• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Informacje i ogłoszenia
#1
[Obrazek: e3e737690010091555839e4f]
  Odpowiedz
#2
Informuję wszystkich, że Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.468.2015.GO z dnia 24 czerwca 2015 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Informacje tutaj: KLIK 1

Szczegóły tutaj: KLIK 2 . (Do pobrania również formularz konsultacyjny).

Zachęcam do zapoznania się z projektami uchwał Rady Miejskiej dotyczącymi tej sprawy (polecam KLIK 2) oraz do licznego udziału w konsultacjach. Im więcej wypowiedzi mieszkańców, tym lepiej. Władza powinna znać nasze zdanie.
  Odpowiedz
#3
Niektóre uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej
Na czerwcowej Sesji Rada Miejska Bielska-Białej podjęła kilka istotnych uchwał finansowych i budżetowych – w tym w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z rok 2014. Przyjęła też kilka sprawozdań finansowych jednostek miejskich za rok 2014.
Rada Miejska Bielska-Białej, kierując się złożonym przeze mnie i przez poprzednią Radę Osiedla Hałcnów wnioskiem, zmieniła siedzibę obwodowej komisji wyborczej z „OSP Janowicka 9” na „Dom Kultury w Hałcnowie ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk”. Wnioskowana zmiana spowodowana była troską o dostępność lokalu wyborczego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także odmową udostępnienia lokalu przez OSP Hałcnów.

[Obrazek: 6ddbfced002d2ee555d0622d]
[Obrazek: 22166a42001441a955c62ac4]

Funkcjonowanie strefy parkowania w centrum miasta
Od kilku tygodni funkcjonują nowe zasady parkowania w centrum miasta. Założono, że przez pierwsze 6 miesięcy zbierane będą opinie na temat tych zasad, po czym rozważone zostanie wprowadzenie ewentualnych zmian. Zachęcam więc do przesyłania swoich uwag i spostrzeżeń oraz propozycji dotyczących tego parkowania – do Miejskiego Zarządu Dróg na adres Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Mostowej 1. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej http://www.parkowaniebielsko.pl oraz na forum http://www.halcnow.pl

Przebudowa skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Witosa
Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Witosa. Projektant w pierwszej fazie prac opracować ma wariantową koncepcję rozbudowy skrzyżowania obejmującą budowę ronda oraz budowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i przeprowadzić analizę porównawczą obydwu rozwiązań. Po wyborze przez MZD wariantu rozwiązania, opracowana ma być dokumentacja ostateczna. Zadanie to obejmuje także opracowanie projektu fizycznych elementów uspokojenia ruchu na ul. Witosa, których wykonanie zapewnić ma wzrost bezpieczeństwa ruchu na tej ulicy. Po opracowaniu dokumentacji projektowej podejmowane będą starania o umieszczenie zadania w planie inwestycji na następne lata.

Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała.
Informuję wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”. Z aktami sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, strony mogą się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 404, w godzinach 8.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. (032) 4206 813.
  Odpowiedz
#4
Hałcnowskich miłośników jazdy na rolkach zapraszam na nowy tor rolkowy, otwarty dzisiaj przez Prezydenta Miasta oraz przedstawicielkę Wykonawcy robót na aleksandrowickim lotnisku. Trasa o długości ok. 800 m z dwiema pętlami do zawracania na końcach, zapewni bezpieczną zabawę z dala od ruchu drogowego i bez zagrożenia ze strony rowerzystów oraz pieszych. Warto dodać, że tor, na zlecenie MZD, zbudowała hałcnowska firma TOMART.

[Obrazek: 874e90ee002386e755d45f74]

A tak to wygląda na filmie: KLIKNIJ

  Odpowiedz
#5
Wszystkim, którzy niepokoją się, że nie otrzymali nowego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych informuję, że harmonogram taki (odrębny dla każdej posesji) dostępny jest na stronie internetowej SITA: KLIKNIJ
  Odpowiedz
#6
Pani Przewodnicząca Rady Osiedla Hałcnów zamieściła na forum (Rada Osiedla na bieżąco) taki komunikat:

Rada Osiedla Hałcnów wraz z radnym, panem Bronisławem Szafarczykiem organizuje na wniosek Aqua spotkanie, dotyczące projektowanej kanalizacji kolejnej części naszej dzielnicy. Spotkanie odbędzie się w czwartek, dn. 22.10.2015 o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 28. Mieszkańcy podanych ulic zostaną także powiadomieni bezpośrednio.

Wykaz ulic przewidzianych do skanalizowania w oparciu o Wariant IV Koncepcji:

ul. Wyzwolenia nr 423-455, 467, 487-521a, 444-462a, 484-494b
ul. Zalotników nr 5-7, 20
ul. Deszczowa
ul. Wawelska
ul. Okręgowa do nr 39a / 40 (strona nieparzysta / strona parzysta)
ul. Pisarska
ul. Do Lasu
ul. Zagrody od nr 71b / 80 do ul. Janowickiej
ul. Jowisza od Zagrody do nr 13a / 14
ul. Janowicka od nr 163 / 130 do ul. Zagrody
ul. Walecznych do nr 35 / 24
ul. Pod Kasztanem od ul. Janowickiej do ul. 13 Zakrętów
ul. 13 Zakrętów od ul. Oksywskiej do nr 167 / 170 (rejon skrzyżowania z ul. Pod Kasztanem)
ul. Pod Dębem od ul. 13 Zakrętów do nr rejonu budynków nr 31 / 24
ul. Oksywska od ul. 13 Zakrętów do nr rejonu budynków nr 31 / 40
ul. Grenady od nr 13 / 20 do ul. 13 Zakrętów

To pokłosie dyskusji, jaka odbyła się na zebraniu ROH z mieszkańcami wiosną br. - po której przedstawicielka firmy AQUA zadeklarowała przygotowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej i spotkania się z zainteresowanymi.
  Odpowiedz
#7
Dobra wiadomość dla mieszkańców Hałcnowa protestujących przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - stalowej wieży kratowej o wysokości 50 metrów wraz z oprzyrządowaniem na działce 1934/11, przy ul. Okręgowej w Bielsku-Białej - którzy zwrócili się do radnego Konrada Łosia z prośbą o pomoc i interwencję u Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Prezydent Miasta w decyzji z dnia 30.10.2015 r. odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej uzasadniając swoją decyzję następująco: "biorąc pod uwagę zdecydowany sprzeciw niemal wszystkich osób będących stronami postępowania oraz zbiorowy protest bardzo wielu innych osób mieszkających w sąsiedztwie projektowanej inwestycji, jak również fakt, że nie da się wykluczyć oddziaływania mającej powstać inwestycji na zdrowie mieszkańców oraz na środowisko, tut. organ uznał że zamierzona inwestycja nie zabezpiecza występujących w obszarze jej oddziaływania uzasadnionego interesu osób trzecich, czym narusza przepis art. 5 ust. 1 pkt 1d i pkt 9 ustawy Prawo budowlane."
W dniu 02.10.br. radny Łoś skierował do Prezydenta Miasta Bielska-Białej pisemną interwencję w której podkreślił, iż sprawa ma charakter rozwojowy, a ewentualne zlekceważenie problemu mieszkańców Hałcnowa przez Prezydenta Miasta może stać się kolejnym poważnym punktem zapalnym w naszym mieście.

Konrad Łoś jest radnym Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwość, jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa i nauczycielem akademickim. . Jest też jednym z założycieli Biura Interwencji Prawnej, które działa w strukturach Biura Poselskiego Posła Stanisława Pięty. W ramach społecznej misji tego biura udziela tam od ośmiu lat bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic.
  Odpowiedz
#8
Niektóre uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej
Na listopadowej Sesji Rada Miejska Bielska-Białej dokonała zmiany swojego składu osobowego. Miejsce Grzegorza Pudy, który został posłem na Sejm RP, zajęła nowa radna Barbara Waluś z Lipnika. Na sesji tej radni wybrali także 15 osobową Radę Seniorów, mającą konsultować wszelkie poczynania miasta mogące dotyczyć osób powyżej 60 roku życia.
Podjęto wiele kolejnych uchwał – między innymi w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II (25.700 zł) z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu sprzętu specjalistycznego; w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (o 3 gr i o 7 gr – co wynika z deflacji) i utrzymania wysokości pozostałych stawek podatku od nieruchomości prywatnych; w sprawach wysokości stawek podatku od środków transportowych i opłaty targowej; likwidacji opłat od posiadania psów oraz w sprawie utrzymania na kolejny rok dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podjęto również uchwałę o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa pomiędzy przyszłym węzłem drogowym Suchy Potok a ulicą Wyzwolenia (w rejonie ulic m.in. Księży Las, Malborska, Marglowa, Serdeczna, Przyjaźni). W zmienionym planie mają zostać uwzględnione uwarunkowania dotyczące obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
Wiele emocji i dyskusji wzbudziły projekty uchwał regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi (stawki opłat, sposób i zakres świadczenia usług w tym zakresie, regulamin utrzymania czystości i porządku). Ostatecznie, głosami radnych PO i Komitetu Jacka Krywulta, uchwały zostały przyjęte – radni PiS wstrzymali się od głosu.
Rada Miejska podjęła też uchwałę w sprawie określenia stref cen przy przewozie osób i ładunków taksówkami. Granica pierwszej strefy została rozszerzona i obecnie na terenie naszej dzielnicy przebiegać będzie mniej więcej linią ulic Hałcnowska – Wyzwolenia – Przyjaźni. Mapa, orientacyjnie pokazująca nowy zasięg stref, umieszczona została na hałcnowskiej stronie internetowej http://www.halcnow.pl .
Treści wszystkich przyjętych uchwał znaleźć można na stronie internetowej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

Program ochrony powietrza atmosferycznego
Od wielu lat miasto realizuje „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”. Rada Miejska podjęła uchwałę o kontynuowaniu tego programu w roku 2016. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela miastu preferencyjnej pożyczki na finansowanie dotacji do modernizacji kotłowni w prywatnych budynkach. W 2015 roku miasto dofinansowało w ten sposób wymianę 100 kotłów centralnego ogrzewania, a na rok 2016 przewidziano możliwość dotowania 150 takich modernizacji. Przyjęty Regulamin daje możliwość uzyskania zwrotu 75% wartości kosztorysowej modernizacji, jednak nie więcej, aniżeli 6 tys. zł.
Powietrze w mieście, w tym także w naszej dzielnicy, staje się coraz bardziej zanieczyszczone. Trujące dymy z kominów zagrażają naszemu zdrowiu, każdy z nas powinien więc zadbać o to, by ograniczyć emisję szkodliwych składników. Właścicieli domów, którzy mają jeszcze tradycyjne kotłownie węglowe, zachęcam do skorzystania z dofinansowania modernizacji tych kotłowni. Tym samym damy sobie szansę na oddychanie czystszym powietrzem i na zachowanie lepszego stanu zdrowia. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można w Urzędzie Miejskim.

Święta na Bielskiej Starówce – 19 i 20 grudnia 2015 r.
Impreza „Święta na Starówce” organizowana jest przez Urząd Miejski już po raz dziewiąty. Organizatorzy chcą mieszkańcom miasta stworzyć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Będą przypominane tradycyjne zwyczaje i obrzędy, a na kiermaszu można będzie degustować różne wyroby kojarzące się ze świątecznym okresem i poczynić odpowiednie zakupy. Na estradzie wystąpią różne zespoły wykonujące kolędy i pastorałki – w tym Studio Piosenki z Domu Kultury w Hałcnowie. Gwiazdą imprezy będzie Ania Wyszkoni, która z koncertem „Kolędy Wielkie” ma wystąpić o godz. 17.00 w niedzielę 20 grudnia. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci – w dwóch punktach zorganizowane będą bezpłatne warsztaty – zdobienie pierniczków i ciastek oraz wykonywanie kartek i ozdób choinkowych, natomiast Mikołaj częstował będzie łakociami.
„Święta na Starówce” odbywać się będą w Bielsku-Białej na Rynku Starego Miasta i na Placu Chrobrego (gdzie na schodach obok fontanny ustawiony zostanie telebim, który przekazywał będzie obraz i dźwięk ze sceny na Rynku) w dniach 19 i 20 grudnia 2015 r. w godzinach od 12.00 do 21.00, a poprzedzone będą kilkudniowym (od 15 do 18 grudnia) Jarmarkiem Świątecznym „Idą Święta”. Jarmarkowi również towarzyszyć będzie wiele imprez artystycznych i koncertów. Wystąpi między innymi Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Beskidzka, Kapela Śtyry, grupa kolędnicza Ucha, uczestnicy programu The voice of Poland i wiele innych.
Zachęcam do udziału w tej imprezie, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Uspokojenie ruchu na ulicy Kryształowej
2,5 letnie starania mieszkańców ul. Kryształowej, Rady Osiedla Hałcnów oraz radnych Rady Miejskiej, skłoniły Urząd do działań, mających skutecznie uspokoić i ograniczyć ruch na tej ulicy. Zarządzający ruchem zdecydował się na zainstalowanie kilku progów zwalniających o innej, aniżeli na pozostałych ulicach naszej dzielnicy, konstrukcji. Pojawienie się progów stanowi pewne zaskoczenie dla kierowców przejeżdżających tamtędy tranzytem, a mieszkańcy mają nadzieję, że przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu i prędkości pojazdów – choć zastosowany kształt progów zdaje się nie rokować takich nadziei… Tak, czy inaczej, rozwiązanie takie uznać trzeba za połowiczne.
Podobny problem ruchowy występuje na innych ulicach dzielnicy, którymi kierowcy starają się dojechać do drogi ekspresowej (Murarzy, Kolonia, Architektów, Żywa). Docelowo jednak ruch na tych ulicach uporządkować może jedynie zbudowanie ulicy tzw. Nowohałcnowskiej. Nowa dokumentacja projektowa budowy tej ulicy ma zostać ukończona w pierwszym kwartale przyszłego roku, potem czeka nas batalia o umieszczenie budowy ulicy w planie budżetowym na kolejne lata.

Kontynuacja budowy chodnika na ul. Janowickiej
Tegoroczny zakres budowy kanalizacji deszczowej został już zrealizowany. Wykonawca robót przystąpił do przebudowy przepustu na potoku obok Delikatesów Centrum. Ciąg dalszy robót nastąpi w przyszłym roku.
Przypominam, że roboty prowadzone są bez wyłączenia ulicy z ruchu, zachowajmy więc ostrożność, bądźmy wyrozumiali i nie utrudniajmy pracy drogowcom.
  Odpowiedz
#9
Niektóre uchwały Rady Miejskiej
Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej odbyła się 9 lutego. Podjęto na niej kilkadziesiąt uchwał. Najbardziej istotne spośród nich, to:
- Bieżące korekty uchwały budżetowej i w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta,
- Uchylenie uchwały w sprawie opłaty targowej, co skutkuje likwidacją tej opłaty,
- Przyjęcie do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej”,
- Szereg uchwał o likwidacji placówek oświatowych,
- Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi,
- Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych (między innymi z terenu naszego osiedla ulicy Pawła Bobka oraz ulicy Lawendowej),
- Uchwały dotyczące gospodarki przestrzennej (zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – na terenie naszego osiedla w zakresie przebiegu przyszłej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej)
Kilka dni przed sesją, Prezydent Miasta wycofał projekty uchwał w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 im. Janusza Korczaka oraz Gimnazjum Specjalnego nr 20. Tym samym w placówkach tych nadal prowadzone będzie nauczanie.
Treści wszystkich przyjętych uchwał znaleźć można na stronie internetowej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.


Przebudowa skrzyżowania ulic Wyzwolenia - Witosa
Jak już informowałem, MZD zlecił wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Witosa. Projektant opracował już wariantową koncepcję rozbudowy skrzyżowania obejmującą budowę ronda oraz budowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i przeprowadził analizę porównawczą obydwu rozwiązań. Z rysunkami przedstawiającymi planowane rozwiązania oraz z analizą porównawczą opracowanych wariantów zapoznać się można na forum hałcnowskiej strony internetowej (zakładka: Inwestycje w Hałcnowie), a także na moim profilu Facebooka. Autorzy dokumentacji zaprezentowali projekt na lutowym zebraniu Rady Osiedla Hałcnów. Zebrani zgłosili szereg uwag, które projektanci przeanalizują pod kątem możliwości uwzględnienia, po czym wnioski zaprezentują Radzie Osiedla. Po wyborze jednego z wariantów nastąpi dalszy tok projektowania.


Moje interwencje
W listopadzie ubiegłego roku, na prośbę mieszkańców ul. 13 Zakrętów, zwróciłem się do Wydziału Komunikacji z prośbą o analizę organizacji ruchu istniejącej na tej ulicy. Zdaniem mieszkańców, zastosowana na skrzyżowaniach tej ulicy zasada pierwszeństwa przejazdu dla pojazdów nadjeżdżających z prawej strony nie jest właściwym rozwiązaniem. W odpowiedzi Wydział Komunikacji stwierdził:
- w/w ulica, jak również ulice do niej przyległe są drogami gminnymi objętymi strefowym ograniczeniem prędkości do 30km/h i służą wyłącznie jako dojazd do zabudowy jednorodzinnej,
- szeroko przyjętą i stosowaną zasadą jest, aby na drogach układu uzupełniającego nie wskazywać dróg z pierwszeństwem przejazdu. Nieoznakowane skrzyżowania, na których obowiązuje reguła prawej dłoni, pełnią funkcję naturalnego uspokojenia ruchu w tym obszarze,
- dla poprawienia warunków widoczności, MZD może na wniosek mieszkańców zainstalować lustra drogowe.
W imieniu mieszkańców poprosiłem o zainstalowanie luster na kilku skrzyżowaniach tej ulicy.
Mieszkańcy zgłosili mi także problem zagrożenia bezpieczeństwa pieszych, którzy chcą przekraczać jezdnię ul. Janowickiej na skrzyżowaniu z ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk. Uwagi te przekazałem do MZD oraz do Wydziału Komunikacji, prosząc o rozpoznanie sprawy. Miejski Zarząd Dróg poinformował, że podejmie odpowiednie działania, które powinny poprawić sytuację – przeanalizuje możliwość wykonania fragmentu chodnika w rejonie posesji nr 33 oraz wprowadzenia elementów uspokojenia ruchu na ul. Siostry M. Szewczyk”.
W związku z tragicznym wypadkiem na ul. Hałcnowskiej, do którego doszło tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, zwróciłem się w trybie interpelacji do Prezydenta Miasta z prośbą o analizę, czy jedną z przyczyn tego zdarzenia mogły być zaniedbania za strony służb miejskich. W odpowiedzi podpisanej przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta, pana Henryka Juszczyka stwierdzono, iż „Dyspozytornia SITA ZOM S.A. nie otrzymała żadnych sygnałów od jednostek, z którymi jest w stałym kontakcie (Policja, Straż Miejska, MZK, MZD) o występujących utrudnieniach w ruchu drogowym w tym okresie. Na wskazany odcinek ul. Hałcnowskiej, pługoposyparka została wezwana przez Policję dopiero po porannym zdarzeniu drogowym (w międzyczasie ruch drogowy na ul. Hałcnowskiej nie był przez Policję wstrzymany, co świadczy o braku zagrożeń w tym rejonie)”. Z całą treścią odpowiedzi zapoznać się można na forum hałcnowskiej strony internetowej (zakładka: Poletko Rady Miejskiej – Interwencje radnego).
Na moją prośbę Miejski Zarząd Dróg przeanalizował oznakowanie rejonu przejścia dla pieszych na ul. Janowickiej – w rejonie skrzyżowania z ul. 13 Zakrętów. W wyniku tej analizy dokonano zmian oznakowania, a przed przejściem zainstalowano na jezdni tzw. punktowe elementy odblaskowe. Wprowadzone zmiany powinny poprawić widoczność, a przez to podnieść poziom bezpieczeństwa pieszych – w tym szczególnie dzieci szkolnych korzystających z tego przejścia. Podobne zabezpieczenia mają też zostać wykonane na przejściu usytuowanym na ul. Wyzwolenia – przy ul. Księżycowej.
Zwróciłem się również do Wydziału Gospodarki Miejskiej z prośbą o przekazanie w trwały zarząd Miejskiego Zarządu Dróg sięgaczy ulic Braka i Agronomówka. Odpowiednie prace geodezyjne zostały już rozpoczęte.
  Odpowiedz
#10
Zmian personalnych ciąg dalszy.

Na ostatniej (lutowej) Sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej zdecydowano, że Radny Piotr Ryszka przechodzi do Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, a ja do Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Sportu.

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, członkowie Komisji jednogłosnie powierzyli mi funkcję zastępcy przewodniczącego tejże.
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości