• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Interwencje radnego
Z prac Rady Miejskiej

Na grudniowej sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę budżetową na rok 2018. W uchwale zaplanowano wydatki na poziomie 1,211 mld zł, a dochody 1,106 mld zł, z czego dochody bieżące 954 mln zł, dochody majątkowe 152 mln zł. Takie planowanie wydatków powoduje, że miasto zmuszone jest zaciągnąć 138 mln zł kredytu.
Na dochody bieżące składają się między innymi podatki i opłaty (212 mln zł) oraz udziały w podatkach PIT, CIT (302 mln zł), które kolejny już rok znacząco rosną w wyniku dobrej koniunktury w kraju oraz przedsiębiorczości mieszkańców miasta. Subwencja ogólna ma wynosić 228 mln zł, a dotacje celowe 159 mln zł – w tym 86 mln zł na program 500 plus. Dochody ze środków unijnych zaplanowano na poziomie 146 mln zł, jednak ich wpływ uzależniony jest od realizacji wydatków inwestycyjnych. Największe wydatki miasta są ponoszone na oświatę (377 mln zł), pomoc społeczną wraz z rodziną (200 mln zł) oraz transport i łączność (310 mln zł).  W tym ostatnim dziale największe wydatki zaplanowano na realizację takich zadań, jak:
-       Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 ulice Cieszyńska i Międzyrzecka – 100,3 mln zł (w tym środki z Unii Europejskiej 59,6 mln zł)
-       Rozbudowa drogi krajowej 52 ulice Krakowska i Żywiecka – 60,5 mln zł (w tym środki z Unii Europejskiej 50,9 mln zł)
-       Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego 14,2 mln zł (w tym środki z Unii Europejskiej 11,8 mln zł)
W budżecie ujęto realizację kilku zadań ważnych dla Hałcnowa. Są to między innymi:
-       Rozpoczęcie budowy ulicy KDZ-1 od węzła Rosta do ul. Hałcnowskiej (tzw. ulica Nowohałcnowska) – 6,0 mln zł
-       Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia
-       Opracowanie projektu budowy przedszkola na działce u zbiegu ulic Janowicka – Jasińskiego
-       Opracowanie projektu koncepcyjnego budowy chodnika na ul. Krzemionki
-       Modernizacja placu zabaw przy ul. Księży Las
-       Remonty bieżące dróg i ulic
Za przyjęciem tak skonstruowanej uchwały głosowali radni Platformy Obywatelskiej oraz radni Komitetu Wyborczego Jacka Krywulta. Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości, w budżecie umieszczono wiele zadań właściwych z punktu widzenia prowadzenia gospodarki zrównoważonego rozwoju miasta, a także istotnych dla jego mieszkańców. Niemniej jednak zrealizowanie planowanych wydatków w dziale „transport i łączność” jest mało prawdopodobne. Przyjęcie wydatków na poziomie 100 mln zł na rozbudowę drogi 942 jest nierealne wobec nieważnego pozwolenia na budowę, a także wobec braku rozpatrzenia skargi w NSA. Nawet gdyby przeszkody te udało się pokonać, to uzyskanie przerobu na planowanym poziomie ocenić należy jako mało możliwe. Podobnie, choć w nieco mniejszej skali, ocenić należy realność przerobu 60 mln zł  na zadaniu obejmującym rozbudowę drogi krajowej  52. Mając na uwadze bardzo słaby procent realizacji znacznie mniejszych wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach (w roku 2016 wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 89,5% planu, w tym wydatki majątkowe na poziomie 64,7% planu – i to po wielokrotnych zmianach budżetowych na przestrzeni roku), trudno uwierzyć, że w roku 2018 założenia planu zostaną zrealizowane. Dlatego też radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu.
Na sesji wniosłem trzy interpelacje:
  1. Interpelacja – wniosek o objęcie wszystkich przejść dla pieszych audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego celem ma być wyspecyfikowanie i wyeliminowanie rozwiązań mogących zagrażać bezpieczeństwu pieszych.
  2. Interpelacja w sprawie lekceważenia mieszkańców Hałcnowa przez urzędników Urzędu Miejskiego, jakim nazwać należy brak przedstawicieli Urzędu na zebraniu z mieszkańcami, zwołanym przez Radę Osiedla Hałcnów w sprawie propozycji usytuowania progów zwalniających na ulicach dzielnicy.
  3. Interpelacja w sprawie zauważonych przeze mnie błędów w dokumentacjach projektowych, na podstawie których wprowadzono lub ma się zamiar wprowadzać, progi zwalniające na ulicach Hałcnowa.
 
Budowa ulicy Nowohałcnowskiej
Jak już wyżej napisałem, w uchwale budżetowej na rok 2018 zapewniono 6,0 mln zł na rozpoczęcie budowy ulicy Nowohałcnowskiej, mającej zapewnić nowe połączenie komunikacyjne dla naszej dzielnicy – o co od początku kadencji usilnie zabiegałem. Rada Miejska na tej samej sesji przyjęła jeszcze jedną uchwałę – „Wieloletnią prognozę finansową”, w której przewidziano finansowanie budowy tej ulicy przez kolejne trzy lata (rok 2019 - 12 mln zł, rok 2020 - 6,0 mln zł). Tak więc, jeżeli nie zajdą jakieś szczególne przeszkody, to w roku 2020 do węzła Rosta będziemy dojeżdżać nową ulicą, a tym samym odetchną mieszkańcy ulic Kryształowa, Architektów, Kolonia, Żywa i Murarzy. MZD ogłosił już przetarg na budowę ul. Nowohałcnowskiej, a otwarcie ofert nastąpić ma 10 stycznia 2018 r.  Ulica Nowohałcnowska będzie miała spore znaczenie komunikacyjne nie tylko dla Hałcnowa, ale także dla Komorowic. Z pewnością zmieni się rozkład ruchu na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego - Hałcnowska, które już obecnie jest mało wydolne. Dlatego też od dłuższego czasu, wraz z Radą Osiedla Komorowice Krakowskie, prowadzę starania o jego przebudowę. MZD, chcąc podjąć decyzję o jak najbardziej racjonalnym kształcie skrzyżowania, zlecił opracowanie stosownej analizy ruchowej, a jej wyniki mają nam przedstawić na początku stycznia 2018 r. naukowcy z Politechniki Krakowskiej.
Pragnę poinformować, że na portalu społecznościowym Facebook uruchomiłem nowy profil „Budujemy Nowohałcnowską”, na którym zamieszczam wszelkie informacje dotyczące realizacji tej inwestycji. Zapraszam do zapoznania się z nim i do wyrażania swoich opinii, a także do dyskutowania na ten temat.
 
Obwodnica centrum Hałcnowa
Po zbudowaniu ul. Nowohałcnowskiej, czyli w oficjalnym aktualnie nazewnictwie drogi KDZ-1, zdecydowanie zmieni się rozkład ruchu na ulicach Hałcnowa. Zapewne większy ruch, aniżeli dotąd, będzie na ulicach Wyzwolenia i Hałcnowska - a tym samym na rondzie. W kwietniu 2017 r. zwracałem na to uwagę władz miasta, wnioskując o zmodernizowanie tego skrzyżowania. Nie dość na tym, według analizy wykonanej ostatnio przez specjalistów Politechniki Krakowskiej, natężenie ruchu na rondzie przekracza już jego przepustowość. W tej sytuacji trzeba poszukiwać innych rozwiązań, które mogłyby zmniejszyć natężenie ruchu w centrum Hałcnowa. Jedynym takim rozwiązaniem może być obwodnica centrum Hałcnowa – rozwiązanie drogowe przewidziane w obowiązującym dla centrum naszej dzielnicy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Już rok temu, w styczniu 2016 roku, skierowałem do Prezydenta Miasta interpelację, w której wnioskowałem o podjęcie współdziałania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  dla wspólnej budowy tej obwodnicy – co miałoby nastąpić podczas budowy drogi ekspresowej S1.   Miasto podjęło rozmowy w tej sprawie, a GDDKiA widzi możliwość sugerowanej przeze mnie współpracy. Według założeń ma to być droga kat. L (lokalna), jednak o niektórych parametrach klasy Z (zbiorcza) - na przykład pasy ruchu o szerokości 3,0 m.
Więcej szczegółów na ten temat znaleźć można na drugim, uruchomionym przeze mnie na portalu społecznościowym Facebook profilu, nazwanym „TAK – dla obwodnicy centrum Hałcnowa”. Zapraszam do jego odwiedzenia i do podjęcia ewentualnej dyskusji na temat przebiegu tej drogi i innych problemów związanych z jej realizacją.
 
Nowe przedszkole dla Hałcnowa (a może także żłobek i basen)
Od dawna przybywa w Hałcnowie mieszkańców, przybywa młodych rodzin, a tym samym dzieci, zaś przedszkole nie mieści się w budynku dla niego przeznaczonym. Kilka jego oddziałów zajmuje miejsce w szkole podstawowej, wskutek czego uczniowie muszą się uczyć się na dwie zmiany. Od dawna więc, wraz z naszymi placówkami oświatowymi, postuluję u władz miasta o budowę nowego przedszkola. Rok temu, na wniosek Gminy Bielsko-Biała, Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przedszkola na działce u zbiegu ulic Janowicka - Jasińskiego. Jest to dość duża działka o powierzchni ponad 14 tys. m², dobrze usytuowana i skomunikowana. Czy na takiej działce może funkcjonować coś więcej, aniżeli przedszkole? Czy nie powinniśmy rozważyć przynajmniej możliwości usytuowania na niej i realizowania kilku innych funkcji? Oprócz przedszkola, także na przykład żłobka i basenu mogącego służyć młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności?  Planując inwestowanie na jakimkolwiek terenie, należy mieć na uwadze możliwości jego zagospodarowania, ale także potrzeby lokalnej społeczności. Spełnianie jednej z funkcji nie powinno zablokować możliwości rozwoju - jeżeli tylko taka możliwość istnieje. Taki był cel wystąpienia, które wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Przemysławem Drabkiem skierowaliśmy do Prezydenta Miasta w lutym 2017 r. – wnioskując o przeanalizowanie możliwości terenowych dla budowy na tej działce – przedszkola, żłobka oraz basenu. Chcąc przekonać władze miasta do konieczności racjonalnego rozlokowania obiektów na działce, odbyłem także kilka rozmów i spotkań. Po ostatnim z nich wystosowałem do Naczelnika Wydziału Inwestycji pismo, w którym podkreślam konieczność takiego właśnie działania i zwracam uwagę na inne uwarunkowania – prosząc równocześnie o takie prowadzenie prac projektowych i inwestycyjnych, by nie zamknąć możliwości budowy tam w przyszłości basenu. Równocześnie pan Drabek złożył interpelację, w której wnioskuje o przystąpienie miasta do realizacji rządowego programu MALUCH+”2018” wspierającego rozwój instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat.
Na portalu społecznościowym Facebook uruchomiłem kolejny profil „Żłobek – Przedszkole – Basen w Hałcnowie”, na którym zamieszczam wszelkie informacje dotyczące przygotowań i realizacji tej inwestycji. Zapraszam do zapoznawania się z nimi i do wyrażania swoich opinii, a także do dyskutowania na ten temat.
 
Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia
Dobre warunki atmosferycznych sprzyjają kontynuowaniu budowy chodnika na ul. Wyzwolenia. Wykonawca przystąpił już do zabudowywania obrzeża i gromadzi brukową kostkę betonową. Tempo robót jest znacznie wyższe, aniżeli przewidywał to harmonogram opracowany przez MZD. W tej sytuacji pojawiła się szansa, by inwestycję ukończyć już w roku bieżącym. Zobaczymy, czy będzie to realne.
 
Różne remonty – nie tylko drogowe
W ostatnich dniach grudnia (w konsekwencji mojej obszernej interpelacji przedłożonej Prezydentowi Miasta na sesji w listopadzie, a dotyczącej zaniedbanego moim zdaniem centrum Hałcnowa) zrealizowano na terenie dzielnicy wiele robót, między innymi:
-       Wymieniono fragment nawierzchni na ul. Janowickiej przy dojeździe do przejścia dla pieszych obok skrzyżowania z ul. 13 Zakrętów.
-       Wymieniono nawierzchnię na odcinku ok. 50 m ul. S.M. Szewczyk (o co już od dłuższego czasu zabiegałem).
-       Poprawiono odprowadzanie wody przed progami na ul. S.M. Szewczyk.
-       Doraźnie wypełniono ubytki nawierzchni na drodze znajdującej się na zapleczu sklepu „Kosmos” (remont w obrębie zjazdu z ul. Wyzwolenia z użyciem masy bitumicznej ma być wykonany już w nowym roku).
-       Poprawiono stan nawierzchni na ul. Hałcnowskiej.
-       Przycięto żywopłoty na ul. Janowickiej i przed budynkiem poczty
Warto zaznaczyć, że kilka moich uwag zbiegło się z podobnymi uwagami, zgłoszonymi Urzędowi przez Radę Osiedla Hałcnów.
  Odpowiedz
Z prac Rady Miejskiej 
Dobra wiadomość dla mieszkańców miasta, których dzieci korzystają z miejskich przedszkoli. Rada Miejska przyjęła na sesji uchwałę zwalniającą z konieczności ponoszenia opłat za korzystanie z przedszkoli ponad limit (5 godz. dziennie), a dotyczy to między innymi tych rodziców, którzy rozliczają się z fiskusem w Bielsku-Białej i mieszkają w naszym mieście. Podjęta została uchwała dotycząca ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, pozwalająca kontynuować udzielanie dopłat do wymiany kotłów centralnego ogrzewania w budynkach prywatnych – na co miasto zaciągnie pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Rada miała tez podjąć uchwałę o sporych zmianach w sposobie realizowania projektów Budżetu Obywatelskiego, jednak radni uznali, że potrzeba więcej czasu, by zmiany te dokładnie przedyskutować. Projekt uchwały w tej sprawie został zdjęty z porządku obrad. Jedną z propozycji jest na przykład przyjęcie głosowania wyłącznie poprzez Internet.
W ramach interpelacji ponownie przedłożyłem szereg uwag dotyczących sposobu zarządzania ruchem na drogach. Zwróciłem uwagę na konieczność konsultowania z mieszkańcami kontrowersyjnych zmian w organizacji ruchu (na przykład progów zwalniających) i wezwałem służby miejskie do przeprowadzenia analiz bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść przez jezdnie.
 
Budowa ulicy Nowohałcnowskiej
Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Najpierw z firmą RADEX Sp. z o.o. została podpisana umowa na realizację zadania a potem 12 lutego br. przekazano wykonawcy plac budowy. Z kolei w dniu 28 lutego br. otwarto oferty przetargowe na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
Na realizację zamówienia inwestor zamierzał przeznaczyć ok. 341 tys. zł. Złożono pięć ofert:
-       R.H. KONTRAKT Rafał Heller (Skoczów) - niecałe 220 tys. zł
-       INWEST-COMPLEX Sp. z o.o. (Gliwice) - ponad 270 tys. zł
-       NORDA Rafał Kleist (Bielsko-Biała) - blisko 187 tys. zł
-       INFRACOMPLEX Tomasz Wrzosek (Bystra) - 269 tys. zł
-       INTEGRAL Sp. z o.o. (Katowice) - nieco ponad 257 tys. zł.
Kilka tygodni temu wystąpiłem do MZK z pytaniem, czy przewiduje zmiany przebiegu linii autobusowych po udostępnieniu budowanej ul. Nowohałcnowskiej. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że po oddaniu nowej drogi do użytkowania, zostanie na nią przełożona trasa linii autobusowej nr 12 relacji Mikuszowice Błonia ATH – Hałcnów Kościół. Do MZD skierowałem więc pytanie, czy w rejonie ronda projektowanego na skrzyżowaniu ulic Hałcnowska – Nowohałcnowska przewidziano usytuowanie przystanków autobusowych. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że w tym rejonie nie przewiduje się budowy zatok autobusowych. Jak w piśmie zaznaczono, takie rozwiązanie było konsultowane z Radą Osiedla Komorowice i zostało przez nią pozytywnie zaopiniowane. Z Radą Osiedla Hałcnów zagadnienie usytuowania przystanków nie było konsultowane. W tej sytuacji mieszkańcy rejonu ulic Barkowska – Odrowąża, chcący skorzystać z linii jeżdżących poprzez ul. Nowohałcnowską,  będą musieli dochodzić do przystanków usytuowanych przy ul. Rodzinnej, lub też przy węźle Rosta.
 
Nowe przedszkole
Kontynuowane są prace projektowe ukierunkowane na opracowanie tzw. programu funkcjonalno – użytkowego (pfu). Powodowany zapytaniami mieszkańców zgłosiłem wniosek, by nowe przedszkole było przygotowane do pełnienia roli przedszkola integracyjnego. Jak solennie zapewnił mnie architekt opracowujący  pfu (a potwierdził urzędnik pilotujący to zadanie), inwestycja ma spełniać wszelkie wymogi stawiane obiektom integracyjnym.
 
Podmycie pobocza ul. Wyzwolenia
Pod koniec grudnia ubiegłego roku informowałem MZD, że na odcinku ul. Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Zalotników – Krzemionki, wody potoku przebiegającego wzdłuż ulicy zniszczyły skarpę i podmyły pobocze po południowej stronie ulicy. Sytuacja ma tendencję postępującą, co może grozić nawet uszkodzeniem jezdni. Już obecnie można ją określić jako zagrażającą bezpieczeństwu uczestników ruchu. Niezbędne jest więc niezwłoczne podjęcie robót naprawczych. MZD, „już” po miesiącu od mojej informacji, wystąpił do administratora cieku wodnego o podjęcie działań naprawczych. Zarząd drogi wprowadził też pewne zabezpieczenia poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania. Równocześnie poinformowano mnie, że w 2015 roku przygotowany został projekt przebudowy odwodnienia ulicy Wyzwolenia, jednak z uwagi na brak zgody właścicieli posesji, nie można było wystąpić o pozwolenie na budowę, stąd przebudowa została zaniechana.
  Odpowiedz
Z prac Rady Miejskiej
Na marcowej sesji Rady Miejskiej, po wielu dyskusjach i sporach, przyjęta została uchwała dotyczącą Budżetu Obywatelskiego na kolejny rok. Dość powiedzieć, że jeszcze podczas trwania sesji powstała III wersja załącznika określającego zasady i tryb przeprowadzania BO - a punkt, w którym dyskutowano na ten temat, został przesunięty na koniec obrad. W efekcie wniosków złożonych przez mieszkańców, organizacje społeczne oraz rady osiedli, wprowadzono wiele zmian. Przyjęto, że projekty osiedlowe mogą być na kwotę 100 tys. zł a ogólnomiejskie do 750 tys. zł. Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu głosowania, które będzie wyłącznie elektroniczne. Prezydent Miasta wyznaczy punkty konsultacyjne i wyposaży je w odpowiednie urządzenia. Oczywiście głosować będziemy mogli także z wykorzystaniem własnych komputerów, czy smartfonów. Udało się "obronić" dotychczasową możliwość realizowania projektów BO na terenie placówek oświatowych - które w pierwotnej wersji Zasad proponowanych przez Prezydenta Miasta, były z tej "akcji" wyłączone. Wzrasta rola rad osiedli - ich zadaniem będzie opiniowanie propozycji projektów BO i ich ocena z punktu widzenia zasadności na terenie osiedla.
Jesienią ubiegłego roku składałem interpelację wskazującą na zaniedbanie centrum Hałcnowa, zawierającą wiele przykładów takiego zaniedbania (wraz z dokumentacją fotograficzną). W jej efekcie służby miejskie podjęły szereg prac porządkujących, jednak ich zakres oceniam jako niewystarczający. Wobec tego złożyłem kolejną interpelację, wskazującą na konieczność podjęcia szerszych działań. Mam tu na celu opracowanie dokumentacji, która zdefiniuje podstawowe potrzeby i wskaże kierunki oraz możliwości ich realizacji dla odpowiedniego zagospodarowania szeroko rozumianego centrum Hałcnowa, a następnie umieszczenie zadania w planach inwestycyjnych na kolejne lata. Moim celem jest dążenie do uzyskania przestrzeni publicznej stanowiącej kompleksowe uzupełnienie oferty czasowego relaksu i wypoczynku.  Centrum dzielnicy powinno być dostępnym, przyjaznym miejscem spotkań i integracji społecznej, wyposażonym w oryginalną identyfikację wizualną podkreśloną odpowiednio zaprojektowaną zielenią, grafiką nawierzchni i elementami małej architektury. Jeżeli można było zaprojektować i zrealizować cieszące mieszkańców Komorowic Krakowskich centrum dzielnicy, to podobny efekt można zapewne osiągnąć także w Hałcnowie. Hałcnowianie zasługują, by centrum ich dzielnicy nie tylko nie było zaniedbane, ale by stanowiło przykład gospodarskiego podejścia władz miasta do potrzeb mieszkańców dzielnic położonych w oddaleniu od centrum.
Druga moja interpelacja wskazywała na wiele błędów w dokumentacji projektowej, według której realizowana ma być w roku bieżącym dalsza przebudowa ul. Stojałowskiego i Plac Opatrzności Bożej. Jak stwierdziłem, te same elementy układu drogowego inaczej zaprojektowano w części projektu, dla którego Urząd wydał pozwolenie na budowę, a inaczej w części, dla której ten sam Urząd wydał zatwierdzenie organizacji ruchu! Taka sytuacja, nie dość, że świadczy o braku współpracy pomiędzy wydziałami Urzędu Miejskiego i braku nadzorczej koordynacji pracy wydziałów, to może negatywnie wpłynąć na termin realizacji zadania.
 
 
Budowa ulicy Nowohałcnowskiej
Jak już informowałem, po wybudowaniu ul. Nowohałcnowskiej, MZK zamierza przełożyć przebieg linii nr 12 na tę ulicę. Podczas projektowania nie przewidziano jednak budowy zatok autobusowych i usytuowania przystanków w rejonie ronda na skrzyżowaniu ulic Hałcnowska - Nowohałcnowska. Tym samym wielu mieszkańców rejonu ulic Odrowąża, Barkowska będzie miało utrudniony dostęp do korzystania z tej linii autobusowej – którą przecież dojechać można aż do Szpitala Wojewódzkiego. Wystąpiłem więc do Prezydenta Miasta z wnioskiem o rozważenie uzupełnienia inwestycji o budowę brakujących przystanków.
Z treścią mojego wystąpienia można zapoznać się na prowadzonym przeze mnie facebookowym profilu „Budujemy Nowohałcnowską”.
 
Nowe przedszkole
Analizując opracowywany tzw. projekt funkcjonalno – użytkowy przedszkola stwierdziłem, że koncepcja architektoniczna nieprawidłowo rozwiązuje problem skomunikowania projektowanego obiektu z układem ulic. W korespondencji, jaką skierowałem do władz miasta, Miejskiego Zarządu Dróg i do projektanta, zwróciłem uwagę na nieprawidłowy kształt skrzyżowania ulicy Jasińskiego z ul. Janowicką, co w połączeniu ze zjazdem do przedszkola generować może powstawanie sytuacji kolizyjnych. Wskazałem też na brak połączenia terenu przedszkola z ul. Sucharskiego oraz na nieprawidłowe rozwiązania projektowanego parkingu. Do pisma dołączyłem także opracowaną przeze mnie koncepcję wskazującą pożądany kierunek projektowania rozwiązań drogowych. Miejski Zarząd Dróg podzielił moje spostrzeżenia i w wydanych wytycznych zalecił projektantowi odpowiednie rozwiązanie problemu.
Treść pisma MZD dostępna jest na prowadzonym przeze mnie facebookowym profilu „Żłobek, Przedszkole, Basen w Hałcnowie ”.
 
Dojazd autobusem do Szpitala Wojewódzkiego
Wiele osób podnosiło ostatnio problem dojazdu do Szpitala Wojewódzkiego jedną linią autobusową bez przesiadek. Ostatnio mówiono o tym na zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla Hałcnów. Informuję więc, że już od dawna linia autobusowa nr 12, którą docelowo można dojechać z Hałcnowa na Błonia, przejeżdżą ulicą Boboli, gdzie obok Szpitala Wojewódzkiego ma swój przystanek. Autobus ten odjeżdża z przystanku „Hałcnów Kościół” o godzinach 5.08,  6.25, 7.55,  13.15,  14.50,  16.20,  21.20, 22.40.
 
1% podatku od emerytów dla potrzebujących
Koniec kwietnia, to termin ostatecznego rozliczenia się z urzędem skarbowym. Warto w tym rozliczeniu przekazać 1% podatku na wsparcie finansowe wybranej instytucji zajmującej się istotną społecznie działalnością, lub też wsparcie osobom potrzebującym – jakich wiele w naszej społeczności. 
Jak jednak mogą to zrobić emeryci i renciści, którzy z urzędem skarbowym nie rozliczają się samodzielnie, bo robi to za nich ZUS? Także oni mają możliwość przekazania 1% swojego podatku wskazanym przez nie osobom lub organizacjom pożytku publicznego. Wystarczy tylko wypełnić odpowiedni druk PIT-OP OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU 1% PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO  i dostarczyć do urzędu skarbowego.  Druk taki pobrać można ze strony internetowej http://www.pit.pl/pit-op/   
Jak druk wypełnić:
PIT-OP OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU 1% PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Za Rok 2017
Punkt A               Drugi Urząd Skarbowy
                               ul. gen. St. Maczka
                               43-300 Bielsko-Biała
Punkt B                               Nazwisko, Imię, data urodzenia  (dane podatnika – czyli własne)
Punkt C                               Podać nr KRS organizacji lub osoby, której chcemy przekazać 1%
Punkt D                Wypełnienie nieobowiązkowe – można podać informacje dodatkowe, swój nr telefonu, wyrazić zgodę na podanie OPP swoich danych (lub też nie) – poprzez zakreślenie kwadracika
Punkt E                Własnoręczny podpis
 

 
                              
Pamiętajmy o potrzebujących – przekazanie 1% naszego podatku to niewiele zachodu, ale dla nich wiele znaczy.  
 
Bronisław Szafarczyk
radny Rady Miejskiej Bielska-Białej
 
 
 
 
  Odpowiedz
30.04.2018

 
Z prac Rady Miejskiej
Miłym akcentem kwietniowej sesji Rady Miejskiej było wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaczenia otrzymali zasłużeni honorowi krwiodawcy, z których niejeden oddał już kilkadziesiąt litrów krwi.
Rada Miejska między innymi przyjęła sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady, oraz informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta za 2017 r. i ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017. Tak jak na poprzednich sesjach, dokonano zmian budżetu i w budżecie. W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, podjęta została uchwała w sprawie obwodów do głosowania oraz siedzib komisji wyborczych.
Podczas sesji doszło do niecodziennego zdarzenia – z uwagi na brak quorum, Przewodniczący Rady ogłosił krótką przerwę w obradach. Stało się tak (podobno po raz pierwszy w historii bielskiego magistratu) po przyjęciu przez Radę uchwały o zaskarżeniu do sądów administracyjnych  Zarządzeń Zastępczych Wojewody Śląskiego w sprawie zmian nazw ulic (w efekcie procesu dekomunizacyjnego). Kilkoro radnych wyszło na parę minut, a Przewoniczący Rady pospieszył udzielić mediom wywiadu, w którym zapewne skomentował postępowanie wojewody i działania Urzędu oraz Rady.
Złożyłem dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dzieci szkolnych na czterech przejściach (Wyzwolenia – Sucharskiego, Wyzwolenia – Księżycowa, Janowicka – 13 Zakrętów, Witosa). Wnioskowałem w niej o sygnalizację świetlną na pierwszym z nich, a na pozostałych o zainstalowanie wyświetlaczy prędkości. W drugiej zwróciłem uwagę na błędy organizacyjne i prawne, jakie popełnia wykonawca robót podczas modernizowania sygnalizacji świetlnych podczas wprowadzania Inteligentnego Systemu Transportowego.

Budowa ulicy Nowohałcnowskiej
Wykonawca robót kontynuuje prace ziemne zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na niektórych odcinkach przystąpił już do wzmocnienia podłoża i wykonania dolnych warstw nawierzchni. Prowadzone są roboty związane z przełożeniem przebiegu potoku Kromparek. Odkryto też niektóre urządzenia uzbrojenia podziemnego.

Budowa chodnika na ul. Wyzwolenia
Aktualnie roboty prowadzone są w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Pisarska, gdzie budowana jest zatoka autobusowa oraz chodnik pomiędzy tą zatoką a budynkiem. Parking dla sklepu oraz dojazd do niego zostanie wykonany od strony ul. Pisarskiej. Całość nawiązuje do przyszłego kształtu pętli autobusowej i skrzyżowań z ulicami Do Lasu oraz Pisarska (które to skrzyżowania mają wkrótce zostać przebudowane). Umocniono już skarpy rowów przydrożnych. Wykonawca planuje przystąpienie do wykonania nowej nawierzchni ulicy już po długim majowym weekendzie. Nowy chodnik został przykryty ochronną warstwą piasku, mającą zapobiec ewentualnym zabrudzeniom kostek podczas prowadzenia robót asfaltowych.
 
Budowa kanalizacji sanitarnej
Przedsięwzięcie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała 2017 – 2020” wkracza w zasadniczą fazę. W czwartek 19 kwietnia AQUA zorganizowała w domu kultury zebranie, na którym poinformowano o aktualnym zaawansowaniu tematu i przekazano planowany harmonogram robót. Jak z niego wynika, pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w III kwartale bieżącego roku (aktualnie trwa proces projektowy). Wiele szczegółów przedsięwzięcia można znaleźć na stronie internetowej www.kanalizacja-bielsko.pl gdzie umieszczono też mapę pokazującą zakres inwestycji. Bieżące informacje zamieszczał będę na uruchomionym profilu Facebooka „Kanalizacja w Hałcnowie”, a także na hałcnowskiej stronie internetowej www.halcnow.pl

Nowe przedszkole
Według przekazanych mi przez Urząd informacji, program funkcjonalno użytkowy nowego przedszkola został już ukończony i przekazany do zamawiającego, czyli do Urzędu Miejskiego.  Przewidziano w nim budowę obiektu w systemie modułowym, niemniej jednak prowadzone są dalsze, bardziej szczegółowe  analizy porównawcze. Mimo wszystko rozważa się realizację budynku w technologii tradycyjnej, jednak ostatecznego wyboru technologii jeszcze nie podjęto. Przewidziano odpowiednią przebudowę lokalnego układu ulic. Prowadzone są analizy, których celem jest ustalenie możliwości wprowadzenia zadania do budżetu.
 
  Odpowiedz
30.05.2018.

 
Z prac Rady Miejskiej
Na majowej sesji Rady Miejskiej przyjęto między innymi uchwały ustalające nowe zasady odbierania odpadów komunalnych – które mają obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Warto z nimi zapoznać się szczegółowo. Zgłosiłem dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy odpowiedniego gospodarowania finansami publicznymi w kontekście właściwego planowania kolejności robót na drogach. Stwierdziłem, że MZD prowadzi roboty związane z wprowadzaniem inteligentnych systemów sterowania ruchem – instalując nowe słupy sygnalizacyjne, nowe pętle indukcyjne w jezdniach i inne urządzenia. Tymczasem skrzyżowania te przewidziane są do przebudowy – a więc po raz kolejny będziemy musieli zapłacić z budżetu za nowe projekty i przestawianie instalowanych obecnie urządzeń. Druga interpelacja dotyczy sytuacji w klubie TS Podbeskidzie, w którym źle się dzieje, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sportowym.
W sprawach różnych wskazałem na konieczność zaplanowania kompleksowego remontu ulicy Taterniczej (części zachodniej – od ul. Jowisza), zwróciłem też uwagę na konieczność wcześniejszego ogłaszania przetargów na koszenie trawy, pytałem o konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej. Pytałem także o postępy w sprawie koniecznych przebudów na węźle Rosta – związanych z budowaną ulicą Nowohałcnowską.

Budowa ulicy Nowohałcnowskiej
Wykonawca robót kontynuuje prace ziemne zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przełożono potok Kromparek, wykonano nowe przepusty pod przyszłą ulicą, na niektórych odcinkach rozpoczęto już wbudowywanie krawężników. Niestety, niedawna burza poczyniła też pewne szkody, które jednak wykonawca robót szybko naprawia. Nie powinny one wpłynąć na terminarz robót.


[Obrazek: 20180613_140508.jpg][Obrazek: 20180606_161451.jpg][Obrazek: 20180606_161641.jpg]

Budowa chodnika na ul. Wyzwolenia
Chodnik w zasadzie jest już ukończony. Na całym odcinku objętym robotami położono nową nawierzchnię jezdni, zostały uzupełnione pobocza. Aktualnie trwają roboty wykończeniowe. Na początku czerwca planuję wspólny z MZD przegląd inwestycji – przed procedurami odbiorowymi, które powinny zakończyć się jeszcze w czerwcu.
 
Progi zwalniające na ul. Witosa
W wyniku kilku kolejnych interwencji mieszkańców ul. Witosa, podjąłem obserwację skuteczności progów zwalniających na tej ulicy. Okazało się, że w dolnym jej odcinku nadal dochodzi do wypadków spowodowanych rozwijaniem nadmiernych prędkości. W listopadzie 2017 r. zwróciłem się do Wydziału Komunikacji i do MZD o wykonanie analizy dla tego rejonu. Efektem opracowanej analizy jest projekt przewidujący montaż dodatkowego progu zwalniającego, który ma być usytuowany pomiędzy zakrętem a skrzyżowaniem z ul. Krańcową (na wysokości budynku Witosa 287). Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie tego zadania ma nastąpić 15 czerwca br.
 
 
Budowa chodnika od ul. Wyzwolenia do ul. Księży Las
Ruszamy z budową kolejnego chodnika - tym razem to odtworzenie połączenia, które zostało przerwane podczas budowy drogi S1. Chodzi o połączenie rejonu ulic Krasnoludków i Skrzatów z ulicą Księży Las, oraz chodnik od ul. Krasnoludków do ul. Wyzwolenia, o co mieszkańcy od dawna proszą. Połączenie ułatwi drogę do szkoły i kościoła. Temat trudny nie projektowo, ale organizacyjnie - bo teren jest własnością GDDKiA, miasto nim nie zarządza. Dzięki przesunięciu w budżecie (co zaszło na ostatniej sesji Rady Miejskiej) można było ogłosić przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert zaplanowano na 8 czerwca br.


[Obrazek: ca_o.jpg]

 

Remont ul. 13 Zakrętów
Od początku kadencji zabiegam o przebudowę ulicy 13 Zakrętów, na której ruch systematycznie wzrasta. Staje się ona jedną z najważniejszych dróg lokalnych w naszej dzielnicy. Wielokrotnie rozmawiałem o tym w MZD, z Prezydentem Miasta, występowałem też z odpowiednimi pismami. Odpowiadano mi, że teren jest trudny, brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych, stąd ewentualne roboty będą bardzo drogie – wstępnie szacowano ich wartość na kilka milionów złotych, jednak bez jakichkolwiek konkretów. Zwróciłem się więc  z wnioskiem o opracowanie koncepcji projektowej, na podstawie której możliwe będzie określenie zarówno zakresu niezbędnych robót, jak i potencjalnych kosztów. MZD zlecił opracowanie takiej koncepcji, a termin jej ukończenia przypada na wrzesień bieżącego roku. Po ustaleniu kosztów niezbędne będzie podjęcie starań o umieszczenie zadań w planach budżetowych na kolejne lata.
 
 
Budowa chodnika na ul. Krzemionki
Wraz z Radą Osiedla Hałcnów prowadzimy starania o wybudowanie chodnika przy ul. Krzemionki. Tu także problemem jest określenie kosztów zadania – z uwagi na trudności związane z zapewnieniem właściwego odwodnienia. Na nasz wniosek MZD zlecił więc opracowanie koncepcji projektowej – z terminem ukończenia na początek lipca 2018 r. Koncepcja pozwoli na szacunkowe określenie kosztów inwestycji, co stanowić będzie podstawę do podjęcia starań o umieszczenie zadania w budżecie na kolejne lata.
 
  Odpowiedz
17.08.2018.
 
Z prac Rady Miejskiej
Czerwcowa sesja Rady Miejskiej była jedną z ważniejszych sesji. Procedurze głosowania poddawane na niej były tak ważne materiały, jak „Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2017” i „Sprawozdanie finansowe miasta Bielska-Białej za 2017 rok” oraz odbywało się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za rok 2017. Niestety, realizacja budżetu za rok 2017 nie wygląda najlepiej – jest to jeden z najgorzej zrealizowanych budżetów miasta w ostatnich latach. Przychody zrealizowano w 92,05%, ale wydatki już tylko w 83,5%, w tym wydatki majątkowe jedynie w 42%. To najsłabsza  realizacja tych zadań w całej obecnej kadencji. Zakładano w planie wydatków majątkowych kwotę 290 mln zł, wydano zaś niecałe 123 mln zł, pozostało prawie 168 mln zł niewydanych środków. Przykładowo nie zostały zrealizowane między innymi takie inwestycje, jak: rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 (ul. Cieszyńska) za kwotę  87 mln zł, rozbudowa DK 52 (ul. Krakowska, Żywiecka) za kwotę 40,7 mln zł, nie wykonano termomodernizacji placówek oświatowych za kwotę 9,3 mln zł. Na rozwój „Zrównoważonego Transportu Miejskiego” wydatkowano mniej o 6 mln zł.  Dużym mankamentem są niewystarczające nakłady na remonty dróg lokalnych. Wydatki na ten cel rzędu 7 mln zł na rok są stanowczo za małe i powodują ciągłą degradację  nawierzchni dróg lokalnych. Zastanawiający jest fakt, że pomimo comiesięcznych zmian w budżecie i braku realizacji wydatków inwestycyjnych, nie przesunięto tych środków na drogi lokalne. Sprawozdanie budżetowe oraz absolutorium dla Prezydenta Miasta przyjęte zostało głosami radnych Klubu Wyborczego Jacka Krywulta i Platformy Obywatelskiej. Radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, uważając, że można było zrobić więcej,  głosowali przeciw – podobnie jak i radna Niezależnych.
Warto odnotować, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której podnosi się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. To ważna i znamienna decyzja, honorująca strażaków ochotników - zawsze gotowych nieść pomoc naszym lokalnym społecznościom.
 
Budowa ulicy Nowohałcnowskiej
Na trasie przyszłej ulicy Wykonawca skupia się obecnie na prowadzeniu robót wyprzedzających zasadnicze roboty drogowe. Budowane są przepusty, przebudowywane potoki i budowane oraz zabezpieczane uzbrojenie techniczne. Intensywne roboty drogowe prowadzone są na sąsiadujących z inwestycją ulicach lokalnych. Na niektórych wykonano już kanalizację oraz nową nawierzchnię. Ciekawym rozwiązaniem jest powrót do bitumicznej nawierzchni chodników. Przypomnę, że bieżące informacje o tej inwestycji zamieszczam na moim Facebookowym profilu „Budujemy Nowohałcnowską”.[Obrazek: 20180827_153511.jpg]


Budowa chodnika na ul. Wyzwolenia od ul. Okręgowej do ul. Pisarskiej
4 lipca br. ostatnia moja wizyta „nadzorująca”  budowę nowego chodnika na ul. Wyzwolenia. To już końcowy odbiór robót i ostatnie uwagi o koniecznych niedużych poprawkach. Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji deszczowej, regulację rowów przydrożnych i remonty przepustów oraz położenie nowej nawierzchni  jezdni i oczywiście budowę jednostronnego chodnika na odcinku ulicy o długości 1 km, a także zatoki autobusowej. Zaangażowanie wykonawcy robót oraz odpowiednie finansowanie przez MZD i sprzyjające warunki atmosferyczne, pozwoliły na ukończenie budowy na 12 miesięcy przed terminem ujętym w umowie. W imieniu mieszkańców Hałcnowa dziękuję wykonawcy - Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Żukowski z Pisarzowic - za dobrą robotę, a Dyrekcji i Załodze MZD za sprzyjanie tej inwestycji.
Przy okazji - końcowa pętla autobusowa przy ul. Pisarskiej będzie przebudowywana po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej przez AQUA, w tym rejonie.


[Obrazek: ul._Wyzwolenia.jpg]
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia z ul. Witosa
W pierwszej połowie sierpnia ekipy drogowe rozpoczęły prace związane z zainstalowaniem na tym skrzyżowaniu TYMCZASOWEJ sygnalizacji świetlnej - na czas objazdów w związku z przebudową ul. Krakowskiej. Zobaczymy jak to będzie funkcjonować. To może być ciekawe doświadczenie przed planowaną przebudową tego skrzyżowania i zastosowaniem na nim sterowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej już na stałe. Przypomnijmy, że docelowo projekt przebudowy obejmuje podniesienie ul. Wyzwolenia na kilkudziesięciometrowym odcinku od strony północnej oraz poszerzenie jezdni ulic o dodatkowe pasy ruchu.    Zakorkowany Hałcnów się odkorkuje, czy też sytuacja się pogorszy?

Budowa chodnika od ul. Krasnoludków do ul. Księży Las
MZD na początku sierpnia przekazał Wykonawcy robót plac budowy.  Roboty zaplanowano rozpocząć jeszcze w sierpniu br. Od momentu zbudowania drogi ekspresowej zabiegaliśmy o realizację tego połączenia pieszego, które ułatwi dojście do centrum dzielnicy, czyli do szkoły, kościoła, domu kultury i placówek handlowych. To finalizowanie kilkuletnich moich starań – rozpoczętych jeszcze za kadencji poprzedniej rady osiedla.


[Obrazek: nowy_chodnik.jpg]  FOTO: Fotoman (halcnow.pl)


Budowa drugiego chodnika na ul. Wyzwolenia (od ronda w kierunku centrum miasta)
Od początku kadencji prowadzę starania o budowę drugiego chodnika na ul. Wyzwolenia – na odcinku od ul. Wyżynnej do ul. Kolonia. Wszyscy znamy ten odcinek ulicy i wiemy, jak niebezpieczne (wobec sporego natężenia ruchu pojazdów i ograniczeń widoczności) jest przekraczanie jej jezdni – szczególnie dla osób starszych i dzieci szkolnych. Sytuacji nie ułatwia błędne wyznaczenie przejścia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Żywa i Murarzy. Z moją opinią zgadza się Miejski Zarząd Dróg, który już dwa lata temu zlecił opracowanie dokumentacji projektowej budowy tego chodnika. Końcem 2017 r. projekt został przekazany do MZD, jednak sprawa nie jest prosta. Okazuje się, że istniejące ukształtowanie terenu zmusza do zastosowania rozwiązań nieco odbiegających od tych, jakie dopuszczają obowiązujące przepisy projektowania. Niezbędne jest uzyskanie zgody na zastosowanie odstępstwa od tych przepisów – a zgodę wydaje Ministerstwo Infrastruktury. Na początku lutego br. MZD wystąpił z wnioskiem o wydanie takiej zgody, jednak ministerstwo domaga się kolejnych materiałów uzupełniających. Ostatnie pismo zawierające żądane informacje i materiały zostało wysłane do ministerstwa w dniu 13 sierpnia 2018 r. Z uwagi na przeciągające się procedury, na moją prośbę Poseł na Sejm RP Pan Grzegorz Puda, podjął się misji pilotowania sprawy w Warszawie i interweniowania w razie przeciągających się terminów jej załatwienia. Mam nadzieję, że było to ostatnie żądanie Ministerstwa Infrastruktury i wkrótce uzyskamy zgodę na odstępstwo, co pozwoli na wystąpienie z wnioskiem o wydanie zgody na budowę tego potrzebnego chodnika.
 
Budowa chodnika na ul. Krzemionki
Dobra informacja - projektant dotrzymał ustalonego terminu i w lipcu br. przekazał do MZD koncepcję budowy chodnika na ul. Krzemionki, o co wraz z Radą Osiedla Hałcnów zabiegaliśmy. Przewidziano w niej między innymi budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie lub przebudowę sieci uzbrojenia technicznego, a także budowę dwóch chodników (po prawej i po lewej stronie jezdni). Opracowanie zawiera również oszacowanie kosztów tej inwestycji w różnych wariantach realizacyjnych, jednak z uwagi na to, że jest to jedynie koncepcja, nie można na jej podstawie podejmować jakichkolwiek robót. Aby można było przystąpić do realizacji inwestycji, niezbędne jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, ta zaś może być zlecona dopiero po wprowadzeniu zadania do tzw. wieloletniej prognozy finansowej miasta i planu budżetowego na dany rok. Teraz więc przychodzi pora na uściślenie zakresu, a na tej podstawie poziomu niezbędnego finansowania i na podjęcie starań o ujęcie zadania w planach budżetowych miasta.
[Obrazek: image.jpg]

 
Budowa obwodnicy centrum Hałcnowa
W minionych miesiącach podjęte zostały konkretne działania i konkretne decyzje, które przybliżają nas do zrealizowania mojego pomysłu i wniosku, by tzw. obwodnicę centrum Hałcnowa (przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania terenu) realizować wspólnymi siłami miasta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – równolegle do budowy drogi ekspresowej S1, a dokładniej budowy planowanego węzła Suchy Potok. W drugiej połowie lipca przedstawiciele MZD uczestniczyli w specjalnej naradzie zorganizowanej przez GDDKiA, podczas której podjęto odpowiednie ustalenia:
-       Projektowana uprzednio po obrzeżu węzła (na odcinku od ul. Wyzwolenia z rejonu ul. Księżycowej do ul. Księży Las) droga serwisowa oznaczona roboczo Dd7.17 zostanie wykonana w parametrach drogi lokalnej (L) o szerokości jezdni 7,0 m i z jednostronnym chodnikiem. Na etapie projektowania rozważone ma być także wykonanie ronda na skrzyżowaniu tej drogi z ul. Wyzwolenia. Ten odcinek ma być wykonany staraniem i kosztem GDDKiA
-       Dalszy odcinek obwodnicy (od ul. Księży Las do ul. Wyzwolenia) ma być zbudowany kosztem i staraniem miasta (MZD) – o identycznych parametrach.
-       Zamierzenia miasta obejmują też zmianę przebiegu obwodnicy w stosunku do ustaleń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na odcinku od ul. Księży Las do ul. Wyzwolenia (a więc zachodni odcinek obwodnicy) miałby przebiegać nieco inaczej, aniżeli zakładano w mpzp. Połączenie z ul. Wyzwolenia miałoby nastąpić w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Kolonia, a nie jak zakładano wcześniej w rejonie skrzyżowania z ul. Murarzy, co - z punktu widzenia kształtowania układu drogowego - należy ocenić pozytywnie z uwagi na korzystne zblokowanie dróg w jednym pasie terenu, na lepsze wykorzystanie ukształtowania terenu i pozostawienie zabudowy po północnej i zachodniej stronie lasu Szaleniec w obszarze centrum dzielnicy (bez rozdzielania tej zabudowy dodatkową drogą). Opisane zamierzenia ilustruje załączony szkic, który otrzymałem od służb miejskich.

[Obrazek: P0001.jpg]
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
W piątek 10 sierpnia AQUA przekazała wykonawcy robót plac budowy na ulicach Janowickiej i 13 Zakrętów. Równocześnie do MZD zostały złożone wnioski o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego na kolejnych ulicach (m. in. ul. Grenady). Podobne wnioski wykonawca składał będzie systematycznie w kolejnych tygodniach. Roboty są więc już w toku. Bieżące informacje o postępie robót zamieszczał będę na moim Facebookowym profilu „Kanalizacja w Hałcnowie”.
 
Parking na ul. Janowickiej przed piekarnią Kraft
Od dawna stan techniczny tego parkingu pogarszał się po każdej większej ulewie. Dlatego też wielokrotnie wnioskowałem o odpowiednie jego zabezpieczenie. Ostatecznie, po kilku doraźnych naprawach, MZD przychylił się do mojego wniosku i zdecydował się na wykonanie nawierzchni bitumicznej. Szerokość tej zatoki parkingowej nie pozwala na bezpieczne parkowanie pojazdów inaczej, aniżeli równolegle do krawędzi jezdni ulicy – stąd usytuowano tam odpowiednie znaki informujące o właściwym sposobie parkowania. Bardzo proszę o przestrzeganie zasady wskazywanej na znaku, jako że samochody wystające na jezdnię ulicy zagrażają bezpiecznemu odbywaniu się na niej ruchu.

[Obrazek: 20180627_100930.jpg]


Zabezpieczenie przejścia pod szkołą
Kilkakrotnie występowałem do władz miasta o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Sucharskiego, co powinno zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dzieci szkolnych. Niestety, za każdym razem odmawiano takiego rozwiązania, powołując się na istniejące normatywy techniczne (zbyt blisko jest sygnalizacja na przejściu obok kościoła), choć moim zdaniem możliwe jest w tym przypadku zastosowanie odpowiedniego wyjątku od tych przepisów. W tej sytuacji złożyłem wniosek, by przejście to dodatkowo doświetlić (podobnie jak dzieje się dla szeregu innych przejść w mieście), a także by w jego okolicy usytuować wyświetlacz prędkości, mający wpływać na kierowców zbliżających się do przejścia z prędkością wyższą, aniżeli dopuszczalna.  Dzięki pozytywnemu nastawieniu MZD do kwestii bezpieczeństwa na drogach, dodatkowe specjalne oświetlenie ma zostać zainstalowane jeszcze w tym roku. MZD zamierza też zamontować wnioskowany przeze mnie wyświetlacz prędkości.

[Obrazek: wy_wietlacz.jpg]


Sprawa ulicy Taterniczej
Od początku mojej pracy radnego wskazuję na niedostateczne finansowanie tzw. utrzymania dróg określanych jako lokalne. Brak równowagi w finansowaniu robót drogowych pomiędzy drogami głównymi i lokalnymi prowadzi do dekapitalizowania sieci dróg i ulic położonych poza podstawowym układem komunikacyjnym. Przykładowo, los taki spotkał ulicę Taterniczą, której uratować nie może już prowadzenie bieżących robót remontowych - niezbędne jest wykonanie remontu kapitalnego obejmującego odtworzenie systemu odwodnienia, wykonanie całkowicie nowej podbudowy oraz warstw jezdnych nawierzchni. Niestety, wymaga to poniesienia znacznie większych kosztów, aniżeli przeznaczyć należałoby na systematyczne roboty remontowe i konserwacyjne. Na jednej z ostatnich sesji ponownie wnosiłem o zaplanowanie i wykonanie remontu tej ulicy, jednak teraz koszt niezbędnych robót szacowany jest na około 4 mln zł. Pocieszające jest jedynie to, że MZD także widzi potrzebę remontu ulicy i prowadzi starania o pozyskanie niezbędnych środków. Na razie jednak, zgodnie z odpowiedzią MZD na mój wniosek, liczyć możemy jedynie na utrzymywanie drogi w stanie przejezdności.


 
[Obrazek: remonty-odp.11.07.2018.jpg]

 
Bronisław Szafarczyk
radny Rady Miejskiej Bielska-Białej
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości