cieszyńska – Międzyrzecka (prawie 98 mln zł, w tym ponad 65 mln zł z UE)
 rozbudowa ulicy Stojałowskiego wraz z przebudową mostu (2,9 mln zł)
 przygotowanie rozbudowy węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 z ul. Mazańcowicką w Komorowicach (0,5 mln zł na dokumentację)
 budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych (750 tys. zł – zwiększenie o 250 tys. zł w porównaniu z rokiem bieżącym)
Istotne przedsięwzięcia dla Hałcnowa, o podjęcie których zabiegałem od początku mojej pracy radnego:
 rozpoczęcie budowy ul. zbiorczej KDZ-1 od węzła Rosta do ul. Hałcnowskiej (tzw. ul. Nowohałcnowska) – 500 tys. zł
 rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Witosa – 900 tys. zł
Warto także wspomnieć o przeznaczeniu 75 tys. zł na przygotowanie dokumentacji dla przebudowy ulic Taternicza i Do Lasu wraz z pętlą autobusową, jako przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Gminą Wilamowice. Jest to temat, który zainicjowała poprzednia Rada Osiedla Hałcnów.


Inne „hałcnowskie” tematy.
Od początku mojej pracy radnego prowadzę starania o wyremontowanie ulicy 13 Zakrętów, która powinna uzyskać nową nawierzchnię. Już ponad rok temu władze miasta wstępnie oszacowały wartość tego zadania na ok. 3,5 mln złotych – co kwalifikuje przedsięwzięcie do zadań inwestycyjnych. Duży jednak problem stanowi zapewnienie odpowiedniego odwodnienia ulicy. Władze miasta wraz z MZD zadeklarowały, że czynności przygotowawcze rozpoczną się w kwietniu br. Niestety, pomimo upływu szeregu miesięcy, żadnych działań nie podjęto. W tej sytuacji uznałem za niezbędne złożenie stosownej interpelacji w tej sprawie, przypominając władzom miasta, że ulica 13 Zakrętów staje się jedną z ważniejszych ulic lokalnych dzielnicy, obsługuje stosunkowo duży obszar, w którym masowo pojawiają się nowe budynki mieszkalne. To z kolei wiąże się z coraz większym natężeniem ruchu samochodów osobowych, ulicą jeździ także autobus MZK do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Stan techniczny ulicy budzi coraz większe zniecierpliwienie mieszkańców, czemu dają wyraz w bieżących rozmowach i przesyłanych do mnie informacjach mailowych oraz telefonicznych.
W przesłanej do mnie odpowiedzi Prezydent Miasta napisał (cytat):
MZD dokonał wstępnej analizy możliwości odprowadzenia wód z obszaru ul. 13 Zakrętów do najbliższego odbiornika. Z analizy tej wynika, że płaskie uksztaltowanie terenu nie pozwala na prowadzenie wód przydrożnymi rowami lub ściekami. Konieczna jest budowa kilku niezależnych odcinków kanalizacji prowadzących wody powierzchniowe z ulicy do istniejących cieków-jarów. Przebieg tej kanalizacji następować będzie po gruntach prywatnych, tym samym nie ma możliwości wykonania odwodnienia pasa drogowego wyłącznie poprzez powierzchniowe prowadzenie wód. Jedynym możliwym i skutecznym sposobem jest gruntowna przebudowa całej ulicy i pozyskanie terenów zarówno na jej poszerzenie, jak i lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej Z uwagi na obecne ograniczenia inwestycyjne, zadanie nie znalazło się w wieloletniej prognozie finansowej.
Zapewniam jednak, że nadal prowadził będę starania o umieszczenie tego zadania w planach robót drogowych.
W obszernej interpelacji, złożonej na październikowej Sesji Rady Miejskiej, prosiłem także o:
 wykonanie skutecznego odwodnienia ul. Hałcnowskiej,
 wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu na ul. Witosa – zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
 zapewnienie bezpiecznych warunków przekraczania przez pieszych ulicy Janowickiej – w rejonie skrzyżowania z ul. Siostry M. Szewczyk.
W wyniku kilku dodatkowych interwencji – w tym osobistej w MZD, wspólnie z Przewodniczącą Rady Osiedla Hałcnów, Panią Anitą Szymańską – udało się nam wreszcie doprowadzić do rozwiązania skomplikowanego (jak się okazało) problemu wycieków wody na ul. Hałcnowskiej. Do usuwania wycieków zaangażowano służby telekomunikacyjne oraz drogowe. Ostatecznie wykonano niezbędne prace w studzienkach telekomunikacyjnych oraz w poprzek wlotów na ulicę założono korytka ściekowe, z których woda odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej. Zobaczymy, na ile to rozwiązanie będzie skuteczne.
Według informacji Prezydenta Miasta, elementy uspokojenia ruchu mają zostać zamontowane na ul. Witosa najdalej w pierwszym kwartale 2017 r. Wyznaczenie zaś ewentualnego przejścia dla pieszych w poprzek ul. Janowickiej przy ul. S. M. Szewczyk, wymaga poszerzenia skarpy i nasypu, a więc umieszczenia zadania w planie inwestycji. Niestety, na razie zadanie to nie zmieściło się w budżecie, nadal jednak będę czynił starania dla jego zrealizowania.
Wobec braku zgody właścicieli terenu na odsprzedaż miastu ok. 40 m2 gruntu na budowę ulicy dojazdowej od cmentarza do ul. Janowickiej, przedsięwzięcie to nie może być na razie zrealizowane. Udało się jedynie doprowadzić do wykonania bieżącego remontu tłuczniowej nawierzchni.Budowa drogi ekspresowej S1.
Na koniec informacja bardzo ważna dla mieszkańców naszej dzielnicy. 5 grudnia br. odbyło się w Bielsku-Białej spotkanie Pani Premier Beaty Szydło oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka, a także wiceministrów, Panów Jerzego Szmita i Stanisława Szweda - z działaczami samorządowymi naszego regionu, Podczas spotkania, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, strona rządowa ogłosiła decyzję o podjęciu budowy drogi ekspresowej S1. Kosztem ok. 5,3 mld zł realizowane mają być trzy odcinki tej drogi:
 obejście Węgierskiej Górki (tunel)
 odcinek Bielsko-Biała – Mysłowice, Kosztowy (w tym na terenie Hałcnowa od węzła Suchy Potok w kierunku Janowic)
 odcinek Podwarpie – Dąbrowa Górnicza
Jeżeli wszystkie procedury przetargowe będą przebiegały bez zakłóceń, istnieje prawdopodobieństwo rozpoczęcia robót już w roku 2018 (najpóźniej w 2019), a nową drogą mamy szansę pojechać w roku 2022.
Ta decyzja jest również ważna dla właścicieli nieruchomości znajdujących się wzdłuż pasa terenu rezerwowanego pod drogę, którym zawieszono możliwość decydowania o ich własności. Na podstawie powstającej dokumentacji projektowej będą następowały wykupy terenu, lub też będą podejmowane decyzje o uwolnieniu działek spod ich planowanego zajmowania pod drogę.
  Odpowiedz
#22
Dziękujemy za szczegółowe informacje.
  Odpowiedz
#23
Wszystkim mieszkańcom Hałcnowa, moim sympatykom i oponentom, gościom zaglądającym tutaj czasem, dedykuję trochę poezji świątecznej: KLIK

[Obrazek: 8b4c989b000487bd585e3013]
  Odpowiedz
#24
Należę do wszystkich wymienionych kategoriiWink Serdecznie dziękujęSmile
  Odpowiedz
#25
Małe podsumowanie
Nowy rok, to nowe otwarcie, nowe wyzwania, plany. Minęły jednak już dwa lata mojej pracy radnego w Radzie Miejskiej Bielska-Białej – to właściwa pora, by podjąć próbę pewnego podsumowania najważniejszych kierunków tej działalności. W Radzie Miejskiej pracuję w trzech komisjach: Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa; Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (jako jej wiceprzewodniczący).
Przed wyborami deklarowałem chęć zajmowania się głównie takimi problemami, jak:
1. Poprawa skomunikowania dzielnic miasta z drogami głównymi oraz rozwój dróg rowerowych
2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego i edukacja komunikacyjna
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
4. Dążenie do rozwiązania problemu odoru z Lipnika
5. Rozwój lokalnej bazy sportowej i rekreacyjnej
Już w pierwszych tygodniach i miesiącach kadencji odbyłem szereg spotkań z władzami miasta i z dyrekcją Miejskiego Zarządu Dróg, zwracając uwagę na problemy komunikacyjne Hałcnowa i Komorowic. W trakcie wielu dyskusji na posiedzeniach komisji Rady, a także w kilku kolejnych interpelacjach wskazywałem konieczność udrożnienia układu komunikacyjnego tych dzielnic – postulując wykonanie:
 lepszego połączenia Hałcnowa z drogą ekspresową, poprzez wybudowanie tzw. ul. Nowohałcnowskiej łączącej ul. Hałcnowską z węzłem Rosta – co ruchowo odciąży ul. Witosa i dalszy odcinek ul. Wyzwolenia, a przede wszystkim wyeliminuje ruch tranzytowy z ulic osiedlowych (Kryształowa, Murarzy, Kolonia, Architektów),
 przebudowy skrzyżowań ul. Wyzwolenia z ulicą Krzemionki i z ulicą Witosa – co poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu na tych skrzyżowaniach,
 pełnego węzła drogowego na skrzyżowaniu ul. Mazańcowiciej z ul. Warszawską (droga DK1) – co ułatwi skomunikowanie Komorowic z siecią dwujezdniowych dróg krajowych i zmniejszy natężenie ruchu na ciągu ulic Daszyńskiego, Czerwona, Warszawska oraz poprzez teren obok Tesco.
Dokumentacje projektowe budowy ul. Nowohałcnowskiej i przebudowy skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Witosa są już praktycznie na ukończeniu, a zadania te zostały umieszczone w budżecie na rok 2017 i w prognozie finansowej na następne lata, jest więc szansa na rozpoczęcie robót w bieżącym roku. Budżet na 2017 rok przewiduje też opracowanie dokumentacji budowy pełnego węzła na skrzyżowaniu ul. Mazańcowickiej z ul. Warszawską, a w prognozie finansowej miasta ujęto realizację tego zadania w kolejnych latach.
Od początku mojej pracy radnego prowadzę starania o wyremontowanie ulicy 13 Zakrętów, która powinna uzyskać nową, wzmocnioną nawierzchnię oraz odpowiedni system odwodnienia. Po wstępnej ocenie niezbędnego zakresu potrzebnych robót, zarząd dróg oszacował wartość tego zadania na ok. 3,5 mln złotych. Niestety, wobec podejmowania przez miasto innych drogowych zadań inwestycyjnych, przebudowa ulicy nie znalazła na razie miejsca w budżecie, wykonano jedynie bieżący remont nawierzchni tej ulicy oraz ulic przyległych.
Z mojej inicjatywy odbyło się posiedzenie połączonych komisji gospodarki przestrzennej i gospodarki miejskiej w sprawie rozwoju dróg rowerowych oraz odrębne posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej dotyczące tej samej tematyki. W moich wystąpieniach (interpelacje zgłaszane na sesji oraz interwencje kierowane bezpośrednio do MZD i Prezydenta Miasta i bezpośrednie rozmowy) zwracałem uwagę na zdarzające się błędne rozwiązania istniejącej i aktualnie budowanej infrastruktury rowerowej w naszym mieście, a także na niewłaściwe rozwiązania „rowerowe”, stosowane w aktualnie opracowywanych projektach budowy dróg. W konsekwencji tych wystąpień, Prezydent Miasta zobowiązał służby drogowe do stosowania postanowień dokumentu o nazwie „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” wydanego w marcu 2016 r. przez Górnośląski Związek Metropolitalny. W konsekwencji moich interwencji skorygowano błędne rozwiązania dróg rowerowych na nowo wybudowanym rondzie na skrzyżowaniu ulic Kowalska – Sosnkowskiego, a także zobowiązano wykonawcę robót do wprowadzenia korekt na przebudowywanych właśnie ulicach Tartaczna – Zapory. Również w trakcie przebudowy ulicy Sempołowskiej dokonano postulowanych przeze mnie zmian w zakresie rozwiązań rowerowych. Zostałem też zapewniony, że podobne korekty (zgodne z moimi postulatami) zostaną wprowadzone podczas zamierzonej przebudowy ul. Cieszyńskiej. Na mój wniosek, od wiosny 2017 r. rozpocznie się kompleksowy przegląd wybudowanych ścieżek rowerowych, ukierunkowany na zidentyfikowanie błędnych rozwiązań. W jego konsekwencji wdrożony ma być odpowiedni program naprawczy.
Przy wspólnych staraniach z Radą Osiedla Hałcnów udało się sfinalizować budowę chodnika na ul. Janowickiej – aż do granicy miasta. Od kilku lat prowadzę starania o poprawę warunków ruchu pieszego na ul. Wyzwolenia – od skrzyżowania z ul. Kolonia do ronda, gdzie przechodzenie z lewej strony ulicy na chodnik znajdujący się po jej prawej stronie, związane jest z bardzo dużym ryzykiem potrącenia przez samochód. Sytuacji tej w żaden sposób nie poprawiło nieprawidłowe wyznaczenie przejścia dla pieszych pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Żywa i Murarzy, jednak organ zarządzający ruchem uzależnia jego likwidację od wybudowania chodnika po zachodniej stronie ulicy. W tej sytuacji opracowano projekt budowy tego chodnika, a jego wybudowanie, zaplanowane na rok 2017, powinno zapewnić bardziej bezpieczne warunki poruszania się pieszych na tym odcinku. Wspólnie z Radą Osiedla Hałcnów prowadzimy też starania o zapewnienie odpowiednich warunków ruchu pieszego na końcowym odcinku ul. Wyzwolenia (od ul. Okręgowej do granicy miasta), a także o budowę chodnika na ul. Krzemionki. Dodać warto, że w roku 2017 ma zostać wybudowany (postulowany przez radnych z Komorowic, ale także i przeze mnie) chodnik przy ul. Komorowickiej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego w kierunku centrum dzielnicy.
Na mój wniosek, złożony wspólnie z dyrekcją SP 28, Miejski Zarząd Dróg analizował zasadność zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Wyzwolenia – przy skrzyżowaniu z ul. Zagrody i z ul. Księżycową. Analiza jednak przyniosła wynik negatywny. W tej sytuacji, w wyniku moich interwencji, na przejściu tym zostały wybudowane fragmenty chodników oraz odpowiednie oznakowanie przejścia dla pieszych służącego dzieciom szkolnym. Takie same roboty zostały wykonane na przejściu na ul. Janowickiej (przy skrzyżowaniu z ul. 13 Zakrętów).
Niestety, z uwagi na konieczność znacznych przebudów wymagających nakładów inwestycyjnych, na razie nie udało się wyznaczyć przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Janowickiej z ul. S.M. Szewczyk.
Z mojej inicjatywy (przy współpracy z hałcnowską firmą Road Service), na przestrzeni kilku miesięcy roku 2016, zostały przeprowadzone badania przydatności w naszym mieście tzw. wyświetlacza prędkości rzeczywistej i jego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przez kilka miesięcy urządzenie testowane było na kilku ulicach Bielska-Białej – w tym na ul. Witosa i na ul. Janowickiej. Zebrany bogaty materiał nie pozostawił żadnych wątpliwości, wyświetlacz zdecydowanie przyczynia się do zmniejszania prędkości pojazdów i dostosowywania jej do wartości dozwolonych. Na mój wniosek Prezydent Miasta podjął decyzję o zakupie w 2017 r. przynajmniej jednego takiego urządzenia. Ma być ono umieszczane rotacyjnie w wielu miejscach sieci drogowej.
Od dłuższego czasu poważnym problemem były wycieki wody na jezdnię ulicy Hałcnowskiej, co było szczególnie groźne podczas spadków temperatury poniżej zera. Po szeregu moich interwencji pisemnych i telefonicznych, a ostatnio (wspólnie z panią Anitą Szymańską, Przewodniczącą Rady Osiedla Hałcnów) także bezpośrednich, Miejski Zarząd Dróg zainstalował tzw. liniowe odwodnienie na wlotach bocznych ulic. Miejmy nadzieję, że rozwiąże to problem na najbardziej niebezpiecznym odcinku ul. Hałcnowskiej. Do rozwiązania pozostają jeszcze dwa miejsca takich wycieków na ul. Wyzwolenia (na starej pętli autobusowej przy ul. Witosa oraz przed cmentarzem), o których informację przekazałem do MZD.
Edukacja komunikacyjna to ważny element działań dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Fakt ten podkreśliłem podczas spotkania Pani Premier Beaty Szydło z samorządowcami Podbeskidzia, które odbyło się w grudniu 2016 roku. Wskazałem na potrzebę właściwego prowadzenia edukacji komunikacyjnej całego społeczeństwa, a szczególnie pośród dzieci i młodzieży szkolnej, czego wyrazem powinno być umieszczenie wychowania komunikacyjnego w tworzonej właśnie podstawie programowej reformowanej szkoły. Pomocne w prowadzeniu takiej edukacji w naszej dzielnicy może i powinno być miasteczko ruchu drogowego, które według mojego projektu, jako jedno z zadań budżetu obywatelskiego, zostało zbudowane przy Szkole Podstawowej nr 28. Warto tu podkreślić duże zaangażowanie dyrekcji i kadry pedagogicznej tej szkoły w budowę miasteczka i zorganizowanie uroczystego jego otwarcia – jako Drugi Hałcnowski Piknik BRD, a także spore wsparcie firm sponsorujących.
Wspólnie z Radą Osiedla Hałcnów prowadziliśmy starania o kontynuację budowy w naszej dzielnicy kanalizacji sanitarnej. Ostatecznie, po rozwiązaniu wielu problemów wymagających szeregu naszych interwencji i mediacji, rozpoczęcie tej inwestycji w roku 2017 staje się realne. Nie obejmie ona jednak całego terenu osiedla, stąd przed nami stoi wyzwanie podejmowania starań o zapewnienie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w dalszych latach.
Poważnym problemem dla Lipnika, ale także dla sporej części mieszkańców naszego osiedla, jest sprawa usytuowania składowiska odpadów i związanych z tym uciążliwości – także zapachowych. Wspólnie z innymi radnymi uczestniczyłem w kilku spotkaniach (także na terenie Lipnika) związanych z tym problemem. Podejmowałem w tej sprawie również interwencje podczas posiedzeń komisji Rady, a także interwencje kierowane bezpośrednio do Prezydenta Miasta. Jak informują mnie mieszkańcy rejonu ulicy Witosa, problem ten w ostatnim czasie uległ złagodzeniu, co jednak nie może oznaczać rezygnacji z dalszego jego monitorowania.
Sport i rekreacja to ważne dziedziny naszego życia – pozwalają się zrelaksować, odpocząć, by odpowiednio potem funkcjonować. Dotyczy to zarówno rekreacji w tym małym, osobistym wymiarze, jak i sportu tego na wysokim poziomie, w którym mieszkańcy uczestniczą raczej jako kibice. Od początku mojej pracy jako wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, staram się kłaść nacisk na sport podstawowy. Z mojej inicjatywy, jedno z posiedzeń Komisji dotyczyło analizy funkcjonowania parafialno – szkolnych klubów sportowych. Przedstawiciele tych klubów zreferowali radnym zasady funkcjonowania, osiągnięcia i problemy, z jakimi się borykają. Z założenia spotkanie takie miało na celu uświadomienie radnym, że oprócz dużych klubów sportowych, które otrzymują od miasta stosunkowo wysokie dotacje, istnieją także kluby zajmujące się sportem na poziomie amatorskim, jednak skupiające wielu mieszkańców miasta, a nieotrzymujące wystarczających dotacji finansowych. Komisja (we współpracy z innymi komisjami) zajmuje się także budową kolejnych przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych oraz budową lokalnych siłowni „pod chmurką”.
Z uwagą i troską śledzę losy drużyny piłkarskiej Podbeskidzia, jako że miasto jest współwłaścicielem Klubu, a wielu mieszkańców Bielska-Białej kibicuje piłkarzom. Pół roku temu, po spadku Klubu TS Podbeskidzie z Ekstraklasy, zainicjowałem spotkanie Komisji z p. T. Mikołajko Prezesem Podbeskidzia, który przedstawił wówczas program działania dla poprawy sytuacji. W grudniu ubiegłego roku prowadziłem, także przeze mnie zainicjowane, nadzwyczajne posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej Bielska-Białej, dotyczące sytuacji klubu TS Podbeskidzie. Prezes Podbeskidzia zrelacjonował radnym działania, jakie były podejmowane przez Klub w ostatnich miesiącach, omówił przyczyny niekoniecznie dobrej postawy drużyny w rozgrywkach i zaprezentował plany na przyszłość. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się też z zapleczem Stadionu Miejskiego oraz z działaniami promocyjnymi Klubu, ukierunkowanymi na pozyskiwanie kibiców i na związanie z naszym miastem i regionem. Po ożywionej i niekończącej się dyskusji na temat Klubu i sytuacji sportu w mieście, Komisja sformułowała do Prezydenta Miasta wniosek o wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na szkolenie sportowe młodzieży - nie tylko w zakresie piłki nożnej. W spotkaniu brali także udział zaproszeni goście - w tym Prezes Beskidzkiego OZPN oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego.
To tylko główne kierunki mojego działania. Z oczywistych względów (brak miejsca) pomijam wiele innych podejmowanych przeze mnie interwencji w sprawach mieszkańców naszej dzielnicy i miasta – jak choćby (dla przykładu) problem właściwej informacji na drogowskazach drogi S52 i S1, sprawa odpowiedniego oznakowania i oświetlenia zakrętu na ul. Barkowskiej, problem uciążliwych awarii oświetlenia ulic, uporządkowanie otoczenia budynku poczty, remont parkingu przed barem i wiele innych…
Warto sobie jednak zdać sprawę z tego, że nie wszystkie zamierzenia możliwe są do zrealizowania. Miasto nie może finansować zadań na terenach, które nie są jego własnością. Brak zgody właściciela terenu na odsprzedaż miastu fragmentu własności, przez który droga przechodzi, uniemożliwia przeprowadzenie jakiegokolwiek remontu – tak jest choćby w przypadku zniszczonej drogi dojazdowej do parkingu za budynkiem straży pożarnej, lub drogi od cmentarza do ul. Janowickiej, czy też w przypadku uzupełnienia poboczy ul. Architektów.

Wszystkim Państwu dziękuję za dobrą współpracę, za przekazywane uwagi i spostrzeżenia, które dawały impuls do podejmowania kolejnych działań – w tym Radzie Osiedla Hałcnów, placówkom oświatowym, Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Hałcnowa, hałcnowskim seniorom oraz pozostałym organizacjom działającym w dzielnicy. Chciałbym liczyć na dalszą współpracę. Dziękuję też za wsparcie i zainteresowanie ze strony naszych duszpasterzy i grup parafialnych.
U progu nowego roku życzę wszystkim, by był to rok szczęśliwy, pomyślny i spokojny. By wszyscy mogli cieszyć się zdrowiem i by spełniły się Państwa zamierzenia oraz marzenia. Udanego roku 2017!

Bronisław Szafarczyk
radny Rady Miejskiej Bielska-Białej


  Odpowiedz
#26
Reforma oświaty w Hałcnowie – jedna szkoła w dwóch budynkach
Jak wiadomo, Sejm RP przyjął ustawę zmieniającą system edukacji w naszym kraju, zgodnie z którą z dniem 1 września 2017 r., likwiduje się I klasę dotychczasowego gimnazjum – nie będzie zatem naboru do szkół tego typu. Szkoły podstawowe zostaną przekształcone w ośmioletnie i rozpoczną pracę w rozszerzonej strukturze, zwiększonej o oddziały klasy VII, a później VIII. Wszystkie szkoły zawodowe natomiast zostaną przekształcone w szkoły branżowe I stopnia. W związku z tymi zmianami, od kilku miesięcy Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej (MZO) pracował nad zasadami wprowadzenia w życie postanowień tej ustawy.
Prezydent Miasta, na podstawie materiałów przygotowanych przez MZO, przyjął następujący tryb i kolejność działań, które ostatecznie mają być zrealizowane do 31 marca 2017:
 przedstawienie projektu nowej sieci szkolnej Prezydentowi Miasta,
 przedstawienie projektu dyrektorom szkół,
 procedowanie w Komisji Edukacji Rady Miejskiej,
 procedowanie na Radzie Miejskiej – podjęcie uchwały intencyjnej o sieci szkół (uchwała intencyjna podjęta została na Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017 r.),
 przekazanie uchwały Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w kwestii projektu sieci szkół,
 uzyskanie opinii Związków Zawodowych
 podjęcie przez Radę Miejską uchwały stanowiącej w powyższej kwestii (przewiduje się, że uchwała taka podjęta zostanie na Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 marca 2017 r.).
Jak widać, w przyjętym trybie działania raczej nie przewidziano konsultacji z rodzicami uczniów.
Model sieci szkolnej mający obowiązywać w naszym mieście opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych, z uwzględnieniem sytuacji demograficznej miasta, zasobów kadrowych nauczycieli oraz bazy budynków szkolnych. Dla Hałcnowa Miejski Zarząd Oświaty nie przewidział przywrócenia dawnego układu dwóch szkół podstawowych, a gimnazjum ma zostać wchłonięte przez Szkołę Podstawową nr 28. Szkoła ta ma funkcjonować w dwóch budynkach – przy ul. Wyzwolenia 343 i przy ul. Witosa 96.
Zdaniem MZO i Prezydenta Miasta, wygaszanie gimnazjum poprzez włączenie go do szkoły podstawowej powoduje, że obwód szkolny oraz jego siedziba pozostają bez zmian, a wskazana więcej niż jedna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, daje możliwość racjonalnego wykorzystania budynków z ich infrastrukturą i zasobami bazowymi na potrzeby przekształconych szkół. Według Prezydenta rozwiązanie to jest także optymalne z punktu widzenia zarządzania szkołą, zwłaszcza że będzie ona prowadzić oddziały dotychczasowego gimnazjum, aż do ich określonej prawem likwidacji. Dyrektor szkoły podstawowej może dowolnie zagospodarować budynki, w których odbywać się będą zajęcia, biorąc pod uwagę zarówno ich bazę jak i lokalizację. Połączenie strukturalne szkół podstawowych i gimnazjów, wg opisanego sposobu spowoduje, że nauczyciele dotychczasowego gimnazjum staną się z mocy prawa nauczycielami ośmioletnich szkół podstawowych, a dyrektorzy gimnazjów – odpowiednio wicedyrektorami tych szkół.
Jak z powyższego wynika, organizacja pracy w obydwu budynkach szkolnych w Hałcnowie, w tym rozmieszczenie klas, roczników itd. znajdować się będzie w gestii Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 28.

Niektóre uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska na Sesji w dniu 28 lutego 2017 r. przyjęła uchwałę określającą zasady rekrutacji do przedszkoli. Pojawia się w niej nieco inna punktacja, aniżeli obowiązywała dotąd:
1. Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 64 pkt.
2. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola – 32 pkt.
3. Kandydat ze stwierdzoną przez lekarza alergią pokarmową (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Przedszkoli nr 32, 37, 44 realizujących innowację o charakterze żywieniowym) – 16 pkt.
4. Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie stacjonarnym – 8 pkt.
5. Kandydat, który w roku rekrutacji uczęszcza do żłobka miejskiego w Bielsku-Białej – 4 pkt.
6. Kandydat, dla którego przedszkole pierwszego wyboru jest przedszkolem znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - 2 pkt.
Punktacja przyjęta w pozycji 6 realizuje postulowane przeze mnie dodatkowe kryterium rejonizacyjne zwiększające szansę dzieciom na przyjęcie ich do najbliższego przedszkola – o co zabiegałem na początku mojej kadencji radnego.

Rada przyjęła też uchwałę zaliczającą fragment ul. Taterniczej do kategorii dróg gminnych. Odcinek ten stanowił dotąd drogę wewnętrzną, co utrudniało współpracę z sąsiednimi gminami w pracach remontowych drogi.

Na sesji w dniu 21 marca 2017 Rada Miejska przyjęła stanowisko z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej złożył informację o zagrożeniach pożarowych Bielska-Białej za rok 2016, a Komendant Miejski Policji złożył informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie naszego miasta za rok 2016.
Podjęte zostały uchwały porządkujące sprawy związane z organizacją szkolnictwa w mieście, a także uchwały regulujące tematykę utrzymania porządku i czystości oraz odbioru odpadów komunalnych. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na jeden z punktów przyjętego Regulaminu utrzymania porządku i czystości, który właścicieli psów zobowiązuje do sprzątania po swoim pupilu – a z tym w naszej dzielnicy, tak jak i na terenie całego miasta, bywa bardzo źle.

Organizacja ruchu na ulicach w okolicy szkoły – dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci szkolnych
W ostatnich tygodniach, z inicjatywy Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego, opracowany został projekt zmian organizacji ruchu drogowego na ulicy Sucharskiego i na ulicach sąsiednich (S.M. Szewczyk, Nowy Świat, Jasińskiego, Zbyszka z Bogdańca, Leonida Teligi, Jana Kubika). Autor projektu stwierdził, że na analizowanych przez niego ulicach występują problemy mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pieszych – w tym szczególnie dzieci szkolnych:
 Brak ciągłości ciągów pieszych,
 Pojazdy parkujące na chodnikach i w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowań,
 Przekraczanie dopuszczalnej prędkości,
 Niekompletne oznakowanie.
Dla ich rozwiązania zaproponowano
 wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych (pierwszeństwo z prawej)
 wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h,
 wyniesienie obszarów skrzyżowań ponad poziom jezdni lub zastosowanie progów zwalniających.
Na moją prośbę, projekt przesłano mi do skonsultowania. W uwagach przekazanych do Wydziału Komunikacji stwierdziłem:
1. Projekt nie rozwiązuje problemu utrudnień w ruchu pieszym, wynikającego z parkowania pojazdów (szczególnie w odniesieniu do ruchu pieszego i rowerowego dzieci szkolnych).
2. Projekt nie rozwiązuje problemów bezpiecznego dowozu i dojścia dzieci do szkoły w postaci:
a. Opisanego przez projektanta bałaganu ruchowego na końcowym odcinku ul. Sucharskiego (przed szkołą)
b. Bałaganu ruchowego na placu parkingowym przed sklepami przy ul. Wyzwolenia 341 (pojazdy wyjeżdżające z placu manewrują tyłem pomiędzy dziećmi idącymi po chodniku)
c. Problemów na przejściu w poprzek ul. Wyzwolenia (Kilka tygodni temu wnioskowałem o rozważenie budowy tam sygnalizacji świetlnej – czekam na odpowiedź).
3. Projekt nie rozwiązuje problemu bezpiecznego przekraczania jezdni ul. Janowickiej na skrzyżowaniu z ul. S. M. Szewczyk.
4. Projekt nie rozwiązuje problemu bezpiecznego przekraczania jezdni ul. Janowickiej w rejonie ul. Jasińskiego (brak zabezpieczenia dojścia do chodnika).
Równocześnie, po skonsultowaniu z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 28 zaproponowałem, by dokumentację uzupełnić o:
1. Propozycję rozwiązania problemu pojazdów parkujących na jezdniach i chodnikach ulic.
2. Propozycję budowy chodnika po zachodniej stronie ul. Sucharskiego – na odcinku od ul. Wyzwolenia do cukierni „Bąk” (po odpowiednim przesunięciu ogrodzenia).
3. Propozycję rozwiązania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Janowicka – S.M. Szewczyk
4. Propozycję budowy chodnika po wschodniej stronie ul. Janowickiej – na odcinku od ul. Jasińskiego do ul. Nowy Świat (zapewnienie dojścia do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Janowicka – 13 Zakrętów oraz ułatwienie dojścia z ul. Jasińskiego do ul. Nowy Świat).
5. Propozycję rozwiązania problemu ruchowego na placu parkingowym przy budynku ul. Wyzwolenia 341 (przed sklepami).
6. Ukierunkowanie działań na daleko idące modernizacje lokalnego układu komunikacyjnego – jako rozwiązanie docelowe.
Niezależnie od powyższego – z uwagi na proponowane znaczące zmiany w organizacji ruchu – zasugerowałem, by projekt skonsultować z mieszkańcami oraz z Radą Osiedla Hałcnów.

Oświetlenie ulic
Po niedawnych interwencjach poprawiła się sytuacja z ciągłymi awariami oświetlenia ulicznego, niemniej jednak zdarzają się awarie pojedynczych lamp. Są one usuwane w zasadzie na bieżąco – jednak pod warunkiem, że odpowiednia informacja dotrze do Wydziału Gospodarki Miejskiej. Bardzo proszę mieszkańców dzielnicy o zgłaszanie takich przypadków telefonicznie na numer 33 – 497-17-02 (Zespół ds. oświetlenia dróg).
Od jakiegoś czasu mamy jednak problem z oświetleniem ulicznym na ul. Krzemionki i na ulicach przyległych, które zapala się z opóźnieniem ok. 30 minut w stosunku do oświetlenia na innych ulicach. Stan taki trwa pomimo szeregu interwencji mieszkańców, Rady Osiedla Hałcnów, a także moich. Z uwagi na brak poprawy sytuacji, na ostatniej sesji zwróciłem się do Prezydenta Miasta z prośbą o skuteczną interwencję w tej sprawie.

  Odpowiedz
#27
Niektóre uchwały Rady Miejskiej
Na sesji w dniu 25 kwietnia 2017 Rada Miejska przyjęła kolejne uchwały wprowadzające zmiany budżetu i zmiany w budżecie miasta. Rada przyjęła też kilka sprawozdań – w tym sprawozdanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pt. „Ocena stanu sanitarnego – informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2016”.
Na początku sesji złożyłem dwie interpelacje – w sprawie konieczności poprawy geometrii ronda na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Janowicka – Hałcnowska (dla poprawy warunków wjeżdżania z ul. Janowickiej) oraz w sprawie zaawansowania prac nad uchwałą krajobrazową, mającą porządkować między innymi problematykę reklam umieszczanych w przestrzeni publicznej. W sprawach różnych zgłosiłem trzy problemy:
 zagrożenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Janowicka – 13 Zakrętów (zbyt wąska jezdnia ul. 13 Zakrętów powodująca problemy w wymijaniu się pojazdów w obrębie skrzyżowania oraz wyjeżdżanie pojazdów skręcających z ul. 13 Zakrętów w prawo poza oś jezdni ul. Janowickiej),
 błędy w pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Warszawska – Kwiatkowskiego – Sarni Stok (często występuje zbyt krótki czas sygnału zielonego dla skrętu w lewo z ul. Kwiatkowskiego),
 zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu ze strony drzew rosnących w poboczu w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni (np. na ul. Hałcnowskiej obok posesji nr 134).


Budowa kanalizacji deszczowej (na podstawie informacji przygotowanej przez AQUA S.A.)
Od szeregu miesięcy, wraz z Radą Osiedla Hałcnów pilotujemy temat budowy kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej. Aktualnie opracowana została szczegółowa koncepcja, przewidująca budowę kanalizacji o długości około 26 km wraz z 5 przepompowniami dla obsłużenia około 450 budynków, a także wymianę istniejących wodociągów o długości ok. 6 km.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na dzień 27 kwietnia b.r. przewidziano ogłoszenie przetargu publicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że firma, która wygra przetarg, na podstawie wspomnianej koncepcji wykona tzw. projekt budowlany, na który uzyska pozwolenie na budowę i przystąpi do realizacji robót. Z uwagi na długotrwałą procedurę przetargu publicznego w trybie wymaganym przez Unię Europejską, szacujemy, że podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi na początku sierpnia b.r. Proces projektowania polegający na uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych i uszczegółowienia rozwiązań technicznych zakończy się w II kwartale 2018 r. – o ile nie będzie odwołań ze strony właścicieli nieruchomości, którzy wyrazili zgodę na przebieg kanału po ich działce. Budowa kanalizacji rozpocznie się wówczas w III kwartale 2018 roku i zakończy na przełomie 2019 i 2020 roku.
AQUA S.A. planuje współfinansowanie budowy kanalizacji ze środków Funduszu Spójności UE. Wniosek o dofinansowanie został złożony 24 lutego 2017 r. w trybie konkursu i jest aktualnie w fazie oceny. Decyzja o dofinansowaniu spodziewana jest w lipicu 2017 r.
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej jest uwarunkowane uzyskaniem efektu ekologicznego polegającego na faktycznym podłączeniu mieszkańców do kanalizacji i zawarciu umowy o świadczenie usługi odbioru ścieków. Z tego też względu, w okresie podłączania budynków do kanalizacji, Straż Miejska będzie prowadzić odpowiednie kontrole. Zakres robót realizowany przez AQUA S.A. obejmuje wykonanie kanalizacji i doprowadzenie jej do granicy każdej posesji. Przyłącze od granicy działki do budynku, każdy właściciel posesji powinien wykonać własnym kosztem i staraniem. Można na ten cel skorzystać z dotacji Gminy w wys. 100 zł za 1 mb przyłącza (na podstawie przedstawionych rachunków).
Obecny etap budowy kanalizacji obejmie następujące ulice:
 ul. Walecznych (od nr 35/24)
 ul. Zagrody (od nr 71b/80 do ul. Janowickiej)
 ul. Jowisza (od ul. Zagrody do nr 13a/14)
 ul. Grenady (od nr 13/20 do ul. 13 Zakrętów)
 ul. Pod Kasztanem (od ul. Janowickiej do ul. 13 Zakrętów),
 ul. Janowicka (od nr 163/130 do ul. Zagrody).
 ul. Pisarska
 ul. Deszczowa
 ul. Do Lasu
 ul. Wawelska,
 ul. Okręgowa (do nr 39a/40)
 ul. Wyzwolenia (nr 467, 487-521a, 484-494c)
 ul. 13 Zakrętów (od ul. Marynarskiej do nr 167/170 )
 ul. Pod Dębem (od ul. 13 Zakrętów do nr 35)
 ul. Kaszubska
 ul. Oksywska (od ul. 13 Zakrętów do nr 53)
 ul. Zalotników (nr 7, 20, 22)
 ul. Wyzwolenia (nr 420-455, 444-462a)
Szczegółowy zakres planowanej kanalizacji można sprawdzić na mapie zamieszczonej w gablotce Rady Osiedla Hałcnów (parter budynku, w którym mieści się poczta i znajduje się siedziba RO).

Roboty drogowe w Hałcnowie
Pod koniec kwietnia, wraz z Panią Anitą Szymańską Przewodniczącą Rady Osiedla Hałcnów, spotkaliśmy się z dyrekcją MZD, aby omówić plany robót drogowych na terenie Hałcnowa. Przedmiotem spotkania były przede wszystkim takie tematy:
 budowa kolejnych chodników
 przebudowa skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Witosa
 budowa ul. Nowohałnowskiej (czyli tzw. KDZ1)
 Remont nawierzchni na ul. Janowickiej
 Remonty pozimowe i bieżące dróg oraz inne drobne zagadnienia (np. uporządkowanie ruchu na parkingu obok domu kultury).
MZD dysponuje przygotowaną dokumentacją budowy chodnika na końcowym odcinku ul. Wyzwolenia – od ul. Okręgowej do granicy miasta i kontynuacja tego zadania jest najbardziej realnym przedsięwzięciem w roku bieżącym. Drugim zadaniem na rok 2017 powinna być budowa chodnika przy ul. Niepodległości (od Czerwonej do Kryształowej). W trakcie przygotowania jest projekt chodnika po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia – na odcinku od ul. Kolonia do ul. Wyżynnej. Istnieje szansa realizacji tego zadania w roku 2018. Poważnym problemem jest bezpieczeństwo pieszych na ul. Krzemionki. Na naszą usilną prośbę MZD przeanalizuje ten problem od strony możliwości technicznych i terenowych. Po takim rozpoznaniu, na czerwiec bieżącego roku planowane jest kolejne spotkanie w tej sprawie, na którym przyjęty zostanie dalszy tryb postępowania. Ostateczne zakresy poszczególnych robót i terminy realizacji będą jednak możliwe do ustalenia dopiero po decyzjach finansowych, jakie zapadną na posiedzeniach kierownictwa urzędu.
Dokumentacja przebudowy skrzyżowania Wyzwolenia – Witosa jest na ukończeniu i w roku bieżącym planowane jest pozyskanie pozwolenia na realizację inwestycji oraz rozpoczęcie pierwszych czynności (przynajmniej terenowo – prawnych). Podobna jest sytuacja z budową ulicy Nowohałcnowskiej, z którą wiąże się jednak temat koniecznej przebudowy ul. Hałcnowskiej (aby dostosować ją do spodziewanego rodzaju ruchu).
Na ul. Janowickiej zniszczeniu uległ cały pas nawierzchni uzupełnianej w trakcie budowy chodnika w poprzednim etapie. Wykonawca robót został zobowiązany do wymiany tej nawierzchni w ramach naprawy gwarancyjnej. MZD dokona jednak rozszerzenia zakresu robót i nawierzchnia ma zostać wymieniona na całej połowie jezdni ulicy, z równoczesnym dostosowaniem do jej poziomu wszelkich urządzeń – a szczególnie studni kanalizacji sanitarnej. Złożyliśmy wniosek, by podczas tej przebudowy studnie te zostały odpowiednio przebudowane, tak aby nie ulegały ciągłemu zapadaniu się.
Roboty remontowe dróg mają być realizowane na podstawie ustaleń, które podjęliśmy podczas pozimowego objazdu ulic dzielnicy, jaki przeprowadziliśmy wspólnie z MZD i z Panią Anitą Szymańską Przewodniczącą Rady Osiedla Hałcnów.  Odpowiedz
#28
24.06.2017.

 
Z prac Rady Miejskiej – przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i absolutorium dla Prezydenta Miasta – za rok 2016 (na podstawie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej)

Sesja Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca br. była jedną z najważniejszych w roku – była to tzw. sesja absolutoryjna, w której radni głosowali w sprawach dotyczących realizacji uchwały budżetowej w roku 2016 i  udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta. Uchwała budżetowa na rok 2016 została przyjęta na sesji w grudniu 2015 r. – jednak na przestrzeni roku 2016, na każdej kolejnej sesji, Prezydent Miasta wprowadzał korekty w budżecie i do przyjętego budżetu.
Ogółem dochody miasta wyniosły 914 mln zł, co stanowi 97% planowanej realizacji – w tym dochody własne 545 mln zł (subwencja ogólna 209 mln zł), a dotacje celowe 144 mln zł (środki unijne 14,6 mln zł). Podatki i opłaty, to 209 mln zł (ponad 103% wykonania), a udziały w podatkach 263 mln zł (prawie 104% planu). Dochody te wynikają z dobrej koniunktury gospodarczej państwa, spadku bezrobocia oraz dobrej pracy przedsiębiorców. Niestety, dochody majątkowe wyniosły 22 mln zł, co stanowi zaledwie 28% zaplanowanych w budżecie – i to przy wielokrotnych jego korektach. Środki unijne przeznaczone na inwestycje, to tylko 11 mln zł, czyli niecałe 17% planu. Jak widać, dochody inwestycyjne w wysokim stopniu odbiegają od planu.
Po stronie wydatków realizacja wynosi prawie 895 mln zł, co stanowi 89,5% planu – to najsłabszy wynik od wielu lat. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 121 mln zł, to znaczy 64,7% planu – po jego wielokrotnych zmianach. Trzeba tutaj wskazać na mizerny zakres realizacji planowanych inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich, bo jedynie 3,12% pierwotnego planu (16,33% planu po wielokrotnych zmianach) – na co miał niebagatelny wpływ braku planowanej realizacji rozbudowy ul. Cieszyńskiej. Jest to konsekwencją postępowania sądowego NSA wynikającego ze skargi mieszkańców na nieprawidłowości popełnione przez urzędników miejskich w wydanej przez nich tzw. decyzji środowiskowej.  Nie wydatkowano także 6,3 mln zł na budowę bazy Beskidzkiego Centrum Onkologicznego oraz 4,4 mln zł na zadanie pt. Rozwój Zrównoważonego Transportu. Na spłatę kredytów przeznaczono prawie 36 mln zł. Ostatecznie realizacja wydatków i dochodów miasta przyniosła nadwyżkę budżetową w wysokości 19,6 mln zł, która wpłynęła na spadek zadłużenia miasta.
Kluby radnych Platformy Obywatelskiej i Wyborców Jacka Krywulta pozytywnie oceniły realizację budżetu w roku 2016 i głosowały za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta. Zdaniem radnych opozycyjnych, wydatki oraz dochody bieżące można uznać za w miarę poprawne, jednak dochody i wydatki majątkowe zupełnie „rozjechały się” z planem, pomimo wielokrotnych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym. Dlatego też radni Prawa i Sprawiedliwości oraz radna Niezależnych, głosowali przeciwko przyjęciu sprawozdania i przeciwko udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta.
Ostatecznie sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Miejską Bielska-Białej, a Prezydentowi Miasta udzielono absolutorium stosunkiem głosów 14:11.
 
Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 6
Doczekamy się wreszcie drugiego boiska wielofunkcyjnego na terenie naszej dzielnicy – o co od jakiegoś czasu prowadzimy starania. Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego ogłosił przetarg na budowę takiego boiska przy Gimnazjum nr 6, a otwarcie ofert potencjalnych wykonawców zaplanowano na dzień 27 czerwca br. Termin zakończenia został ustalony na 31 października 2017 r.
 
Remont drogi dojazdowej do Gimnazjum nr 6
Od kilku lat zabiegam o wyremontowanie krótkiej drogi dojazdowej do gimnazjum. Sprawa nie była prosta, jako że obecna droga przebiegała przez kilka działek o nieregularnym przebiegu granic własności. Ostatecznie w minionym roku Wydział Gospodarki Miejskiej zdołał wykonać odpowiednie prace geodezyjne i uregulować przebieg granic własności. Możliwe stało się przekazanie tej drogi w stały zarząd Miejskiego Zarządu Dróg, dzięki czemu przeprowadzenie niezbędnego remontu zostało ujęte w planie na rok bieżący. W rozmowach z MZD zasugerowałem jednak, by chwilowo roboty wstrzymać – z uwagi na planowaną budowę boiska wielofunkcyjnego i spodziewany ruch ciężkich pojazdów budowlanych. Racjonalne będzie podjęcie remontu już po wykonaniu podstawowych prac na budowie boiska, kiedy nie będzie już ryzyka zniszczenia nowej nawierzchni drogi. MZD będzie więc musiał odpowiednio współpracować w tej sprawie z firmą, która podejmie budowę boiska.
 
Remont ul. Janowickiej
Miejski Zarząd Dróg podjął zapowiadane przeze mnie prace remontowe lewej (północnej) połowy nawierzchni ulicy Janowickiej – na odcinku od kapliczki do przystanku „na żądanie”. W zakresie remontu przewidziano wymianę włazów kanalizacji sanitarnej i ich dostosowanie do poziomu nawierzchni oraz wzmocnienie posadowienia wpustów ulicznych, również z dostosowaniem ich do poziomu nawierzchni. Wymianie ulegnie górna warstwa jezdni na całej jej połowie.
Po wykonaniu tych robót zaplanowano przebudowę fragmentów nawierzchni po drugiej stronie ulicy -  w miejscach, w których występują wyraźne przełomy i spękania. Remont obejmował będzie prace prowadzone w głąb – czyli wymianę i wzmocnienie podbudowy oraz odtworzenie nawierzchni bitumicznej.
Wszystkich kierujących pojazdami oraz pieszych proszę o zachowanie ostrożności, poruszanie się z prędkościami dozwolonymi i stosowanie się do wskazań pracowników firm prowadzących prace.
 
Odór na ul. Witosa
Z nastaniem upałów powróciła sprawa odoru odczuwalnego na ul. Witosa i na ulicach przyległych. Jak twierdzą mieszkańcy, dość wyraźnie daje się odczuć wzrost intensywności tego zjawiska w godzinach wieczornych – szczególnie w piątki i soboty. Według nich mogłoby to świadczyć o celowości działania. W związku z tym zwróciłem się do Straży Miejskiej z prośbą o podjęcie monitorowania problemu, a równocześnie złożyłem w Urzędzie pisemną interwencję – prosząc o wyjaśnienie sprawy. O treści odpowiedzi poinformuję mieszkańców, niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 
Ulica Krasnoludków a ul. Wyzwolenia
Mieszkańcy ul. Krasnoludków zwrócili się do mnie z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie możliwości przywrócenia skrzyżowania ulicy Krasnoludków z ulicą Wyzwolenia – zlikwidowanego w trakcie budowy drogi ekspresowej. Po rozpoznaniu problemów własnościowych stwierdziłem, że teren znajduje się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice, więc do niej wystąpiłem z pisemnym zapytaniem. W przesłanej do mnie odpowiedzi zapisano, że warunki widoczności w miejscu ewentualnego skrzyżowania wykluczają możliwość jego przywrócenia – głównie z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa ruchu. Równocześnie Dyrekcja poinformowała, że nie posiada kompetencji do decydowania o skrzyżowaniach dróg lokalnych, sugerując konieczność zwrócenia się do Miejskiego Zarządu Dróg. Tam też skierowałem kolejne pismo w tej sprawie. W reakcji na to wystąpienie, Miejski Zarząd Dróg również stwierdził, że w miejscu potencjalnego skrzyżowania brak wymaganych warunków widoczności, po czym przekazał problem do rozwiązania do …Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach!
Mam tez informację, która pewnie ucieszy mieszkańców ul. Krasnoludków i ulic przyległych. Udało się doprowadzić do porozumienia z GDDKiA w sprawie budowy chodnika łączącego rejon tych ulic z ulicą Księży Las. Tak więc oczekiwane przez mieszkańców połączenie dla ruchu pieszego, ma szansę doczekać się realizacji.
 

 
  Odpowiedz
#29
Uzupełniam zaległości:

30.08.2017.

Z prac Rady Miejskiej

W lipcu nie odbywają się żadne planowe spotkania ani Rady Miejskiej, ani jej komisji. Niemniej jednak radni nadal powadzili bieżący nadzór nad pracami realizowanymi przez Urząd i inne jednostki miejskie. Na sierpniowej sesji Rada Miejska zwiększyła limit wydatków w 2017 na budowę chodników przy głównych ciągach komunikacyjnych – z przeznaczeniem na budowę chodnika na ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Okręgowej do granicy miasta. Równocześnie jednak zmniejszono tegoroczne wydatki na realizację innych zadań drogowych, niezwykle istotnych dla obsługi komunikacyjnej naszej dzielnicy. Z uwagi na brak zgody jednego z właścicieli terenu, jaki miał być zajęty pod budowę i toczące się nadal negocjacje, nie uda się wykorzystać środków przyznanych pierwotnie na przebudowę skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Witosa. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku zadania budowy drogi KDZ1 – czyli tzw. ulicy Nowohałcnowskiej. Środki przewidziane pierwotnie na realizację tych zadań ulegają przesunięciu na zadania, których realizacja nie przysparza jakichkolwiek problemów. Z planowanych 5 mln zł do przerobienia w tym roku na budowie drogi KDZ1, przewiduje się wykorzystanie jedynie 0,5 mln zł, a z planowanych 0,9 mln do przerobienia w roku 2017 na przebudowę wspomnianego skrzyżowania, przewiduje się wykorzystanie jedynie 80 tys. zł. Jak dwukrotnie zapewnił mnie Pan Lubomir Zawierucha z-ca Prezydenta Miasta (na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz na sesji Rady Miejskiej), zadania te będą realizowane w roku przyszłym.
 
Strefa ograniczonej prędkości na ul. Sucharskiego i ulicach przyległych
Jak pewnie większość mieszkańców zauważyła, od połowy lipca na ulicach Sucharskiego i kilku ulicach przyległych prowadzone były roboty drogowe, których efektem są wybudowane progi zwalniające i wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h. Równocześnie z wprowadzeniem tej strefy zdemontowano wszelkie znaki ustalające zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oraz usytuowano tablice ostrzegające o wprowadzeniu obszaru skrzyżowań równorzędnych. Tak więc pamiętajmy – na skrzyżowaniach wewnątrz wyznaczonej strefy, pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony! Wszystkie podjęte działania mają na celu uzyskanie tzw. uspokojenia ruchu dla osiągnięcia wyższego poziomu bezpieczeństwa dzieci szkolnych, dochodzących tędy do szkoły.

[Obrazek: r_wnorz_dne.jpg][Obrazek: strefa.jpg]

Budowa chodnika na ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Okręgowej do granicy miasta

Otwarcie ofert na budowę tego chodnika nastąpić ma w dniu 12 września 2017 roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to roboty rozpoczną się jesienią bieżącego roku.
 
 
Remont ul. Janowickiej
Remont ulicy Janowickiej został zakończony. Niestety, w wyniku nieuwagi ekipy realizującej remont, w wielu miejscach doszło do zanieczyszczenia chodnika świeżym bitumem oraz fluorescencyjną farbą. Po mojej interwencji w MZD, wykonawca robót usunął zanieczyszczenia z kostek chodnikowych i krawężników.
 
Remont ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk
Spółka AQUA prowadziła remont infrastruktury wodociągowej na całej długości tej ulicy. W jego wyniku, w kilku miejscach została naruszona nawierzchnia jezdni. MZD rozpatruje ewentualność wykonania nakładki bitumicznej – jednak prace te są uzależnione od dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi. Być może uda się je uzyskać w efekcie „oszczędności” przetargowych na innych zadaniach.
 
Remont ul. Czecza.
MZD ujął w swoich planach utwardzenie nawierzchni ul. Czecza kruszywem i destruktem asfaltowym.  Roboty planowane są na lata 2017 – 2018, a ostateczny termin uzależniony jest od pozyskania materiałów rozbiórkowych na innych zadaniach.
 
Remont ul. Bobka
Według informacji uzyskanej w MZD, inwestor prywatnych robót budowlanych na tej ulicy został zobowiązany do przeprowadzenia remontu bieżącego nawierzchni, po zakończeniu swoich robót. Ma to być remont z użyciem kruszywa kamiennego. Po tych robotach MZD planuje wykonanie nakładki bitumicznej.
 
Wyciek wody na ul. Wyzwolenia – w okolicy cmentarza.
W tej sprawie prowadzone było postępowanie wyjaśniające, przez Wydział Ochrony Środowiska oraz przez MZD. Właściciel terenu został zobligowany do uporządkowania gospodarki wodnej poprzez wykonanie odpowiedniego drenażu i włączenie go do kanalizacji deszczowej ulicy.
 
Odwodnienie powierzchniowe ul. Hałcnowskiej
Miejski Zarząd Dróg prowadzi prace mające na celu uregulowanie odprowadzenia wód opadowych z jezdni – w rejonie warsztatu samochodowego i dalej w kierunku doliny potoku.
 
Doświetlenie zakrętu na ul. Barkowskiej
Od szeregu miesięcy pilotuję sprawę przebudowy oświetlenia ul. Barkowskiej – w celu poprawy oświetlenia zakrętu. Wydział Gospodarki Miejskiej opracował odpowiednią dokumentację projektową i obecnie prowadzi postępowanie przetargowe na wykonanie niezbędnych robót. Jak sądzę, powinny one zostać one zrealizowane przed nastaniem jesiennych długich wieczorów.
 
Regulacja wpustów deszczowych na ul. Wyzwolenia.
Regulacja wpustów deszczowych w rejonie wiaduktu nad drogą S1 powinna została wykonana w sierpniu br. Przeprowadzono też zabieg redukcji koron topoli rosnących w tym samym rejonie.
 
Bezpieczeństwo ruchu na ul. Witosa
Od wielu miesięcy z niepokojem obserwuję rosnące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Witosa – co jest wynikiem szczególnie rozwijania nadmiernych prędkości przez kierujących pojazdami. Kilka razy występowałem do MZD z wnioskami o wprowadzenie rozwiązań, które ten ruch mogłyby uspokoić. Ostatecznie już ponad rok temu wykonana została odpowiednia analiza, a projektant zaproponował wprowadzenie progów zwalniających. Rozwiązanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez policję i przez MZD, a następnie zatwierdzone do realizacji.  Początkowo progi miały zostać wprowadzone jeszcze w ubiegłym roku, potem informowano o pierwszej połowie roku bieżącego, tymczasem mamy już wrzesień, a progów nie ma. W ostatnich dniach lipca, podczas spotkania w MZD, po raz kolejny poruszyłem ten problem.  Ostatecznie w połowie sierpnia otrzymałem pismo, w którym Pan Lubomir Zawierucha z-ca Prezydenta Miasta przyznaje, że montaż progów zwalniających planowany jest w roku bieżącym, niemniej jednak w tle sprawy pozostaje ewentualne prowadzenie objazdu poprzez ul. Witosa – związane z planowaną przebudową ul. Krakowskiej. Wiążąca decyzja w sprawie terminu budowy progów ma zapaść po otwarciu ofert na przebudowę ul. Krakowskiej – co ma mieć miejsce w połowie września.
 
Bezpieczeństwo ruchu na ul. Krzemionki.
Ulica Krzemionki, to również jedna z najbardziej niebezpiecznych ulic w naszej dzielnicy. Nie jest wyposażona w chodniki, pobocza są raczej symboliczne. Dodatkowo rozrośnięte drzewa sąsiedniego lasu zasłaniają latarnie oświetlenia ulicznego, a nieraz sięgają już nad jezdnię drogi. Dla rozwiązania problemu, wraz z Panem Szymonem Okamferem (z-ca przew. Rady Osiedla Hałcnów) spotkaliśmy się tam z przedstawicielem Miejskiego Zarządu Dróg, aby ustalić możliwy zakres przynajmniej doraźnej poprawy sytuacji. Obiecano nam przycięcie koron drzew, wyczyszczenie peronów przystankowych z trawy, nadto próbę poszerzenia i uzupełnienia poboczy – w miarę możliwości technicznych. Roboty te zostały zrealizowane w kilka dni po naszym spotkaniu. Wraz z Radą Osiedla zabiegamy, by dla tej ulicy została opracowana dokumentacja budowy chodnika, a sama jego budowa została umieszczona w planach robót  w możliwie jak najkrótszym terminie (co jednak zależne jest od możliwości finansowych miasta).
 
Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 6
Rozpoczęły się już roboty związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 6 na ul. Witosa. Miło mi poinformować, że przetarg wygrała i roboty wykonuje ta sama hałcnowska firma TOMART, która kilka lat temu zbudowała boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 28 na ul. Sucharskiego. Firma ta zajmie się również wyremontowaniem zniszczonej drogi dojazdowej do szkoły. Długo trwały nasze starania o umieszczenie tej drogi w planie remontów, co związane było z koniecznością uregulowania przebiegu granic własności terenu. W końcu w ubiegłym roku urzędnicy uporali się wreszcie z tym tematem, a więc wraz z boiskiem pojawi się też odnowiona droga dojazdowa.
 
Rozmowy z MZD w sprawie robót drogowych
W połowie sierpnia br. wraz z Panią Anita Szymańską Przewodniczącą Rady Osiedla Hałcnów spotkaliśmy się na terenie naszego osiedla z obecnym Głównym Inżynierem w MZD. Celem spotkania były rozmowy na niezbędnych robót, jakie naszym zdaniem są do podjęcia na naszych drogach i ulicach. Po zwizytowaniu wielu miejsc, przekazaliśmy do MZD długą listę oczekiwań. Aktualnie czekamy na odpowiedź MZD.

20.10.2017.

Z prac Rady Miejskiej

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 02 października br. radni zapoznali się z sytuacją ekonomiczno – finansową Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-=Białej oraz z prognozami na lata 2017 – 2019 dla tego szpitala. Przyjęta została stosowna uchwała w sprawie oceny tej sytuacji. Rada podjęła także uchwałę, w myśl której Szpitalowi Miejskiemu udzielona zostanie dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz medycznego. Oprócz innych uchwał przyjęta została także uchwała zmieniająca budżet miasta oraz uchwała dokonująca zmian w tym budżecie.
Radni przyjęli też uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta. Tak jak już informowałem, z uwagi na problemy organizacyjno – techniczne nie uda się w roku bieżącym wykorzystać środków przyznanych pierwotnie na przebudowę skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Witosa. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku zadania budowy drogi KDZ1 – czyli tzw. ulicy Nowohałcnowskiej. Z-ca Prezydenta Miasta Pan Lubomir Zawierucha ponownie zapewnił, że niewykorzystane środki ulegną jedynie przesunięciu na rok 2018 i zostaną w pełni wykorzystane.
 
Bezpieczeństwo ruchu na ul. Witosa
W minionych miesiącach kilka razy występowałem do Miejskiego Zarządu Dróg, wnioskując o podjęcie zdecydowanych działań dla zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na ul. Witosa. Wobec braku oczekiwanych działań zarządu drogi, wystosowałem do Prezydenta Miasta interpelację w tej sprawie.
 
Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia
Kontynuujemy wyposażanie najważniejszych ulic w chodniki dla pieszych. W drugiej połowie września rozstrzygnięto w Miejskim Zarządzie Dróg przetarg na budowę chodnika przy ul. Wyzwolenia – na odcinku od ul. Okręgowej do granicy miasta. MZD przeznaczył na realizację zadania 3,5 mln zł. W postępowaniu przetargowym zostały złożone cztery oferty, a za najbardziej korzystną uznana została oferta firmy Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Zukowski z Pisarzowic. Koszt budowy chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej wyniesie ostatecznie ok.  2,94 mln zł, a roboty mają zostać ukończone do czerwca 2019 roku.
Wraz z Radą Osiedla Hałcnów prowadzimy starania, by w następnej kolejności zbudowany został chodnik na ulicy Krzemionki oraz na ul. Wyzwolenia – na odcinku od ul. Kolonia do ronda na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Janowicka – Hałcnowska.
 
Rozmowy z MZD w sprawie robót drogowych
Jak już informowałem, w połowie sierpnia br. wraz z Panią Anitą Szymańską, Przewodniczącą Rady Osiedla Hałcnów, spotkaliśmy się na terenie naszego osiedla z obecnym Głównym Inżynierem w MZD. Celem spotkania były rozmowy na niezbędnych robót, jakie naszym zdaniem są do podjęcia na naszych drogach i ulicach. Po zwizytowaniu wielu miejsc, przekazaliśmy do MZD długą listę oczekiwań. Otrzymana odpowiedź była dość ogólnikowa i nie uwzględniała kilku naszych wniosków, stąd zwróciliśmy się o jej uzupełnienie i o zajęcie jednoznacznego stanowiska o realizacji naszych postulatów.
 
Gospodarka wodna w otoczeniu dróg i ulic.
Długotrwałe deszcze ujawniły wiele problemów związanych z brakiem właściwej gospodarki wodnej na drogach i w ich otoczeniu. Do Miejskiego Zarządu Dróg zgłosiłem kilka interwencji w tych sprawach (dotyczących między innymi ulicy Zagrody, ulicy Hałcnowskiej, ulicy Witosa, ulicy Janowickiej i ulicy Wyzwolenia). Zostałem zapewniony, że MZD systematycznie będzie rozwiązywał te problemy.

  Odpowiedz
#30
[Obrazek: podziekowanie.jpg]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości